Pradinis » Tekstai » Kamajų ūkininkai

Kamajų valsčiaus ūkininkų šeimos

Dr. Jonas Šedys

 

 

Straipsnyje susisteminti 1942 metų gyventojų surašymo (Lietuvos Centrinis valstybės F. R743, ap. 2, b. 5256 - 5293) ir 1926 - 1939 metais vykdyto žemės rūšiavimo (LCVA F.1251, ap. 1, b. 5545 - 5551, 5592) duomenys). Iš rūšiavimo duomenų paimti tik ūkių dydžiai. Kelių kaimų, kurių žemės rūšiavimo duomenų nepavyko rasti, teko panaudoti šių kaimų skirstymo į vienkiemius duomenis. Apie tuos šaltinius nurodyta straipsnio tekste.

 

                                 Aukštakalnių  kaimas

 

1. Aleksiejus Vladas (gimęs 1906), žmona Zofija (1906), sūnus Julius (1939), uošvė Džiugelienė Marcelė (1870), žemė 6,78 ha.

2. Balaišytė Zofija (1915), motina Karolina (1880), pusseserė Skėrytė Barbora (1903), žemė 12, 71 ha.

3. Džiugelis Juozas (1922), broliai: Antanas (1924), Vincas (1926), sesuo Stasė (1930), motina Anelė (1881), senelė Karolina (1849). žemė 10,74 ha

4. Džiugelis Kostas (1896), žmona Uršulė (1898), dukros: Birutė (1931), Elvyra (1939). žemė 5,54 ha.

5. Džiugelis Petras (1903), žemė 6,88ha.

6. Grižas Albinas (1909), motina Ona (1868), žemė 1,34 ha.

7. Kačkonas Jonas (1910), žmona Domicėlė (1916), duktė Aldona (1941),motina Emilija (1881), samdinys Sirvydis Antanas (1924), žemė 53,39 ha.

8. Kačkonas Kostas (1881), žmona Teresė (1882), sūnus Vladas (1915), žemė 21,16 ha;

Kačkonas Antanas (1909), žmona Ona (1910).

9. Kepalas Antanas (1868), žmona Veronika (1882), sūnūs: Juozas (1908), Jonas (1918), duktė Elena (1923), žemė 18,77 ha.

10. Kiela Pranas (1906), brolis Juozas (1904), sesuo Emilė (1908), motina Emilė (1888), žemė 26,01ha;

Kielienė Stasė (1915), dukros: Irena (1940), Valerija (1941).

11. Kliukas Antanas (1904), žmona Kazimiera (1900), dukros: Veronika (1933), Vitalija (1936), motina Domicėlė (1865), samdinys Mickys Leonas (1926), žemė 21,47ha.

12. Kulikauskas Antanas (1909), žmona Bronė (1912), sūnus Antanas (1939), duktė Bronė (1941), dėdienė Kalvelienė Grasilda (1879), svainė Sabalytė Emilė (1916), žemė 9 ha.

13. Leikuvienė Zofija (1912), duktė Kristina (1935), žemė 11,42ha.

14. Makutėnas Kostas (1897), duktė Ona (1927), brolis Jonas (1903), žemė 17,65 ha.

15. Makutėnas Pranas (1901), žmona Teresė (1905), sūnūs: Bronius (1934), Almantas (1939), sesuo Konstancija (1894), žemė 16,38 ha.

16. Makutėnienė Teresė (1898), dukros: Birutė (1928), Valerija (1930).

17. Malinauskaitė Ona (1870).

18. Meliūnas Kazys (1923), sesuo Albina (1920)  žemė 11,65 ha

19. Meliūnas Petras (1890), žmona Elena (1899), sūnūs: Juozas (1924), Antanas (1928), Jonas (1934), duktė Elena (1935), žemė 16,14 ha.

20. Ramanauskienė Teresė (1911), sūnus Jonas (1928), dukros: Stasė (1934), Nijolė (1938), dėdienė Kielienė Teresė (1870), žemė 25,65 ha.

21. Saulis Viktoras (1906), žmona Anelė (1906), sūnus Almantas (1939), uošvė Smalstienė Teresė (1878), žemė 11,25 ha.

22. Smalstys Alfonsas (1906), žmona Klementina (1905), dukros: Ona (1929), Stasė (1931), Veronika (1931), Danguolė (1939), motina Salomėja (1866), žemė 33,86 ha;

brolis Smalstys Kazys (1907) iš Kauno.

23. Smalstys Kazimieras (1904), žmona Antanina (1910), duktė Elvyra (1940), motina Emilija (1869), samdinė Šešelgyte Ona (1932), žemė 10,18ha.

24. Smalstys Mykolas (1875), samdinė Panitauskaitė Stasė (1925), žemė 7,27ha.

25. Smalstys Petras (1912), žmona Janina (1914), sūnūs: Algimantas(1939), Gintautas (1941

26. Smalstienė Anelė (1890), sūnūs: Vincas ( 1924), Aloyzas (1927), duktė Genovaitė (1920), žemė 14,47 ha.

27. Smalstienė Marijona (1880), sūnus Kazimieras (1922), žemė 5,58 ha.

28. Terebas Juozas (1921), tėvas Antanas (1894), motina Teofilė (1891), brolis Jonas (1924), seserys: Janina (1928), Ona (1929), Sofija (1930), žemė 28,66 ha.

29. Vaičionis Jonas (1870), sūnus Antanas (1906).

30. Vaičionis Jonas (1885), žmona Ona (1886), sūnūs: Juozas (1920), Vytautas (1924), duktė Lucija (1926).

31. Vaičionis Pranas (1885), žmona Ona (1900), dukros: Elena (1922), Stefanija (1931), sūnus Juozas (1927), žemė 22,76 ha.

    Vaičionis Antanas (1893), žmona Teresė (1901).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Girgždys Antanas - 0,40 ha, Kepalienė Veronika - 1,95 ha, Martynėlienė Ona - 2,70 ha, Petrulis Zigmas - 35,42 ha, Smalstys Juozapas - 0,57ha, Vaičionis Jonas, Dominiko - 7,36 ha, Vaičionis Jonas, Rapolo (kartu su broliu Konstantinu ir seserim Eugenija) - 6,68 ha.

 

                                Ažubalių  kaimas

 

1. Balaišis Aleksandras (1882), žmona Veronika (1895), dukros: Bronė (1921), Emilė (1923), sūnūs: Feliksas (1924), Vytautas (1932), žemė 17,09 ha.

2. Balaišis Jonas (1890), žmona Valerija (1896), sūnūs: Antanas (1921), Stasys (1928), duktė Stasė (1923),  giminaitis Jurgelionis Jurgis (1882), žemė 13,93 ha.

3. Balaišis Jonas (1911), žmona Elena (1906), dukros: Janina (1931), Aldona (1939), sūnus Jonas (1932), žemė 22,10 ha.

4. Dagys Petras (1891), žmona Karolina (1891), duktė Marija (1922), sūnus Vytautas (1926)

5. Dagys Povilas (1892), žmona Karolina (1892).

6. Grižas Jonas (1892), žmona Ona (1908), sūnūs: Steponas (1927), Valentinas (1934), Leonas (1942), žemė 5,23 ha.

7. Grižas Jonas, Napalio (1906), žmona Stasė (1910), sūnus Bronius (1934), dukros: Irena 1937), Aistė (1941), motina Ona (1882), samdinys Jurkštas Augustas (1925), žemė 16,22 ha

8. Grižas Silvestras (1886), žmona Marijona (1897), duktė Janina (1926), žemė 5,74 ha.

9. Jurgelionis Povilas (1875), žmona Anelė (1898), dukros: Anelė (1926), Zofija (1932), Vanda (1936), uošvė Čečienė Juozapota (1862), žemė 11.19 ha.

10. Kaupas Kostas (1912), žmona Emilė (1912), sūnus Algirdas (1941), uošvis Grižas Julijonas (1880), uošvė Grižienė Veronika (1882), žemė 5,63 ha.

11. Kaušakys Kostas (1897), žmona Uršulė (1898), sūnus Leonas (1926), žemė 12,44ha.

12. Kepalaitė Julija (1898), sesuo Uršulė (1900), žemė 9,04 ha.

13. Kepalas Jonas (1878), žmona Uršulė (1895), augintinė Narbutienė Domicėlė (1910), jos vyras Narbutis Juozas (1916), žemė 18,37 ha.

14. Kepalas Jonas, Marcelino (1903), žmona Bronė (1912), sūnus Albertas (1932), dukros: Marija (1936), Vladislava (1938), žemė 8,51 ha.

15. Kepalas Juozas (1910), žmona Bronė (1910), duktė Valerija (1937), žemė 18,65 ha,

uošvė Grižienė Ona (1882), svainė Grižaitė Eugenija (1920), žemė 9,85 ha.

16. Kepalas Kasparas (1921), motina Marijona (1880).

17. Kepalas Vladas (1916), žmona Kazimiera (1925), tėvas Marcelinas (1865), sesuo Ona (1910), žemė 14,85 ha.

18. Kepalienė Karolina (1886), žemė 10,55 ha.      

19. Kepalienė Ona (1888), sūnus Antanas (1929).

20. Sabalys Jonas (1889), žmona Uršulė (1888), svainės sūnus Baltuška Jonas (1928).

21. Sabalys Kostas (1888), žmona Ona (1888), sūnūs: Jonas (1925), Pranas (1927).

22. Tumas Petras (1900), žmona Marijona (1898), sūnūs: Jonas (1930), Algirdas (1932), Aloyzas (1934), Algimantas (1938), duktė Elena (1936), žemė 8, 84 ha.

23. Tumas Vladas (1913), žmona Akvilė (1916), duktė Vanda (1940), motina Karolina (1873), brolis Pranas (1906), žemė 9,63ha.

24. Vaitiekūnas Pranas (1908), žmona Ona (1908), uošvė Janulienė Marijona (1870), posūnis Meškeliūnas Jonas (1930), žemė 20,79 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Čečienė Konstancija - 6,82 ha, Dagys Juozapas - 11,1 ha. Grižas Jonas,Jono - 0,80 ha, Grižienė Zofija - 12,66 ha, Kepalas Adomas - 28,94 ha, Pajedienė Karolina ir Pajedaitė - Dagienė Karolina - 15,30 ha, Tumas Feliksas - 11,87 ha.

 

                                Balandiškio  vienkiemis

 

Indriūnas Alfonsas (1920), motina Julija (1899), senelis Izidorius (1866), žemė 56,42 ha; samdiniai: Gaučioras Anupras (1905), Stukaitė Zofija (1918), Makuškaitė Zofija (1925), Sviklys Aleksandras (1913), žmona Elena (1919), dukros: Dalia (1940), Vida (1942).

 

                              Bausiškių  kaimas

 

1. Diržys Jonas (1901), samdinys Čeponis Jonas (1926).

2. Diržys Jonas (1906), žmona Ona (1914), duktė Elvyra (1937), sūnūs: Vytautas (1938), Leonas (1939), Juozas (1941), žemė 14,84 ha.

3. Diržys Matas (1870), žmona Emilė (1886), sūnūs: Zenonas (1917), Pranas (1922), Antanas (1924), duktė Anelė (1929), sesuo Anelė (1884), žemė 20,30 ha.

4. Diržys Petras (1903), žmona Emilė (1910), dukros: Birutė (1933), Ona (1936), Irena (1940), samdinys Šeškus Stasys (1928), žemė 27,78 ha.

5. Kuosa Antanas (1913), žmona Zofija (1913), duktė Aldona (1940), motina Vainiūnienė Ona (1875).

6. Latvėnas Jurgis (1906), žmona Veronika (1908), dukros: Nijolė (1935), Dalia (1937), sūnūs: Bronius (1940), Algis (1942).

7. Šukys Antanas (1904), žmona Anastazija (1905), sūnus Jonas (1935).

8. Tervydis Juozas (1872), žmona Ona (1878), pusseserė Matuzonytė Karolina (1891), žemė 2,18 ha.

9. Vebra Aleksandras (1873), žmona Anelė (1886), sūnūs: Jurgis (1912), Jonas (1920), duktė Konstancija (1919).

10. Venclovas Juozas (1905), žmona Bronė (1904),

Augulis Antanas (1861), žmona Teresė (1866), žemė 8,74 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Augulis Pranas - 23,49 ha, Čepukas Aleksandras - 17,49ha, Čepukas Pranas - 12,02 ha, Diržio Antano įpėdiniai - 21,85 ha, Diržys Vladas - 14,84 ha.

 

                          Čepeliškio  vienkiemis

 

1. Nakas Antanas (1891), žmona Ona (1906), dukros: Ona (1933), Genovaitė (1936), samdinė Jasinevičiūtė Stefa (1925), žemė 15 ha.

2. Nakas Jonas (1899), žmona Marijona (1915), dukros: Julija (1936), Janina (1940), sūnus Aloyzas (1938), žemė 27,75 ha.

Bernotas Juozas (1899), žmona Ona (1910), sesuo Emilė (1896), brolis Jonas (1900), podukra Černytė Danutė (1935), samdinė Saladžiūtė Eugenija (1923).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Nakaitės Konstancija ir Teofilė - 8,25 ha.

 

                            Čypiškio  vienkiemis

 

1. Čepukas Juozas (1880), žmona Ieva (1880), sūnūs: Liudvikas (1905), Jonas (1924), duktė Zofija (1913), žemė 16 ha;

Čepukas Antanas (1904), žmona Anastazija (1915).

2. Čypas Kazys (1897), žmona Emilija (1912), duktė Valė (1933), sūnus Kazys (1935), sesuo Marijona (1891), žemė 9 ha.

3. Vaičionienė Karolina (1872), žemė 2,55 ha.

 

                            Čižiškio  vienkiemis

 

1. Kazanavičienė Uršulė (1879), sūnūs: Povilas (1908), Antanas (1920), duktė Teofilė (1918), žemė 14,22 ha.

2. Kazanavičius Aleksandras (1906), žmona Ona (1905), duktė Janina (1941), žemė 7 ha.

3. Kazanavičius Matas (1901), žmona Uršulė (1903), žemė 6,91 ha.

4. Kazanavičius Petras (1912), žmona Bronė (1917), sūnus Valentinas (1940).

5. Latvėnienė Teklė (1881), anūkas Makutėnas Jonas (1925), žemė 2,60 ha.

1938 metais skirstant žemę, jos dar gavo: Kazanavičiūtė Anastazija - 0,50 ha, Kazanavičiūtė - Nakutienė Paulina - 2 ha (LCVA F1250, ap. 4, b.10/147).

                           

                                  Čižu  kaimas

 

1. Bučius Jonas (1901), žmona Anastazija (1903), žemė 1,02 ha.

2. Butvydienė Anelė (1896), sūnūs: Povilas (1924), Justinas (1927), Pranas (1938), duktė Pranciška (1931), žemė 1,74 ha                                   

3. Čepukas Jonas (1904), žmona Konstancija (1909), duktė Marytė (1940), sūnus Jonas (1941), tėvas Matas (1866), žemė 9,51 ha.

4. Čepukas Juozas (1892), žmona Anastazija (1898), sūnūs: Albertas (1925), Bronius (1927) Antanas (1930), Jurgis (1934), žemė 9,31 ha.

teta Balaišienė Uršulė (1874), sūnus Virgilijus (1935), duktė Nemira (1938) iš Kauno.

5. Čepukas Jurgis (1879), žmona Ona (1889).

6. Čepukas Kazimieras (1884), sūnus Petras (1919), dukros: Ona (1917), Konstancija (1924), Stasė (1926), žemė 13,24 ha.

7. Jakštas Antanas (1905), žmona Ona (1913), duktė Genovaitė (1937), sūnus Vytautas (1939),  motina Liudvika (1876), žemė 0,57 ha.

8. Lašas Pranas (1896), žmona Karolina (1897), sūnūs: Petras (1923), Jonas (1926), Vytautas (1930), Antanas (1932), duktė Ona (1924), žemė 41,83 ha.

9. Makutėnas Antanas (1894), žmona Ona (1897), sūnūs: Povilas (1926), Vytautas (1927), duktė Birutė (1938), žemė 0,16 ha.

10. Makutėnas Kazimieras (1891), žmona Emilija (1893), dukros: Ona (1920), Stasė (1926), žemė 12,66 ha.

11. Smalstys Juozas (1896), žmona Anastazija (1899), dukros: Stefanija (1935), Bronė (1938), žemė 10,22 ha.

12. Smalstys Justinas (1900), žmona Ona (1905), duktė Vanda (1927), sūnūs: Henrikas (1933), Jonas (1939), žemė 3,10 ha.

13. Smalstys Vladas (1907), žemė 4,57 ha

     Smalstienė Uršulė (1872), Tervydaitė Ona (1873), žemė 10,67 ha.

14. Šukiene Teresė (1887), sesuo Karolina (1885).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Baltuška Juozas - 4,06 ha. Čepukaitė Barbora - 1,5 ha, Čepukaitė Ona - 2,63 ha, Makutėnaitė Ona, Prano -2,83 ha, Smalstys Antanas - 3,06 ha, Škliaras Geselis - 4,24 ha, Vaštaka Antanas - 4,97 ha.

 

                                Davainiškio  kaimas

 

1, Bagdonas Mykolas (1901), žmona Aleksandra (1890), sūnūs: Antanas (1930), Steponas (1932), Aloyzas (1934), duktė Teresė (1933), posūnis Augulis Jonas (1921), samdinė Kepalaitė Zofija (1910).

2. Baronas Antanas (1883), žmona Ona (1896), duktė Elena (1922), sūnus Bronius (1923).

3. Dulkė Balys (1910), žmona Zofija (1913), sūnus Jonas (1942), brolis Bronius (1915).

4. Džiugelis Petras (1899), žmona Adelė (1901), sūnūs: Vytautas (1923), Vladas (1930), Jonas (1935), dukros: Eugenija (1932), Elena (1935).

5. Gavėnas Antanas (1896), žmona Barbora (1902), duktė Danutė (1933), sūnūs: Stasys (1935), Antanas (1939), motina Uršulė (1860), žemė 16,58 ha.

Venclovas Antanas (1928).

6. Juška Juozas (1912), žmona Elena (1917), sūnus Rimantas (1940), brolis Jurgis (1900), samdinė Janaščiūtė Gėnė (1929).

7. Kepalas Kazimieras (1884), žmona Marijona (1898), dukros: Bronė (1926), Elena (1939), sūnūs: Pranas (1928), Jurgis (1932), Petras (1937), posūnis Šiauciunas Jonas (1925), žemė 13,65 ha.

8. Maškelis Jurgis (1876), žmona Emilė (1867), sūnus Jonas (1917), duktė Marijona (1920).

9. Poška Petras (1885), žmona Uršulė (1902), duktė Genovaitė (1936), sūnūs: Aloyzas (1938), Jonas (1940), sesuo Julija (1894).

10. Senvaitis Viktoras (1891), žmona Anelė (1892).

11. Švalkunas Juozas (1900), žmona Eleonora (1897), sūnūs: Alfonsas (1912), Vytautas (1925), Leonas (1928). duktė Kazimiera (1922), žemė 12,13 ha.

12. Tunaitis Juozas (1897), žmona Konstancija (1903), sūnūs: Juozas (1928), Petras (1930), Antanas (1937), Bronius (1940), duktė Anelė (1933),samdinė Tūskaitė Marcelė (1901).

13. Venclovas Jonas (1899), žmona Marijona (1903), duktė Janina (1929), sūnus Vytautas (1930), motina Marijona (1870).

14. Žyla Bronius (1911), žmona Ona (1916), duktė Ona (1938), žemė 16,40 ha.

Rūšiavimo metu žemę valdė: Baltakis Jonas - 18,33 ha, Gabė Balys - 12,82 ha, Jurgelionienė Teresė - 12,21 ha, Kisielius Antanas - 11,26 ha, Lapė Petras - 12,21 ha, Macijauskas  Kazimieras - 12,08 ha, Pajeda Jonas - 12,46 ha, Trečiokas Anupras - 14,91 ha, Vainauskas Jonas - 18,79 ha, Vėbra Jonas - 15,03 ha, Vėbra Juozas - 12,38 ha.

 

                                   Dmitreliškio  vienkiemis

 

1. Butkus Mykolas (1902), žmona Ona (1902), sūnūs: Jonas (1924), Vytautas (1930), duktė Bronė (1932), motina Ona (1861).

2. Velėniškis Vladas (1913), žmona Uršulė (1902), samdinė Mikėnaitė Angelė (1925).

Rūšiavimo metu žemę valdė Kiškis Antanas - 9,83 ha.

                                  Duokiškio  bažnytkaimis

 

1. Indriūnienė Valerija (1907), anyta Ona (1862), teta Emilija (1860), samdinė Ivanauskaitė Konstancija (1921), žemė 22 ha.

2. Karalevičius Kazys (1921), motina Pranciška (1894), brolis Jonas (1924), sesuo Regina (1930), žemė 12 ha.

3. Karalevičius Stasys (1920), motina Ona (1886), brolis Vytautas (1924), sesuo Viktorija (1927), žemė 11 ha.

4. Lukošiūnas Petras (1909), žmona Salomėja (1911), brolis Antanas (1911), uošvė Šlamiene Emilija (1878), žemė 11,47 ha.

5. Šlamiene Pranciška (1903), sūnus Stasys (1932), duktė Alma (1935), teta Žilinskienė Kazimiera (1862), žemė 22 ha.

6. Urbanavičius Juozas (1880), žmona Marijona (1883), sūnūs: Juozas (1912), Vytautas (1927), žemė 9 ha.

7. Urbanavičius Kostas (1902), žmona Ona (1903), sūnus Vladas (1932), dukros: Leonija (1936), Adelė (1939), žemė 9 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Šlamas Jonas -  9,13 ha.

 

                                    Gaveikių  kaimas

 

1. Augulis Kazimieras (1870), augintinis Dabrega Kazimieras (1904), samdiniai: Šukys Pranas (1893), Žvirblytė Adelė (1909), žemė 33,62 ha.

2. Kaupas Jonas (1882), žmona Marijona (1887), duktė Stasė (1917), sūnūs: Rapolas (1925), Alfonsas (1931), žemė 6,26 ha.

3. Kaupas Kazys (1913), motina Anastazija (1880), seserys: Zofija (1910), Bronė (1920), Stepanija (1924).

4. Kaupas Kostas (1896), žmona Ona (1903), sūnūs: Vytautas (1925), Antanas (1932), žemė 9,76 ha.

5. Kaupas Stasys (1922), motina Veronika (1891), sesuo Janina (1925), brolis Jonas (1927).

6. Kirlys Matas (1891), žmona Ona (1900), dukros: Ona (1929), Akvilė (1931), sūnūs: Bronius (1932), Algimantas (1933), žemė 27,26 ha.

7. Rimas Antanas (1907), žmona Ona (1907), sūnūs: Algimantas (1936), kol kas be vardo (1942).

8. Stasiulionis Jonas (1890), žmona Zofija (1911), dukros: Janina (1928), Marija (1929), sūnus Jonas (1937), karo belaisvis Novikovas Ivanas (1911), žemė 27,26 ha.

9. Šukiene Kazimiera (1910), sūnūs: Alfonsas (1928), Petras (1939), Augustas (1941), dukros: Klementina (1937), Ona (1938), tėvas Kaupas Kazimieras (1877), žemė 24,23 ha.

10. Trečiokas Leonas (1916), žmona Stasė (1910), sūnūs: Vladas (1936), Vytautas (1938).

Kirlienė Anastazija (1887), duktė Bronė (1913), senelė Jančienė Ona (1852).

11. Tuskenis Antanas (1901), žmona Uršulė (1906), dukros: Stasė (1931), Regina (1938).

12. Tuskenis Pranas (1905), žmona Ona (1907), dukros: Sofija (1931), Gražina (1936), sūnus Rimantas (1940).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kaupas Antanas - 8,01 ha, Kaupas Antanas -22,94 ha, Tuskenis Matas - 35,14 ha.

 

                                    Geisčių  kaimas

 

1. Jagminas Mečislovas (1912), žmona Emilė (1916), dukros: Zofija (1939), Julija (1939), sūnus Lionginas (1941), žemė 12,11 ha.

2. Jagminas Petras (1883), žmona Elena (1885), sūnus Povilas (1920), duktė Liucija (1924), žemė 10,25 ha.

3. Orda Andrius (1906), žmona Pranciška (1906), dukros: Aldona (1936), Birutė (1940), sūnus Edvardas (1938), motina Mikalina (1869), žemė 11,23 ha.

4. Orda Edvardas (1889), žmona Zofija (1901), dukros: Janina (1922), Danutė (1931), Irena (1935), sūnus Vytautas (1931), žemė 21,78 ha.

5. Vitkevičius Ipolitas (1911), seserys: Zofija (1910), Genovaitė (1912), žemė 15,23 ha

6. Vitkevičius Lionginas (1903), motina Adelė (1880), sesuo Stefanija (1922), žemė 18,68ha

 

                             Gintynės  vienkiemis

 

1. Barkevičius Adomas (1866), žmona Konstancija (1884), giminaitis Šiauciunas Antanas (1924), žemė 20 ha.

2. Gagelis Jonas (1904), žmona Adelė (1904), duktė Veronika (1931), sūnus Antanas (1933), dėdė Barkevičius Juozas (1863), uošvė Veikšienė Agota (1872), žemė 15 ha.

3. Mikėnas Juozas (1893), žmona Konstancija (1885), motina Izabelė (1871), žemė 18 ha.

 

                             Girelės  vienkiemis

 

1. Kulikauskas Justinas (1906), žmona Petronėlė (1906), dukros: Ramutė (1934), Birutė (1938), sūnus Vytenis (1936).

2. Vilčinskas Petras (1903), žmona Elžbieta (1909), duktė Regina (1932), sūnus Algimantas (1935), brolis Antanas (1895), samdinė Giriūnaitė Marytė (1913), žemė 17,32 ha.

 

                             Grioviškių (dabar Greviškių) kaimas

 

1. Baltrūnaitė Marijona (1887), žemė 2,04 ha.

2. Čeponis Pranas (1879), žmona Marijona (1886), sūnus Kazys (1921), dukros: Zofija (1924), Stasė (1930).

3. Daugelytė Stasė (1905), sesuo Ona (1903), teta Daugelytė Teofilė (1860), žemė 13,99 ha

4. Didžgalvis Antanas (1866), žmona Juozapota (1886), sūnūs: Jonas (1915), Antanas (1915), Bronius (1927), žemė 15 ha.

5. Didžgalvis Kazimieras (1894), žmona Julija (1905), dukros: Bronė (1925), Stasė (1933), Janina (1939), motina Marijona (1867), žemė 5,75 ha.

6. Didžgalvis Kazimieras, Jono (1900), žmona Veronika (1912), motina Veronika (1874), žemė 5,75 ha.

7. Kancevičius Pranas (1894), žmona Marcelė (1886), dukros: Felicija (1922), Eleonora (1934), Pranciška (1936), sūnūs: Bronius (1925), Juozas (1930), Antanas (1932) žemė 16 ha

8. Kandroška Antanas (1897), žmona Marijona (1902), dukros: Elena (1926), Aldona (1929), Danutė (1934), uošvė Mikolaičiūnienė Ona (1874), samdinys Rimkus Bronius (1926), žemė 13,52 ha.

9. Kavoliūnas Jonas (1875), žmona Karolina (1882).

10. Masionis Povilas (1906), žmona Veronika (1910), sūnūs: Vladas (1930), Pranas (1934), dukros: Valerija (1936), Genovaitė (1939).

11. Meškutis Juozas (1907), motina Ona (1883), žemė 2 ha.

12. Mikolaičiūnas Feliksas (1902), žmona Stefanija (1906), duktė Genovaitė (1935), motina Marijona (1870), žemė 12,17 ha.

13. Mikolaičiūnas Petras (1869), žmona Julijona (1880), sūnus Juozas (1912), dukros: Veronika (1914), Liudvika (1923), žemė 12,33 ha.

14. Motiejūnas Jurgis (1901), žmona Marijona (1905), duktė Zofija (1939), žemė 20,96 ha.

    Motiejūnas Antanas (1916), sesuo Bronė (1914), motina Anastazija (1869).

15. Motiejūnas Kazimieras (1881), žmona Veronika (1868), dukros: Julija (1922), Elena (1926), Stasė (1929), samdinys Kancevičius Kazys (1925), žemė 18,59 ha.

16. Motiejūnienė Ona (1903), sūnus Napalys (1923), dukros: Genovaitė (1927), Stasė (1927), žemė 20,96 ha.

17. Pavarotnikas Petras (1880), žmona Ona (1880), žemė 2,21ha.

18. Rimkus Jonas (1880), žmona Angelina (1890), duktė Veronika (1923).

    žentas Dabrega Albinas (1912), žmona Ona (1913), sūnus Antanas (1941).

19. Rudokas Juozas (1914), žmona Emilija (1916), sūnus Bronius (1941), motina Marijona (1872), žemė 2 ha.

20. Šešelgis Vincas (1895), žmona Uršulė (1906), sūnūs: Stasys (1929), Juozas (1931), motina Marijona (1842).

21. Širma Jonas (1872), dukros: Aldona (1924), Stasė (1926), sūnus Jonas (1930).

22. Šlekyte Julijona (1880), žemė 2 ha.

23. Tereškevičius Petras (1907), brolio: žmona Paulina (1904), duktė Zofija (1924), sūnus Juozas (1935), motina Ona (1849), žemė 15,63 ha.

24. Trečiokas Juozas (1904), žmona Ona (1902), sūnus Jonas (1935), duktė Aldona (1937).

25. Trečiokienė Emilija (1872), duktė Veronika (1902).

26. Tumonis Jurgis (1884), žmona Ona (1895), sūnus Juozas (1922) dukros: Valerija (1934), Kazimiera (1939).

27. Žvirblis Vladas (1909), žmona Ona (1907), sūnus Algis (1941), žemė 12,57 ha

svainė Raugalaitė Julija (1916), svainis Raugalė Juozapas (1914).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Gaigalienė Karolina - 2 ha, Gudonis Antanas - 2 ha, Trečiokas Pranas - 15,10 ha.

 

                                     Gučiūnų  kaimas

 

1. Ališiūnas Antanas (1873), žmona Anelė (1886), sūnūs: Jonas (1921), Petras (1927), Alfonsas (1930),Vytautas (1932), žemė 14,67 ha.

2. Balaišis Dominikas (1891), žmona Marijona (1911), sūnūs: Albinas (1924), Pranas (1926), Steponas (1928), tėvas Juozapas (1851), žemė 9,33ha.

3. Balaišis Ignotas (1862), žmona Barbora (1881), sūnus Bronius (1923), žemė 21,53 ha.

4. Balaišis Kostas (1897), žmona Marijona (1915), sūnus Jonas (1941), motina Marijona (1866), žemė 10,71 ha.

5. Balaišytė Ona (1913), motina Domicėlė (1881), žemė 6,46 ha.

6. Banys Antanas (1896), žmona Veronika (1886), samdinė Dručiūnaitė Ona (1928).

7. Čirūna Jonas (1911), žmona Marijona (1912), sūnus Bronius (1935), duktė Jadvyga (1938

8. Čirūna Kostas (1900), žmona Marijona (1896), dukros: Pranciška (1928), Elena (gimimo metai nenurodyti), sūnus Vytautas (1932).

9. Didžgalvis Antanas (1896), žmona Akvilė (1906), sūnus Algirdas (1931), duktė Danutė (1933), samdinys Gavėnas Antanas (1925), žemė 23,53 ha.

10, Didžgalvis Jurgis (1904), teta Jurgelionytė Konstancija (1879), žemė 13,15 ha.

11. Dūkštas Kostas (1886), žmona Uršulė (1899), sūnūs: Antanas (1924), Pranas (1934), duktė Zofija (1931), motina Marijona (1861), žemė 11,23 ha.

12. Dūkštienė Emilija (1897), sūnus Jonas (1927), duktė Janina (1928), žemė 11.59 ha.

13. Grižas Dominikas (1895), žmona Veronika (1893), duktė Paulina (1924), sūnus Bronius (1926), žemė 8,69 ha.

14. Grižas Jonas (1866), žmona Ona (1871), žemė 3,25 ha.

15. Grižas Kazimieras (1900), žmona Konstancija (1898), duktė Bronė (1927), sūnus Vytautas (1931), žemė 4,47 ha.

16. Jančys Juozapas (1874), žmona Elena (1884), žemė 5,92 ha.

17. Jasiūnas Pranas (1904), žmona Pranciška (1898), sūnus Algirdas (1935).

18. Jurgelionis Antanas (1886), žmona Veronika (1886), žemė 8,08 ha.

19. Jurgelionis Jonas (1882), žmona Ona (1887), sūnus Pranas (1919), dukros: Natalija (1917), Janina (1933), žemė 5,78 ha.

20. Jurgelionis Juozas (1887), žmona Elžbieta (1908), duktė Danutė (1941) žemė 6,57 ha       

21. Jurgelionis Petras (1884), žmona Ona (1886), sūnūs: Antanas (1921), Lionginas (1922), duktė Genovaitė (1923), anūkas Apolinaras (1937), žemė 6,97 ha.

22. Jurgelionis Petras, Kosto (1898), žmona Ona (1900), dukros: Vanda (1934), Elena (1940), sūnus Alfonsas (1936), žemė 15,52 ha.

23. Jurkštas Antanas (1872), žmona Uršulė (1885), duktė Pranciška (1916), sūnus Lionginas (1919), samdinys Zlatkus Edmundas (1923), žemė 7,14 ha.

24. Jurkštas Jurgis (1901), žmona Adelė (1901), dukros: Pranciška (1931), Eleonora (1941), sūnus Aloyzas (1936), brolis Kazimieras (1908), žemė 11,07 ha.

25. Karosas Juozas (1915), motina Marijona (1877), žemė 5,53 ha

26. Kavoliūnas Juozas (1878), žmona Ona (1886), sūnūs: Jonas (1913), Romualdas (1925), dukros: Ona (1922), Stasė (1931), brolis Kazimieras (1891), žemė 22,42 ha.

27. Klebonas Antanas (1897), žmona Anelė (1895), duktė Zofija (1927), sūnūs: Vladas (1928), Jonas (1938), teta Šešelgiene Marijona (1866), žemė 8,95 ha.

28. Kužiulis Kazimieras (1901), žmona Uršulė (1908), dukros: Stasė (1930), Janina (1934), Aldona (1937), sūnus Julius (1940), svainė Stukaitė Anastazija (1913).

29. Kvedaras Dominikas (1870), žmona Uršulė (1875), duktė Zofija (1915), sūnus Antanas (1918), anūkas Vytautas (1933), žemė 6,14 ha.

30. Kvedaras Petras (1904), žmona Adelė (1907), duktė Elena (1939), žemė 6,09 ha.

31. Matiukas Antanas (1912), žmona Magdalena (1913), duktė Birutė (1940), samdinė Butavičiūtė Valerija (1923).

32. Matiukas Dominikas (1897), žmona Vincenta (1897), dukros: Adelė (1929), Kazimiera (1932), sūnus Augustas (1931).

33. Matiukas Juozas (1911), žmona Karolina (1908), duktė Janina (1937), motina Julijona (1880), žemė 17,94 ha.

34. Matiukas Kazimieras (1853), žmona Apolonija (1851), sūnūs: Jonas (1901), Petras (1907), žemė 16,81 ha.

35. Matiukas Liudvikas (1911), žmona Konstancija (1915), duktė Nijolė (1936), samdinys Grigaliūnas Antanas (1921).

36. Matiukas Petras, Domo (1899), žmona Adelė (1910), duktė Jadvyga (1934), sūnūs: Vilius (1936), Henrikas (1939), samdinė Dičiūnaitė Stasė (1926), žemė 19,12 ha.

37. Matiukas Petras, Mato (1906), žmona Paulina 1904), dukros: Genovaitė (1934), Bronė (1934), Stasė (1940), žemė 27, 43 ha.

38. Matiukas Povilas (1895), žmona Ona (1896), dukros: Kazimiera (1927), Bronė (1928), žemė 16,36 ha.

39. Matiukas Pranas (1874), sūnus Jonas (1914), marti Julija (1908), duktė Marijona (1923), žemė 16,28 ha.

40. Mažylis Jonas (1906), žmona Janina (1914), duktė- dar be vardo (1942), žemė 18,19 ha.

41. Mikulėnas Jonas (1902), žmona Uršulė (1902), sūnūs: Vytautas (1929), Petras (1937), duktė Genovaitė (1932), motina Marijona (1867).

42. Pivoriūnas Jonas (1914), žmona Pranciška (1922), duktė Ona (1941), motina Marijona (1879), žemė 10,13 ha.

43. Poška Jonas (1913), motina Ona (1870).

44. Ramanauskas Jonas (1894), žmona Emilija (1899), dukros: Eleonora (1939), Ona (1942)

45. Repšys Jonas (1893), žmona Kazimiera (1895), sūnūs: Vytautas (1920), Algirdas (1939), duktė Melanija (1928).

46. Ruželė Petras (1908), žmona Uršulė (1915).

47. Sapka Jonas (1881), žmona Anelė (1892), duktė Konstancija (1925), sūnus Jonas (1927), žemė 14,61 ha.

48. Sapka Kazimieras (1891), žmona Ona (1905), dukros: Aldona (1929), Anelė (1933), Danutė (1936), sūnus Vytautas (1939), žemė 17,85 ha.

49. Stukas Juozas, Prano (1894), žmona Ona (1896), duktė Genovaitė (1932), sūnus Juozas (1934), žemė 22, 76 ha.

50. Stukas Juozas (1920), motina Karolina (1861), sesuo Elena (1909).

51. Stukas Petras (1907), žmona Valerija (1914), duktė Janina (1940), uošviai: Pupelis Juozas (1889), Veronika (1894).

52. Stukas Petras (1909), žmona Elena (1916), sūnūs: Bronius (1940), Algis (1941);

Stukas Albinas (1911), brolis Kostas (1915), motina Ona (1872).

53. Strolys Juozas (1901), žmona Veronika (1900), sūnūs: Vytautas (1926), Antanas (1933), Vladas (1935), Juozas (1941), dukros: Stasė (1928), Bronė (1929), žemė 9,19 ha.

54. Strolys Petras (1905), žmona Paulina (1908), sūnūs: Jonas (1936), Bronius (1940), duktė Aleksandra (1938).

Strolys Juozapas (1868), žmona Karolina (1867), samdinys Stipinas Albinas (1924),žemė 10,30 ha.

55. Šepkus Aleksas (1906), žmona Anelė (1916), sūnūs: Apolinaras (1935), Vladas (1937), motina Antanina (1879), žemė 12,42 ha.

56. Šešelgis Petras (1896), žmona Uršulė (1896), sūnūs: Jonas (1930), Aloyzas (1932), žemė 10,20 ha.

57. Šukys Antanas (1896), žmona Anelė (1910), sūnus Vladas (1941).

58. Šukys Jurgis (1907), samdinė Strumskytė Julija (1913).

59. Šukys Kazimieras (1887), seserys: Julijona (1884), Marijona (1895), žemė 14,53 ha.

   Šukys Jonas (1900), žmona Emilė (1912).

60. Šukys Pranas (1904), žmona Julija (1908), sūnus Bronius (1937).

61. Šukys Juozas (1910), žmona Veronika (1911), svainė Kepalaitė Uršulė (1919), žemė 12,68 ha.

62. Trumpickas Jonas (1907), žmona Jadvyga (1919), žemė 6,74 ha.

63. Trumpickas Petras (1889), žmona Uršulė (1895), motina Veronika (1860), svainės duktė Klebonaitė Veronika (1920), samdinys Baltrūnas Jurgis (1920), žemė 17,78 ha.

64. Trumpickas Petras (1901), žmona Adelė (1901), dukros: Pranciška (1931), Eleonora (1941), sūnus Aloyzas (1936), brolis Kazimieras (1908), žemė 8,55ha.

65. Trumpickas Pranas (1919), žmona Anelė (1918) sūnus Bronius (1940).

66. Tumonis Antanas (1880), žmona Marijona (1889), sūnus Jurgis (1931).

67. Vrubliauskas Antanas (1906), žmona Petronėlė (1908), dukros: Irena (1940), Vanda (1941), teta Juozapota (1878).

68. Vrubliauskas Pranas (1910), sesuo Pranciška (1909).

69. Zlatkus Juozas (1903), žmona Zofija (1920), duktė Irėna (1942), samdinė Černiauskaitė Janina (1925), žemė 19,20 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Balaišytė Veronika - 8,52 ha, Čirūnienė Uršulė - 21,34 ha, Didžgalvienė Barbora - 0,13 ha, Jurgelionytė Karolina - 19,98 ha, Jurkštaitė Ona - 0,67 ha, Jurkštaitė Veronika - 6,34 ha, Jurkštas Jonas - 8,36 ha, Jurkštas Petras - 2,88 ha, Matiukas Jonas - 11,95 ha, Matiukienė Julijona - 7,02 ha, Mikšys Kazimieras - 17,79 ha, Poška Antanas - 3,67 ha, Poška Petras - 3,45 ha, Sapkienė Ona - 16,55 ha, Stukaitė Uršulė - 11,09 ha, Stukas Jurgis - 11,98 ha, Šešelgiene Anastazija - 15,25 ha, Šukys Mykolas - 30,45 ha, Trumpickaitė Konstancija - 8,80 ha, Trumpickienė Uršulė - 4,22 ha, Tumonis Justinas - 10,03 ha, Tumonis Kasparas - 8,15 ha, Vrubliauskas Benediktas - 11,49 ha, Vrubliauskienė Marijona - 18,89 ha, Zlatkus Pranas - 1,56 ha.

Gumnovkos  (Gumbiškių) vienkiemis

 

Bieloglazovas Povilas (1868), žmona Karolina (1883), broliai: Terentijus (1862), Jefimas (1870); Bieloglazovas Aleksandras (1907), žmona Zinaida (1909), duktė Ana (1932), sūnus Piotras (1934).

Rūšiavimo duomenyse vienkiemyje nurodyta 44,08 ha žemės (nenurodant šeimininko).

 

                               Jaurų  vienkiemis

 

Urbanavičius Boleslovas (1914), žmona Bronė (1913), sūnus Juozas (1936), duktė Julija (1941), uošvė Kvedarienė Angelė (1859).

Rūšiavimo metu žemę - 21,85 ha - valdė Vilutis Jonas.

 

                                Juniškio  vienkiemis

 

Smalstys Juozas (1897), brolis Jonas (1900), žemė 42,02 ha

samdinė Sadauskaitė Uršulė (1907), jos duktė Vanda (1937).

 

                                 Juodkalnio vienkiemis

 

Kirlys Kazimieras (1871), žmona Emilija (1890), dukros: Zofija (1920), Aldona (1922), samdiniai; Budrys Petras (1921), Vitonytė Zofija (1927), žemė 20,76 ha.

 

                                 Juodonių  kaimas

 

1.Bagdonas Kostas (1873), brolienė Teresė (1880), augintinės Bražiūnienė Valerija (1913), Bražiūnaitė Nijolė (1941), Petrulionytė Vanda (1931), samdiniai: Kovas Stasys (1923), Saladžiūtė Elena (1915), žemė 19,11 ha.

2. Balaišis Aleksandras (1904), žmona Veronika (1908), sūnus Bronius (1929), duktė Elena (1931), teta Bražiūnaitė Emilija (1877), žemė 11,41 ha.

3. Balaišis Jonas (1904).

4. Balaišis Jurgis (1905), žmona Elena (1911), duktė Elena (1941), samdinė Jurgelionytė Stasė (1923); Balaišis Pranas (1909).

5. Baltakis Juozas (1896), žmona Bronė (1904), sūnus Bronius (1928), dukros: Aldona (1931), Adelė (1935), Virginija (1940), motina Marijona (1870), sesuo Marijona (1912), žemė 11,47 ha.

6, Baltuška Jonas (1873), žmona Liudvika (1886), duktė Julija (1924), žemė 12,02 ha.

7. Bražiūnas Jonas (1893), žmona Donata (1901), duktė Virginija (1922), samdinys Eigelis Pranas (1921).

8. Bražiūnas Jonas (1902), žmona Ona (1906), sūnūs: Vytautas (1933), Algirdas (1941), duktė Joana (1935), samdinė Grižaitė Bronė (1923).

9. Bražiūnas Juozas (1913), motina Karolina (1880), sessuo Sofija (1919), brolis Vladas (1922), žemė 8,49 ha.

10. Bražiūnas Rapolas (1877), žmona Emilija (1895), sūnus Jonas (1921), žemė 9,01 ha.

Bražiūnas Kazimieras (1909), žmona Valentina (1915), sūnus Algimantas (1940), duktė Milda (1940); Bražiūnas Boleslovas (1913), žmona Anelė (1922).

11. Čepukas Jonas (1880), žmona Agota (1901), duktė Ona (1925), sūnūs: Jonas (1934), Algirdas (1935), samdinys Babachinas Pavelas (1923).

12. Dagys Jonas (1890), žmona Ona (1900), augintinė Jurkštaitė Janina (1924).

13. Davainis Antanas (1916), motina Karolina (1900), senelis Gavenavičius Mykolas (1861)

14. Jurgelionis Jonas (1887), žmona Angelė (1887), sūnus Balys (1913),  duktė Stasė (1921), žemė 20,76 ha.

15. Jurgelionis Juozas (1888), žmona Valerija (1909), sūnūs: Vytautas (1927), Bernardas (1932), duktė Alma (1929), samdinė Indreišytė Lionė (1928), žemė 20.76 ha.

16. Jurkštas Aloyzas (1911), motina Ona (1893), seserys: Elena (1916), Ona (1918), žemė 38,24 ha.

17. Kepalas Antanas (1907), žmona Emilė (1909), sūnūs: Kazys (1938), Rimantas (1941), samdinė Banytė Bronė (1929).

18. Kepalas Jonas (1896), žmona Bronė (1899), sūnūs: Aleksas (1929), Juozas (1931), duktė Valerija (1934).

19. Kepalas Jonas (1913), žmona Bronė (1919), duktė Regina (1941), samdinė Filimonova Eudokija (1924).

20. Kepalas Juozas (1880), žmona Ona (1892), duktė Stasė (1926), sūnus Povilas (1926), žemė 10,93 ha.

21. Niaura Jonas (1898), žmona Bronė (1900), dukros: Eleonora (1923), Adelė (1925),   Lucija (1927) žemė 12,02 ha

22. Niaura Vincas (1880), žmona Agnietė (1892), dukros: Emilija (1915), Valerija (1925), Anelė (1929), Danutė (1938), sūnūs: Jonas (1919), Povilas (1921), Vytautas (1930), žemė 22,02 ha.

23. Paršonis Petras (1925), motina Liudvika (1901), broliai: Angelas (1928), Bronius (1933), Algirdas (1935), duktė Janina (1940), žemė 13,40 ha.

Rože Petras (1902), žmona Karolina (1903).

24. Paršonis Pranas (1885), sūnūs: Jonas (1912), Juozas (1913), Balys (1927), žemė 5,97 ha 25. Sabalys Kasparas (1903), žmona Veronika (1904), sūnūs: Juozas (1929), Bronius (1932), Jonas (1936), Aloyzas (1940), motina Uršulė (1865).

26. Sabalys Petras (1926), motina Emilė (1887), sesuo Genovaitė (1927).

27. Starkus Jonas (1919), motina Emilė (1886), seserys: Janina (1915), Zofija (1917), žemė 9,93 ha.

28. Šukiene Ksavera (1882), sūnūs: Feliksas (1917), Vladas (1928), dukros: Akvilė (1919), Veronika (1924), žemė 10,20 ha.

29. Tumas Juozas (1913), motina Veronika (1870), seserys: Eugenija (1918), Bronė (1920), žemė 20,50 ha.

30. Vilutis Jonas (1885), žmona Adelė (1884), sūnus Jonas (1932), žemė 11,47 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Balaišis Antanas - 18,85 ha, Balaišis Juozas - 11,30 ha, Bražiūnas Antanas - 8,20 ha, Bražiūnas Jonas - 14,20 ha, Kepalaitė Domicėlė - 7,47 ha, Kepalas Albinas - 12,29 ha, Kepalas Jonas - 19,67 ha, Sabalys Mykolas - 10,42 ha, Sabalys Povilas - 13,11 ha.

                                          Jurkiškio  kaimas

 

1. Levindavičius Pranas (1895), žmona Emilija (1901), sūnūs: Julius (1928), Alfonsas (1930), Vytautas (1937), dukros: Bronė (1925), Aldona (1933), Vanda (1935), žemė 13,18ha

2. Mirskis Jonas (1875), duktė Genovaitė (1918), sūnus Zigmas (1920), žemė 28,93 ha.

3. Mirskis Pranas (1909), žmona Veronika (1916), dukros: Irena (1937), Audronė (1942), motina Emilija (1875), sesuo Ona (1915), žemė 30,44 ha.

4. Snarskis Jonas (1911), žmona Marijona (1915), svainė Tumelionytė Antanina (1927), žemė 17,97 ha.

5. Tumelionis Balys (1901), žmona Rozalija (1911), sūnūs: Algis (1939), Juozas (1941), samdinė Tumonytė Emilija (1893), žemė 6,88 ha.

6. Vanagas Zigmas (1881), žmona Teresė (1896), dukros: Zofija (1924), Vitalija (1930), sūnūs: Albertas (1933), Algis (1935), žemė 14,49 haa.

7. Venskavičius Pranas (1912), motina Uršulė (1880), sesuo Vladislava (1917), žemė 15,55 Ūkių dydžiai pateikti pagal kaimo skirstymo į vienkiemius 1938 metais duomenis (LCVA, F1250, ap.2, b.1049).

 

                               Kalvių  kaimas 

 

1. Baronas Kazimieras (1860), žmona Uršulė (1880), sūnus Vladas (1913), duktė Anelė (1914), žemė 14,20 ha.

2. Baronas Povilas (1910), žmona Veronika (1911), sūnus Povilas (1942), motina Emilija (1884), žemė 9,83 ha.

3. Bendorius Jonas (1898), žmona Stefanija (1920), samdinys Skimundris Kostas (1925).

4. Bendorius Juozas, Juozo (1889), žmona Marijona (1897), dukros: Pranciška (1934), Stasė (1938), sūnus Vladas (1927).

5. Bendorius Juozas (1909), žmona Veronika (1910), samdinys Narbutis Petras (1921), žemė 11,92 ha.;Bendorius Robertas (1877), žmona Teresė (1898), duktė Teresė (1921).

6. Bendorius Povilas (1898), žmona Barbora (1888), sūnus Jonas (1937), duktė Elena (1940), motina Barbora (1872), sesuo Bronė (1912).

7. Bražiūnas Jonas (1908), žmona Ona (1911), duktė Ona (1939), sūnus Jonas (1940).

Bražiūnas Jurgis (1911), žmona Bronė (1914), sūnus Antanas (1941), motina Karolina (1869), žemė 9,83 ha.

8. Dagys Jonas (1887), žmona Veronika (1886), motina Veronika (1846), samdinė Kepalaitė Karolina (1922), žemė 9,83 ha.

9. Galvydis Jonas (1903), žmona Veronika (1909), sūnus Algirdas (1938), žemė 30,59 ha.

  Gradeckas Mykolas (1879), žmona Anastazija (1887), dukros: Emilė (1913), Ona (1925), sūnūs: Stasys (1919), Juozas (1929).

10. Gykis Juozas (1883), žmona Stefanija (1910), sūnūs: Jonas (1932), Juozas (1936), duktė Nijolė (1934), samdinė Matulevičiūtė Janina (1920).

11. Gudonis Jonas (1874), žmona Ona (1902), sūnūs: Vytautas (1928), Juozas (1932).

12. Jakubonis Juozas (1882), žmona Valerija (1886), duktė Bronė (1924), sūnūs: Jonas (1924), Albinas (1925), Juozas (1929), Vladas (1931), Vytautas (1932), tėvas Stasys (1858), brolis Pranas (1881), žemė 25,67 ha.

13. Janavičius Feliksas (1882), žmona Agota (1886), sūnūs: Jonas (1913), Petras (1921), duktė Emilė (1917), sesuo Ona (1890), žemė 20,76 ha.

14. Jurgelionis Pranas (1873), žmona Karolina (1884);

Gindvilis Juozas (1907), žmona Liudvika (1907).

15.Kepalaitė Anastazija (1874).

16. Kepalaitė Emilija (1863).

17. Kepalas Antanas (1869), žmona Veronika (1877), duktė Karolina (1910), sūnūs: Vladas (1918), Jonas (1921), žemė 7,10 ha.

18. Kepalas Antanas, Mykolo (1889), žmona Ona (1890), sūnūs: Petras (1923), Jonas (1926), Leonardas (1928), dukros: Veronika (1924), Ona (1930), žemė 13,11 ha.

19. Kepalas Mykolas (1861), žmona Karolina (1883), duktė Julija (1907), žemė 4,10 ha.

20. Kepalas Pranas (1870), žmona Viktorija (1882), sūnūs: Jurgis (1909), Kazys (1913), duktė Kazimiera (1917), žemė 7,65 ha.

21. Kepalas Stasys (1921).

22. Kepalienė Veronika (1901), duktė Teklė (1932), sūnus Jonas (1934).

23. Mickūnas Stasys (1887), žmona Veronika (1901), sūnūs: Henrikas (1926), Stasys (1937) duktė Valerija (1931), žemė 17,21 ha.

24. Neniškis Antanas (1884), žmona Marijona (1902), dukros: Ona (1929), Marytė (1935).

25. Pakalnis Jonas (1905), žmona Barbora (1920), sūnūs: Vytautas (1936), Jonas (1938), motina Kepalienė Ona (1889), žemė 1,09 ha.

26. Paunksnis Jonas (1919), motina Emilija (1882), sesuo Stasė (1917), žemė 32,49 ha.

27. Pečiūra Kazys (1911), žmona Emilė (1913), sūnus Algis (1939), duktė Vanda (1939).

Jurgelionis Kasparas (1878), žmona Kotryna (1883), žemė 26,92 ha.

28. Sabalys Jonas (1895), žmona Anelė (1889), sūnūs: Antanas (1931), Kazys (1933), Bronius (1941), dukros: Liudvika (1929), Bronė (1937), žemė 9,73 ha.

29. Sabalys Pranas (1904), tėvas Kostas (1860), brolis Povilas (1911), žemė 10,90 ha.

   Sabalys Jonas (1902), žmona Konstancija (1905), sūnus Jonas (1930).

30. Sabalys Rapolas (1901), žmona Valerija (1890), žemė 16,93 ha.

Krasauskas Justinas (1898), žmona Barbora (1899), dukros: Ona (1932), Bronė (1936).

31. Skimundris Povilas (1897), žmona Ona (1901), dukros: Genovaitė (1924), Danutė (1936), sūnus Leonas (1941).

32. Staniulis Jonas (1918), žmona Ona (1920), motina Kepalienė Konstancija (1879).

33. Staniulis Jonas (1919), brolis Kazys (1923), sesuo Janina (1920), motina Kazimiera (1892), žemė 8,74 ha.

34. Staniulis Pranas (1908), žmona Marijona (1902), dukros: Emilė (1926), Aldona (1935), Irena (1940), sūnūs: Albinas (1928), Vytautas (1930), žemė 5,46 ha.

35. Šilinis Dovydas (1901), brolis Juozas (1904).

36. Tumas Jonas (1872), žmona Anastazija (1897), dukros: Ona (1921), Zofija (1926), Irena (1935), sūnūs: Jonas (1920), Kazys (1926), žemė 18,03 ha.

37. Tumas Juozas (1888), sūnūs: Vladas (1926), Antanas (1933), dukros: Bronė (1921), Elena (1928), Zofija (1930), žemė 10,38 ha.

38. Tumas Kazimieras (1899), žmona Teofilė (1904), duktė Danutė (1932), sūnus Jonas (1941), samdinė Buitvydaitė Albina (1925), žemė 18,38 ha.

39. Tumas Petras (1902), motina Julija (1877), samdinys Žemaitis Jonas (1923).

40. Tumas Povilas (1894), žmona Teresė (1884), duktė Genovaitė (1933), žemė 22,94 ha.

41. Vilys Antanas (1890), žmona Karolina (1890), dukros: Aldona (1921), Vanda (1922), Danutė (1929), Bronė (1933), samdinys Bražiūnas Feliksas (1910), žemė 36,05 ha.

42. Vilys Jonas (1897), žmona Domicėlė (1918), sūnus Jonas (1942), motina Anelė (1864), samdinys Skardžius Jonas (1927).

43. Vilys Juozas (1907), žmona Liudvika (1908), sūnus Vladas (1926), dukros: Valerija (1929), Irena (1936),  Stasė (1940).

44. Vilys Petras (1903), žmona Konstancija (1911), sūnus Petras (1940), sesuo Liudvika (1901), samdinė Babiedaitė Ona (1924), žemė 21,85 ha.

45. Vilys Povilas (1870), sūnus Aloyzas (1907), marti Marcelė (1910), anūkai: Algis (1934), Alvyras (1939), žemė 10,92 ha.

46. Zovė Antanas (1896), žmona Marijona (1893), sūnus Petras (1928).

47. Žygė Povilas (1884), žmona Ona (1890), dukros: Valerija (1923), Aldona (1925).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bendorius Jurgis - 15,29 ha, Bendorius Rapolas - 17,48 ha, Čeponis Antanas - 5,74 ha, Čirūnas Dominikas - 9,83 ha, Jakubonis Kostas - 8,19 ha, Kepalas Jonas - 7,10 ha, Kepalas Pranas, A. - 4,92 ha. Kepalas Pranas, Jono - 10,38 ha, Kepalas Pranas, Prano - 10,93 ha, Sabalys Kazys - 13,11 ha, Sabalys Marcelinas - 13,65 ha, Staniulis Stasys - 2,73 ha, Vilys Jurgis - 43,70 ha, Vilys Jurgis - 9,83 ha, Vilys Pranas - 19,66 ha.

 

                                         Kamajėlių   kaimas

 

1. Buitvydas Kazimieras (1888), žmona Barbora (1893), sūnūs: Jonas (1916), Albinas (1925), dukros: Stasė (1921), Elena (1923).

2. Čiurlys Kazimieras (1900), žmona Teofilė (1894), sūnūs: Bronius (1923), Alfonsas (1934), Jonas (1941), dukros:Aldona (1929), Jadvyga (1931), Elvyra (1937).

3. Diržys Jonas (1900), žmona Ona (1900), sūnūs: Antanas (1929), Vytautas (1930), Matas (1933), Stasys (1939), dukros: Elena (1930), Rože (1935), motina Barbora (1873), brolis Kazimieras (1916), samdinė Raugaitė Stefa (1924), žemė 21,35 ha.

4. Indriūnas Antanas (1903), Neniškytė Stasė (1924).

5. Ivanauskas Antanas (1869), duktė Cecilija (1915).

6. Kriaučiūnas Albinas (1916), žmona Emilija (1913).

7. Motiejūnas Jonas (1916), mokytojas.

8. Spietys Petras (1889), žmona Valerija (1904), sūnus Kazys (1927).

9. Starkus Stasys (1885), žmona Natalija (1902), sūnus Gintautas (1938), samdinė Balčiūnaitė Stasė (1926).

10. Starkuvienė Konstancija (1908), sūnus Renonas (1935).

11. Stočkus Petras (1911), žmona Ona (1909), sūnūs: Algis (1935), Aloyzas (1936), Anicetas (1939), duktė Janina (1941).

12. Visockis Jonas (1908), žmona Albina (1899), sūnūs: Petras (1926), Jonas (1926), Juozas (1938), dukros: Marytė (1928), Julija (1932) , teta Agurkienė Ieva (1856).

13. Zabulionis Jonas (1895), žmona Ona (1894), sūnūs: Stasys (1927), Albinas (1930), Jonas (1935), Vytautas (1938), dukros: Janina (1932), Zofija (1934), Eleonora (1936).

14. Žindulienė Uršulė (1894), dukros: Emilija (1926), Stasė (1931).

1941 metų birželio mėnesio 14 dienos tremtinių šeimos:

1. Indriūnas Pranas, Juozo (1892), žmona (Šutaite) Konstancija, Justino (1896), dukros: Elena (1921), Viola Marija (1923), sūnūs:Algimantas (1925), Vytautas (1931).Lietuvos Gyventojų Genocidas, 1, Vilnius, p. 331; žemė 34 ha.

2. Šutas Justinas, Justino (1898), žmona Vincenta, Stanislovo (1899), duktė Irena (1926), ten pat, p.828; žemė 75,64 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Ivanauskas Juozas - 1,09 ha, Skerstonas Kazys - 4,91 ha,  Starkus Antanas - 43,70 ha, Starkuvienė Emilija - 21,35 ha.

 

                                   Kamajų   miestelis

 

1. Džiugelis Kostas (1903), žmona Bronė (1911), duktė Malvina (1934), samdinė Šniokaite Zofija (1918), karo belaisvis Latanovas Aleksandras (1920), žemė 22,68 ha.

2. Smalstys Kazimieras (1886), žmona Uršulė (1898), duktė Stefanija (1923), sūnus Juozas (1925), sesuo Teresė (1890), žemė 32,31 ha.

3. Šinkunas Petras (1908), žmona Ona (1902), sūnūs: Vytautas (1932), Petras (1934), žemė 4,65 ha.

Rūšiavimo metu  miestelyje, gretimuose vienkiemiuose bei Kariūnų kaime žemę dar valdė: Baltakienė (Čerskutė) Teresė - 22,71 ha, Baltrukėnas Jonas - 7,27 ha, Budreika Juozas - 4,65 ha, Busauskas Kazys - 12,34 ha, Černiauskas Petras - 4,27 ha, Džiugelis Jonas - 13,88 ha, Gervė Pranas - 9,98 ha, Jakštas Jonas - 8,50 ha, Mikėnienė Karolina - 7,01 ha, parapijos bažnyčia - 52,11 ha, Rudokas Kazys - 4,44 ha, Sabaliauskas Kazys - 15,04 ha, Samas Juozas - 7,26 ha, Stakėnas Petras - 4,25 ha, Vaštakos Antanas ir Kazys - 11,95 ha.

 

                                    Kamajų  vienkiemiai

 

1. Džiugelis Kostas (1880), žmona Marijona (1889), sūnūs: Povilas (1919), Jurgis (1921), Napalys (1922), žemė 14 ha.

2. Makutėnas Jonas (1893), žmona Elena (1906), dukros: Elena (1929), Zofija (1931), žemė 31,24 ha.

3. Pavorotnikienė Anelė (1855), sūnūs: Pranas (1920), Jonas (1922); Indriūnienė Konstancija (1855), žemė 50,60 ha.                      

4. Rašimas Petras (1865), žmona Antanina (1861), anūkė Pundzevičiūtė Regina (1926).

5. Smalstys Antanas (1882), žmona Ona (1905), sūnūs: Juozas (1932), Valentinas (1935), duktė Jurgina (1938), žemė 13,29 ha.

6. Smalstys Pranas (1874), žemė 4,73 ha.

7. Valiulis Pranas (1916), žmona Liudvika (1920), duktė Birutė (1942), samdinė Čepukaitė Stasė (1926).

8. Vosylius Artūras (1908), žmona Emilė (1902), duktė Vanda (1930), sūnūs: Rimantas (1932), Vladas (1936), Vytautas (1937), Jonas (1938).

 

                                 Kandročių  kaimas

 

1. Stanevičienė Emilija (1895), sūnūs: Vincas (1919), Petras (1920), žemė 4,13 ha.

2. Zelenkauskas Kazimieras (1896), žmona Ona (1896), dukros: Kunigunda (1925), Zofija (1930), Genovaitė (1932), Regina (1934), žemė 4,11 ha.

 

                                 Kariūnų  kaimas

 

1. Alubeckas Antanas (1870), žmona Ksavera (1882), posūniai Tervydžiai: Stasys (1920), Jonas (1921), Balys (1923), žemė 1 ha.

2. Alubeckas Ksaveras (1879), žmona Anastazija (1877), samdinė Morozaitė Aldona (1925).

3. Alubeckienė Veronika (1870).

4. Baltrūnas Povilas (1901), žmona Stasė (1906), dukros: Danutė (1928), Bronė (1931), Aldona (1935), Irena (1939), Zofija (1942), sūnus Jonas (1939), žemė 9,39 ha.

Baltrūnas Jonas (1866), žmona Marijona (1868).

5. Barauskas Augustas (1913), žmona Anastazija (1914), sūnus Rimantas (1940), motina Teofilė (1862).

6. Bimba Jonas (1898), samdiniai: Bimbaitė Veronika (1906), Duškinaitė Zina (1925), Neniškis Jurgis (1892), Samulis Bronius (1914), karo belaisviai: Kuzinas Sergejus (1916), Solomka Klimentijus (1915), žemė 41,51 ha.

7. Bražiūnas Jonas (1889), žmona Ona (1884).

8. Bukauskienė Karolina (1904), duktė Veronika (1925), sūnus Jurgis (1936), žemė 8,01 ha

9. Černiauskas Vincas (1909), žmona Veronika (1911), sūnūs: Viktoras (1929), Antanas (1931), Algis (1936), duktė Irena (1934), žemė 2 ha.

10. Dilys Jonas (1880), žmona Ksavera (1884), duktė Valerija (1931), žemė 4,40 ha.

11. Dručiūnas Adolfas (1888), sūnus Stasys (1930), dukros: Klementina (1926), Stefanija (1929), Laimutė (1937), žemė 15,29 ha.

12. Geleževičius Petras (1904), žmona Bronė (1915), sūnus Jonas ( 1933), duktė Stefanija (1938), motina Karolina (1864), žemė 9,47 ha.

13. Ingaunienė Anelė (1900), sūnus Jonas (1927), duktė Ona (1938).

14. Ingaunis Jonas (1894), žmona Anelė (1897), žemė 7,93 ha

Sabalytė Emilė (1916), motina Teofilė (1882), sesuo Anelė (1921).

15. Ingaunis Kazys (1906), žmona Ona (1886), sūnus Edvardas (1922), motina Ingaunytė Marijona (1870).

16. Ivanauskas Jonas (1878), žmona Ona (1890), žemė 4,78 ha.

   Salminas Petras (1912), žmona Elena (1916), sūnus Aloyzas (1938)

17. Jasinevičienė Konstancija (1897), sūnūs: Jonas (1924), Petras (1935).

18. Kazakevičius Justinas (1887), žmona Ona (1897), sūnus Leonas (1927), duktė Veronika (1929), žemė 4,91 ha.

19. Krajauskas Jonas (1882), žmona Teresė 1895), sūnus Kazys (1924), žemė 1 ha.

20. Kunčiūnas Jonas (1886), žmona Marcelė (1892), duktė Zofija (1923), sūnūs: Bronius (1920), Jonas (1935), žemė 5,02 ha.

21. Makuška Balys (1896), žmona Elena (1904), dukros: Zofija (1925), Alma (1926), Irena (1929), Ramutė (1930), Genė (1938), Anastazija (1940), sūnus Kazys (1933), žemė 10,76ha.

22. Mikėnas Ignas (1907), motina Ieva (1882), sesuo Karolina (1900), brolis Jonas (1910), žemė 9,89 ha.

23. Navackas Jonas (1904), žmona Anelė (1901), samdinys Skardžius Antanas (1930), žemė 13,89 ha.

24. Paunksnis Antanas (1891), žmona Konstancija (1895), duktė Ona (1932), sūnūs: Jonas (1930), Vladas (1937), žemė 4,94 ha..     

25. Sakalauskienė Elžbieta (1894).

26. Saladžius Jonas (1895), žmona Ona (1903), dukros: Danutė (1932), Liudvika (1933), sūnus Kazys (1934).

27. Skardžius Dominikas (1892), žmona Emilė (1884), žemė 4,32 ha.

28. Skardžius Jonas (1871), žmona Rozalija (1870), žemė 4,57 ha; Baronas Antanas (1891), žmona Uršulė (1905), dukros: Genovaitė (1931), Valerija (1935), sūnus Klemensas (1933).

29. Stuina Jokūbas (1907), žmona Emilė (1908), sūnūs: Izoldas (1932), Henrikas (1938), duktė Dalia (1941), samdinė Marcijonaitė Stasė (1923).

30. Subačius Mykolas (1897), žmona Ona (1900), žemė 10,80 ha.

31. Šinkunas Antanas (1911), žmona Julija (1912).

32. Šinkunas Kazimieras (1894), žmona Karolina (1905), sūnūs: Leonas (1928), Stasys (1932), Vytautas (1933), žemė 4,62 ha.

33. Šinkunas Mataušas (1910), žmona Veronika (1909), posūniai Skardžiai: Vytautas (1929), Bronius (1931), Jonas (1936), uošvė Simanavičienė Ona (1872), žemė 7,11 ha.

34. Šinkuniene Teresė (1912), sūnus Algirdas (1934).

35. Šukiene Konstancija (1879), duktė Karolina (1907), anūkė Aldona (1932), žemė 4,62 ha

36. Šukys Ignotas (1876), žmona Magdalena (1882), duktė Marytė (1928).

37. Valečka Petras (1902), žmona Emilė (1905), sūnūs: Vytautas (1930), Algis (1939), Rimantas (1940).

38. Vanagas Jonas (1891), žmona Paulina (1895), sūnūs: Jonas (1934), Antanas (1938), giminaitė Bučiūtė Veronika (1904), žemė 9,13 ha.

39. Vilutis Antanas (1887), žmona Karolina (1897), sūnūs: Juozas (1930), Jonas (1931), duktė Birutė (1937), posūnis Statulevičius Kostas (1929), motina Vaičiulienė Emilija (1890) samdiniai: Baryzas Vytautas (1925), Baryzaitė Veronika (1922), Konstantinovaitė Anastasija (1926), žemė 41,17 ha.

40. Vosylius Jonas (1889), augintinė Radvilaitė Ona (1922), žemė 4,92 ha.

 

                                Keistutiškio  kaimas

 

1. Indrašius Antanas (1878), žmona Angelė (1891), sūnūs: Albinas (1921), Aloyzas (1924), Jonas (1927), Petras (1929), duktė Zofija (1935).

2. Petryla Kostas (1902), žmona Ona (1901), sūnus Albertas (1935).

3. Petrulis Juozas (1895), žmona Antanina (1895), dukros: Zofija (1928), Bronė (1930), Zita (1931), Birutė (1933), sūnus Vaidevutis (1938), žemė 8,18 ha.

4. Petrulis Stanislovas (1907), motina Elžbieta (1875), žemė 9,62 ha.

5. Petrulytė Adelė (1912), motina Konstancija (1877).

6. Raugas Mykolas (1907), žmona Marijona (1911), duktė Janina (1935).

7. Šarkauskas Antanas (1892), žmona Anastazija (1899), sūnūs: Jonas (1926), Vytautas (1929), Stasys (1931), Bronius (1937), Petras (1939), svainė Petrulytė Konstancija (1897), žemė 5,41 ha.

8. Zamauskas Antanas (1913), žmona Karolina (1912), dukros: Genovaitė (1939), Janina (1942), giminaitė Aukštuolytė Karolina (1879).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kašponienė Anelė ir Petrulytė :L:iudvika - 3,85 ha, Petrulienė Veronika - 4,33 ha, Petrulis Zigmantas - 28,90 ha.

 

                                 Kerelių  kaimas

 

1. Baronas Juozas (1897), žmona Marijona (1907), sūnūs: Alfonsas (1930), Stasys (1934), duktė Danutė-Ona (1937).

2. Bučienė Ona (1892), dukros: Kazimiera (1915), Bronė (1929), sūnūs:Ignotas (1918), Balys (1925), anūkas Povilas (1940).

3. Bučius Jonas (1886), žmona Marijona (1882), dukros: Janina (1923), Stefanija (1926), Ona (1933), sūnūs:Antanas (1930), Pranas (1940), žemė 13,50 ha.

4. Bučius Juozas (1887), žmona Anastazija (1900), sūnūs:Vladas (1928), Aloyzas (1933), Napalys (1934), žemė 8,09 ha.

5. Buitvydas Mykolas (1891), žmona Agota (1896), sūnūs: Bronius (1926), Vincas (1938), duktė Nijolė (1929), žemė 16,63 ha.

6. Čeičys Jonas (1901), žmona Veronika (1901), duktė Genovaitė (1925), sūnus Algimantas (1936), žemė 21,35 ha.

7. Čypas Matas (1872), žmona Uršulė (1885), sūnūs: Jonas (1912), Vytautas (1917), Kazys (1926), duktė Ona (1920), žemė 15,60 ha.

8. Mačiulis Pranas (1894), žmona Marijona (1895), duktė Ona (1923), sūnūs: Jonas (1925), Juozas (1929).

9. Malinauskas Ignotas (1882), žmona Liudvika (1901), sūnūs: Julius (1925), Antanas (1934), Jonas (1941),  dukros: Vanda (1929), Regina (1930), Stasė (1937).

10. Rimkuvienė Antanina (1894), sūnūs: Vytautas (1924), Gediminas (1931), duktė Elena (1932), žemė 19,05 ha.;Vaitkevičienė Bronė (1921), duktė Irena (1941).

11. Skeirys Dominikas (1897), žmona Elžbieta (1889).

12. Staniulis Dominikas (1890), žmona Bronė (1891), sūnus Aloyzas (1919), duktė Ona (1922), uošvė Čepukonienė Juozapota (1861).

13. Šnioka Jonas (1882), žmona Ona (1882), duktė Elena (1906), sūnus Antanas (1912), žemė 14,15 ha.

14. Vaitiekūnas Feliksas (1903), žmona Ona (1905), dukros: Marija (1927), Janina (1930), Ona (1932), Birutė (1933), žemė 22,54 ha.

15. Vienožinskis Bronius (1904), žmona Ona (1902), dukros: Adelė (1928), Stasė (1930), Zofija (1935), Valerija (1939), sūns Vytautas (1937).

16. Vigelis Tadas (1904), žmona Zofija (1915), sūnus Vytautas (1934), duktė Vida (1937), giminaitis Guntulis Lucijus (1928).

17. Vilimas Liudvikas (1910), žmona Ona (1901), sūnus Mindaugas (1935), motina Veronika (1881), posūniai Zaborskai: Jonas (1924), Pranas (1928), žemė 14,54 ha.

18. Žilinskas Kostas (1862), žmona Marijona (1898), sūnus Jonas (1925), duktė Konstancija (1930), žemė 7 ha.

19. Žilinskienė Ieva (1875);

Vaitiekūnaitė Ona (1912), duktė Stasė (1935), sūnūs: Antanas (1937),  Jonas (1940).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kepalas Mykolas - 15,46 ha, Petronis Pranas - 17,75 ha, Sokas Pranas - 11,63 ha, Tumas Jonas - 29,46 ha, Vigelis Balys - 11,07 ha, Vigelis Jonas - 15,58 ha.

                             Kleviškio  vienkiemis

 

Papaurėlis Jonas (1876)

Buitvydas Pranas (1900), žmona Teresė (1910), duktė Palmira (1927),sūnus Modestas(1938)

Rūšiavimo metu žemę valdė Baltakys Kazys - 32,23 ha.

 

                             Kraupiankos  vienkiemis

 

1. Markevičius Viktoras (1894), žmona Liudvika (1907), sūnūs: Jonas (1923), Liudvikas (1926), žemė 14,30 ha.

2. Pipinys Juozas (1912), žmona Ona (1907) , žemė 2,03 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Burba Jonas - 2,03 ha.

 

                             Kraupių  kaimas

 

1. Baltrukėnas Jonas (1915), motina Liudvika (1880), giminaitė Gaigalaitė Teresė (1870), žemė 17,40 ha.

2. Baltrukėnas Petras (1873), žmona Regina (1887), sūnūs: Juozas (1911), Jonas (1912), Vytautas (1921),  duktė Liudvika (1924), žemė 12,49 ha.

3. Baranauskaitė Karolina (1882).

4. Baranauskas Antanas (1913), žemė 8,96 ha.

5. Baranauskas Jonas (1913), tėvas Juozas (1872), motina Karolina (1887), sesuo Jadvyga (1915), samdinys Puriuškis Albinas (1925), žemė 23,30 ha.

6. Baranauskas Petras (1880), žmona Olga (1904), dukros: Irena (1933), Elvyra (1937), žemė 1,62 ha.

7. Bernotas Kazimieras (1912), žmona Vlada (1909), duktė Elvyra (1940), motina Tylienė Ona (1881).

8. Čepukas Kazimieras (1907), žmona Teresė (1904), uošvė Puriuškienė Uršulė (1852), žemė 11,30 ha.

9. Daujotis Petras (1907), žmona Julija (1905), sūnus Jonas (1941), uošvis Tylas Ciprijonas (1870), žemė 1,63 ha.

10. Kazlauskas Juozas (1892), žmona Ona (1898), dukros: Aldona (1920), Liudvika (1924),  Irena (1932), Janina (1934), sūnus Aloyzas (1938), samdinys Pumputis Pranas (1925);

Maželytė Emilija (1911), žemė 15,90 ha.

11. Kvedaras Petras (1897), žmona Karolina (1899), dukros: Ona (1924), Zofija (1928), sūnus Jonas (1932), žemė 16,58 ha.

12. Martynėlis Juozas (1904), žmona Ona (1913), duktė Laimutė (1941), svainis Malinauskas Jonas (1872);

Daminauskas Adomas (1884), žmona Ona (1881), sūnus Juozas (1916), duktė Bronė (1927).

13. Nakas Antanas (1894), žmona Veronika (1901), sūnus Juozas (1929), dukros: Vanda (1932), Birutė (1937), samdinys Šinkunas Vladas (1912), žemė 38,59 ha.

14. Nakas Kostas (1890), žmona Teresė (1898), duktė Salomėja (1927), žemė 9,39 ha.

15. Panitauskienė Anelė (1900), sūnūs Albinas (1931), Juozas (1933), žemė 2,63 ha.

16. Petrulis Antanas (1884), žmona Bronė (1904), sūnus Algirdas (1933), samdiniai: Bublys Juozas (1907), Kazanavičienė Ona (1909), žemė 22,26 ha.

17. Petrulis Juozas (1884), sūnūs: Juozas (1930), Jonas (1931), duktė Sofija (1933), motina Karolina (1858), žemė 19,76 ha; Ingeleika Kazys (1907), žmona Anastazija (1904), sūnūs: Vytautas (1931), Antanas (1932), dukros: Birutė (1937), Eleonora (1941).

18. Pilkauskas Juozas (1907), žmona Elena (1908), sūnus Stasys (1936), motina Karolina (1871), žemė 2,68 ha.

19. Puriuškis Izidorius (1891), žmona Teresė (1892), sūnūs: Bronius (1921), Valentinas (1931), žemė 14,83 ha.

20. Puriuškis Petras (1904), žmona Ona (1914), sūnus Algirdas (1940), duktė Aldona (1941), tėvas Povilas (1875), žemė 9,71ha.

21. Svabunienė Emilija (1877).

22. Tylaitė Teresė (1887), samdinė Paulavičiūtė Zofija (1927), žemė 1,59 ha.

23. Tylas Feliksas (1903), žmona Ona (1905), duktė Emilė (1933), sūnus Antanas (1938), žemė 5,22 ha. 

24. Tylas Jonas (1898), žmona Konstancija (1901), duktė Veronika (1936), žemė 8,73 ha. 

25. Tylas Juozas (1911), žmona Elena (1909), tėvas Jonas (1874), motina Veronika (1885), žemė 8,97 ha.

26. Tylas Kazimieras (1874), žmona Kazimiera (1884), žemė 10,84 ha;

Daminauskas Bronius (1921), žmona Jadvyga (1920).

27. Tylas Petras (1872), žemė 7,45 ha.

28. Tylas Vladas (1906), žmona Anastazija (1901).

29. Tūbelytė Ona (1919), duktė Laimutė (1941).

30. Urbonas Napalys (1908), žmona Anelė (1914), duktė Vanda (1938).

31. Urbonas Stasys (1910), žmona Kunigunda (1920), motina Natalija (1872).

32. Veiverys Ignotas (1905), žmona Anelė (1905), duktė Veronika (1932), uošvė Černienė Uršulė (1867), svainė Černytė Veronika (1912).

33. Veiverys Jonas (1912), žmona Stasė (1913).

34. Žilinskienė Liudvika (1905), motina Martynėlienė Juozapota (1879), žemė 19,18 ha; Šermukšnis Ignotas (1907), žmona Ona (1918), duktė Nijolė (1939), samdinys Šermukšnis Bronius (1921).

 

1935 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Augulienė Marijona - 1,10 ha, Baltrukėnas Jonas, Rapolo - 0,10  ha, Baranauskas Vincentas - 7,54 ha, Čypienė Emilija - 17,99 ha, Kalnietienė Ona ir Kalnietytė Ona - 35,23 ha, Kazlauskas Kazimieras - 17,27 ha, Kazlauskienė Ona - 5 ha, Nakas Jonas - 6,67 ha, Panetauskas Kazimieras - 4,04 ha, Peldžius Juozapas - 16,95 ha, Tylaitė Veronika - 0,09 ha, Tylas Antanas - 9,79 ha, Tylas Marcelinas - 5,19 ha, Urbonai: Jonas, Napoleonas, Stanislovas, Urbonienė Natalija - 21,96 ha, Vaičionienė Karolina - 0,66 ha (LCVA, F.1250, ap.4, b. 10/127).

 Kremešiškių  kaimas

 

 

 

1. Sirvydis Izidorius (1875), žmona Emilė (1889), duktė Natalija (1921), žemė 12,56 ha.

 

   Sirvydis Juozas (1915), žmona Stasė (1923).

 

2. Sirvydis Petras (1897), žmona Emilija (1898), duktė Valerija (1939), motina Marijona (1877), žemė 4,37 ha; Sirvydis Balys (1906), žmona Mikalina (1919).

 

3. Sirvydis Pranas (1877), žmona Valerija (1882), dukros: Stasė (1924), Janina (1938).

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kazlauskas Jonas - 1,09 ha, Sirvydis Antanas - 10,38 ha, Sirvydis Juozas - 3,28 ha.

 

 

 

                                Krylių  kaimas 

 

 

 

1. Baliūnas Juozas (1877), žmona Rozalija (1882), sūnus Juozas (1915, duktė Stefa (1923).

 

2. Bučius Algirdas (1924); Stankūnas Edvardas (1920), žmona Elena (1923), dukros: Elena (1941), Elvyra (1942), svainis Baltrūnas Povilas (1932).

 

3. Bučius Jurgis (1898), žmona Bronė (1905), sūnus Algimantas (1931), samdinė Bagdonaitė Teresė (1916).

 

4. Bučius Kazys (1908), žmona Genovaitė (1919), sūnus Steponas (1941), tėvas Antanas (1862), sesuo Veronika (1904), žemė 12 ha.

 

5. Dabkus Pranas (1891), žmona Uršulė (1892), duktė Danutė (1927), žemė 27,50 ha.

 

6. Dagys Antanas (1896), žmona Marcelė (1904), dukros: Janina (1935), Genovaitė (1938), Stasė (1939), uošvė Žilinskienė Anelė (1967), žemė 11,25 ha.

 

7. Davainienė Teresė (1896), dukros: Bronė (1924), Elena (1925), žemė 11 ha.

 

8. Didžgalvis Juozas (1903), žmona Liudvika (1908), podukra Kepalaitė Zita (1932), žemė10,86 ha.

 

9. Dručiūnas Petras (1886), žmona Teresė (1901), duktė Genovaitė (1933), žemė 13 ha.

 

10. Gavėnas Antanas (1913), žmona Uršulė (1919), motina Jurkštienė Veronika (1877).

 

11. Gurnikas Justinas (1905), žmona Uršulė (1900), dukros: Kristina (1927), Bronė (1929), Stasė (1936), motina Marijona (1892).

 

12. Jurkštas Pranas (1905), žmona Bronė (1902), sūnus Jonas (1936), duktė Danutė (1937), podukra Bieliūnaitė Marija (1928).

 

13. Karaliūnas Petras (1978).

 

14. Kaušakienė Emilija (1891), duktė Elena (1922), sūnūs: Aleksandras (1923), Bronius (1924), žemė 9,25 ha.

 

15. Kepalaitė Emilija (1892), žemė 5,50ha.

 

16. Kišūnas Petras (1904), mokytojas, samdinė Banytė Zofija (1920).

 

17. Malakauskas Pranas (1902), žmona Veronika (1905), sūnūs: Henrikas (1929), Aloyzas (1931), Jonas (1933), duktė Danutė (1938).

 

18. Mažeikis Jonas (1891), žmona Ona (1911), sūnus Algimantas (1937), žemė11,50 ha.

 

19. Meliūnas Petras (1885), brolis Juozas (1882), sesuo Sirvydienė Karolina (1880), žemė 23,93 ha.

 

20. Petryla Jonas (1907), seserys: Ona (1909), Teresė (1916), žemė 2,5 ha.

 

21. Petrulis Jonas (1881), žmona Konstancija (1890), žemė 12,75 ha.

 

22. Poška Marcelinas (1873), žmona Elžbieta (1880), dukros: Stasė (1928), Janina (1932), samdinys Tumonis Vladas (1925), žemė15,25 ha.

 

23. Pučka Juozas (1913), žmona Ona (1903), uošvė Starkuvienė Ona (1875), žemė 9,50 ha.

 

24. Sapka Jonas (1898), žmona Ona 1911), sūnus Algimantas (1937), žemė 11,50ha.

 

25. Sapka Kostas (1907), žmona Zofija (1916), sūnus Aloyzas (1941), motina Veronika (1873), žemė 7 ha.

 

26. Starkus Jonas (1898), žmona Anelė (1904), sūnūs: Vytautas (1930), Aloyzas (1939), duktė Genovaitė (1937), tėvas Juozas (1864), žemė 8,50 ha.

 

27. Starkus Petras (1876), žmona Elžbieta (1896), dukros: Elena (1909), Zofija (1931), Genovaitė (1932), Aldona (1939), sūnūs: Bronius (1930), Jonas (1936), žemė 9,38 ha.

 

28. Valkūnaitė Emilė (1907), mokytoja.

 

29. Vigelis Jonas (1886), žmona Antanina (1887), sūnus Jonas (1911).

 

30. Vilys Jurgis  (1897), žmona Elvyra (1919), samdiniai: Ješen Stanislovas (1914), Šalkute Bronė (1920).

 

31. Vizbaras Dominikas (1899), žmona Domicėlė (1900), sūnus Stasys (1928), duktė Almyda (1936).

 

32. Zovė Jonas (1902), motina Anelė (1878), žemė 6,50ha.

 

33. Zovė Marcelinas (1867), žmona Konstancija (1880), sūnūs: Antanas (1907), Jonas (1920), dukros: Konstacija (1919), Genovaitė (1925),žemė 19,62 ha.

 

34;. Zovė Silvestras (1865), žmona Uršulė (1877), sūnus Jonas (1909), dukros: Elena (1913), Bronė (1926), brolis Petras (1874), žemė  15,75 ha.

 

35. Žemaitis Pranas (1912).

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bučius Pranas - 10 ha, Jurkštas Petras - 24,31 ha, Kepalas Jurgis - 4,50 ha, Petryla Kostas - 11,75 ha, Petryla Marcelinas - 17 ha, Petryla Stasys - 6,50 ha, Petrylaitė Emilė - 5,75 ha, Petrulis Antanas - 9,25 ha, Zovienė Emilė - 13 ha, Žemaitis Antanas - 11,25 ha, Žemaitis Tadas - 11,50 ha, pradžios mokykla - 3 ha.

 

 

 

                                 Kultuviškių  kaimas

 

 

 

1. Didžgalvis Juozas (1903),  brolio sūnus Balys (1919), pusseserė Matiukaitė Anastazija (1892), žemė 8,58 ha.

 

2. Gavėnaitė Ona (1896), sesers sūnūs: Mickys Kostas (1922), Justinas (1924), žemė 6,96ha.

 

3. Vanagas Petras (1901), žmona Emilė (1904), dukros: Stasė (1927), Bronė (1931), Genovaitė (1940), sūnūs: Jonas (1930), Pranas (1933), Kazys (1936), žemė 12,63 ha.

 

Gavėnas Juozas (1875).

 

 

 

                                Kumšiškių  vienkiemis

 

 

 

1. Smalstys Jonas (1892), žmona Marijona (1891),  duktė Sofija (1922), sūnūs: Petras (1925), Bronius (1926), Stasys (1931),  giminaitė Vilutytė Ona (1862), žemė 22,94 ha.

 

2. Vilutis Jonas (1904), sesuo Liudvika (1913), samdinė Bertašiūtė Valė (1921), žemė 26,22 ha; rūšiavimo metu žemę dar valdė Čepukas Jonas - 16,22 ha.

 

 

 

                                 Kuokšių  kaimas

 

 

 

1. Augulis Jonas (1859), žmona Uršulė (1864), žemė 19,23 ha.

 

Augulis Jonas (1896), žmona Emilė (1899), duktė Bronė (1939), sesers duktė Ulonaitytė Marytė (1928).

 

2. Augulis Kazimieras (1867), žmona Ona (1885), sūnus Juozas (1917), žemė 12,06 ha.

 

3. Diržys Jonas (1920), motina Konstancija (1887), sesuo Bronė (1915), brolis Petras (1929), žemė 10,05 ha.

 

4. Diržys Juozas (1886), žmona Joana (1887), duktė Vanda (1919), sūnus Vladas (1924), žemė 8,36 ha.

 

5. Jagminienė Liudvika (1879), žemė 12,44 ha.

 

Pranskūnienė Valerija (1903), sūnus Jeronimas (1923).

 

6. Kandroška Antanas (1888), žmona Marijona (1891), duktė Genovaitė (1925), sūnus Jonas (1927), žemė 14,90 ha.

 

7. Kandroška Jeronimas (1886), žmona Ona (1892), sūnus Povilas (1920), duktė Sofija (1926), žemė 15,88 ha.

 

8. Kandroška Kostas (1883), žmona Teresė (1888), sūnūs: Kazys (1914), Antanas (1919), žemė 15,40 ha.

 

9. Kandroška Pranas (1904), žmona Adelė (1904), dukros:Valerija (1929), Elena (1941), sūnūs: Rimantas (1935), Bronius (1936), sesuo Ona (1896), žemė 14,94 ha.

 

10. Magyla Albinas (1903), žmona Ona (1910), sūnūs: Vytautas (1935), Stasys (1939), Povilas (1941), duktė Eleonora (1938).

 

11. Matuzonis Jonas (1886), žmona Liudvika (1880), dukros: Zofija (1926), Anelė (1932), Pranciška (1938), sūnūs: Juozas (1927), Antanas (1934), Jonas (1936), brolis Dominikas (1882), žemė 14,93 ha.

 

12. Meliūnas Antanas (1898), žmona Konstancija (1912), dukros: Janina (1930), Laimutė (1937), samdinė Lapėnaitė Laimutė (1923).

 

13. Mikėnas Antanas (1866), žmona Ona (1863), duktė :Liudevika (1906), žemė 17,29 ha.

 

14. Mikėnas Antanas (1899), žmona Liudvika (1907), sūnūs: Jonas (1932), Henrikas (1937), duktė Elena (1939).

 

15. Mikėnas Juozas (1890), žmona Zofija (1891), duktė Stasė (1929), pamotė Uršulė (1887), žemė 10 ha.

 

16. Petkūnaitė Karolina (1899), motina Elžbieta (1865).

 

17. Puzinkevičienė Anelė (1901), anyta Uršulė (1865).

 

18. Puzinkevičius Jonas (1889), žmona Paulina (1896), sūnus Juozas (1922), žemė 1,10 ha.

 

19. Puzinkevičius Petras (1900), žmona Antanina (1912), sūnūs: Tautvilas (1936), Jonas (1941), duktė Danutė (1938).

 

20. Puzinkevičius Petras (1918), žmona Eleonora (1921), tevas Jonas (1879), žemė 8 ha.

 

21. Puzinkevičius Pranas (1887), žmona Elžbieta (1892), duktė Aldona (1922), posūnis Putriūnas Antanas (1915), žemė 9,16 ha.

 

22. Repšys Jonas (1885), žmona Uršulė (1899), duktė Vida (1934), žemė 9,01 ha.

 

23. Sirvydis Jonas (1911), žmona Ona (1917), uošvė Kondraškienė Emilija (1885), samdinys Švilpa Jonas (1916), žemė 14,97 ha.

 

24. Sirvydis Rapolas (1882), žmona Emilija (1892), sūnūs: Stasys (1917), Petras (1919), duktė Birutė (1935) sesuo Uršulė (1868), žemė 13,46 ha.

 

25. Skeirys Juozas (1889), žmona Teofilė (1897), sūnūs: Algis (1933), Alfonsas (1939), žemė 1 ha.

 

26. Stasiškis Matas (1882), žmona Julijona (1898), sūnus Jonas (1921), duktė Pranciška (1922), žemė 18,37 ha.

 

27. Subatovičius Kazimieras (1869), žmona Anastazija (1893), Malakauskaitė Ona (1917), žemė 0,04 ha.

 

28. Tuska Petras (1905), žmona Bronė (1904), sūnūs: Jonas (1934), Antanas (1938), duktė Eugenija (1939), žemė 14,91 ha.

 

29. Tuskienė Teresė (1876), žemė 8,40 ha.

 

30. Vaškelis Liudvikas (1875), žmona Anelė (1899), dukros: Akvilė (1914), Elena (1915), Janina (1922), sūnus Juozas (1920), žemė 29,68 ha.

 

31. Zelenkauskienė Karolina (1891), sūnūs: Stasys (1927), Vytautas (1931), duktė  Teklė (1931), žemė 3,48 ha.

 

32. Žindulis Dominikas (1903), žmona Antanina (1899), sūnūs: Albinas (1928), Balys (1932), Bronius (1937), Jonas (1940), giminaitė Žindulienė Barbora (1856), žemė 3,01 ha.

 

Rūšiavimo mrtu žemę dar valdė: Malinauskaitė Anastazija - 0,06 ha, Mikėnas Ignas - 1,25 ha, Nakienė Karolina - 16,58 ha, Puzinkevičius Simonas - 1,09 ha, Pernavienė Ona - 0,16 ha, Žindulis Napalys - 1,25 ha.

 

 

 

                                   Kurkliečių  kaimas

 

 

 

1. Baronas Jonas (1895), žmona Emilė (1898), sūnus Albinas (1930), duktė Stefanija (1933), žemė 1,40 ha.

 

2. Baronas Juozas (1904) sesuo Veronika (1900), žemė 1,39 ha.

 

3. Dagys Ambraziejus (1905), žmona Genovaitė (1915), sūnus Vytautas (1938), dukros: Aldona (1938), Rimantė (1940).

 

4. Dagys Antanas (1896), žmona Marijona (1906), dukros: Janina (1925), Jadvyga (1932), žemė 6,72 ha.

 

5. Dagys Feliksas (1900), žmona Liudvika (1907), motina Uršulė (1850), žemė 6,92 ha.

 

6. Dagys Juozas (1898), žmona Ona (1897), žemė 14,05 ha.

 

7. Dagys Napalys (1887), žmona Zofija (1890), sūnūs: Jonas (1935), Ernestas (1940), motina Viktorija (1882), samdinys Zovė Vytautas (1924).

 

8. Dagys Petras (1878), žmona Bronė (1904), sūnūs: Bronius (1928), Leonas (1930), motina Ona (1856), žemė 18,78 ha.

 

9. Gimbutis Mykolas (1886), žmona Domicėlė (1895), sūnus Juozas (1926), dukros: Stefanija (1925), Marytė (1928), Elena (1933), žemė 17,57 ha.

 

10. Jakubonis Jonas (1914), žmona Paulina (1912), duktė Danutė (1939), sūnus Edvardas (1941), motina Marijona (1878), samdinys Gykys Jonas (1921), žemė 17,57 ha.

 

11. Kaušakys Jonas (1879), žmona Ona (1880), sūnūs: Vladas (1912), Kostas (1919), Vytautas (1939), duktė Aleksandra (1926), žemė 14, 2 ha.

 

12. Mateikis Petras (1881), žmona Anelė (1885), dukros: Janina (1924), Irena (1936), sūnūs: Jonas (1926), Povilas (1929), žemė 10,99 ha .

 

13. Mateikis Petras (1912), žmona Birutė (1910), sūnus Algis (1941), motina Teresė (1887), žemė 10,21 ha.

 

14. Nakutis Jonas (1886), žmona Uršulė (1888), dukros: Bronė (1914), Liudvika (1926), žemė 22,38 ha.

 

15. Pajarskas Petras (1878), dukros: Janina (1920), Albina (1927), sūnūs: Pranas (1923), Jonas (1931), teta Jovaišaitė Anelė (1890), žemė 26 ha.

 

16. Paršonis Feliksas (1910), žmona Marijona (1908), duktė Valerija (1940), žemė 7,08 ha.

 

17. Paršonis Juozas (1890), brolis Antanas (1909), brolienė Bronė (1912), žemė 19,09 ha.

 

18. Paršonis Povilas (1902), žmona Veronika (1905), dukros: Stasė (1931), Vega (1939), sūnus Algirdas (1938), žemė 7,85 ha.

 

19. Pivoriūnas Marcelinas (1903), žmona Liudvika (1909), dukros: Danutė (1930), Faustina (1934), žemė 5,24 ha.

 

20. Pivoriūnas Petras (1907), žmona Elžbieta (1904), dukros: Alfonsa (1934), Eugenija (1938), sūnus Romualdas (1937), žemė 5,14 ha.

 

21. Vaičius Julijonas (1865), žmona Ona (1875), žemė 0,12 ha.

 

22. Zolubas Albinas (1897), žmona Agota (1906), dukros: Janina (1933), Pranciška (1936), Valerija (1937), Elena (1941), žemė 10,14 ha.

 

Rūšiavimo met žemę dar valdė: Baronaitė Elena - 1,16 ha, Baronaitė Veronika - 1,32 ha, Baronas Kazys - 1,24 ha, Bertulienė Antanina - 1,08 ha, Dabregienė Ona - 1,08 ha, Dagys Dominikas - 7,95 ha, Dagys Pranas - 7,19 ha, Pivoriūnienė Karolina - 1,12 ha, Staniulis Juozas - 0,07 ha.

 

                                       Laibiškio  vienkiemis

 

 

 

Skeirys Stasys (1914), motina Antanina (1877), teta Konstancija (1866), sesuo Kreglienė Bronė (1912), jos duktė Kreglytė Elena (1936), žemė 18,03 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Skeirienė Teofilė - 3,28 ha.

 

 

 

                                      Lapienių  kaimas

 

1. Butkys Adolfas (1867), žmona Konstancija (1898), sūnus Bronius (1928), dukros: Elena (1932), Aldona (1933), brolienė Emilija (1872), brolvaikis Konstantinas (1910), žemė 16,96

 

2. Dulkė Antanas (1904), žmona Veronika (1915), sūnus Albertas (1936), samdinys Paškonis Romualdas (1922).

 

3. Dulkė Jonas (1901), sesuo Konstancija (1911), žemė 12,25 ha.

 

4. Dulkė Juozas (1921), motina Barbora (1887), sesuo Elena (1918), 

 

5. Dulkė Karolis (1880), žmona Anelė (1888), žemė 6,01 ha.

 

6. Jukna Bronius (1916), žmona Stefanija (1916), duktė Regina (1941), seserys: Vanda (1930), Modesta (1933).

 

7. Rakūnienė Elena (1902), sūnus Albinas (1929), dukros: Elena (1930), Ona (1936), Vlada (1936), tėvas Vėbra Jonas (1873), motina Vebrienė Marijona (1872), žemė 21,30 ha.

 

8. Stasiškienė Elena (1907), duktė Tautvilė (1929), samdiniai: Makštys Valentinas (1912), Sokolnikaitė Adelė (1926), žemė 30,43 ha.

 

9. Vaičius Albinas (1911), žmona Konstancija (1903), samdinys Bajoriūnas Jonas (1926).

 

10. Vigelis Balys (1888), žmona Cecilija (1892), duktė Bronė (1922), sūnūs: Vytautas (1925), Vladas (1929), Balys (1930), Lucijus (1934), Algirdas (1939), žemė 15,69 ha. 

 

11. Vigelis Kazys (1891), žmona Ona (1898), dukros: Stasė (1923), Zofija (1928), Pranciška (1930), Janina (1940), sūnūs: Antanas (1926), Petras (1932), Juozas (1937), žemė 19,37 ha.

 

12. Žinka Juozas (1897), žmona Veronika (1897), sūnus Petras (1933).

 

1930 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Alubeckienė Teresė - 8,76 ha, Butkys Juozas, Butkytės Emilija ir Veronika - 5,67 ha, Dulkė Adomas ir Dulkytė Juozapota - 9,25 ha, Dulkė Jonas, Jono - 3,03 ha, Dulkė Kazys - 19,01 ha, Paunksnienė Antanina - 0,46 ha, pradžios mokykla - 1,09 ha. (LCVA, F.1250, ap.4, b. 10/173).

 

 

 

                                 Laukagalių  kaimas

 

 

 

1. Bagdonas Antanas, Anupro (1887), žmona Anastazija (1887), sūnus Juozas (1925), duktė Janina (1928), žemė 7,58 ha.

 

2. Bagdonas Antanas, Vlado (1870), žmona Anelė (1902), dukros: Marytė (1932), Anelė (1934), sūnus Juozas (1919), anūkas Vytautas (1936), žemė 12,75 ha.

 

3. Bagdonas Juozas (1914), motina Emilija (1880), žemė 7,95 ha.

 

4. Bagdonienė Elžbieta (1860).

 

5. Balbata Antanas (1880), brolis Juozas (1881), seserys: Teresė (1889), Paulina (1891), samdiniai: Levindavičius Vladas (1923), Gavėnas Kazys (1927), žemė 37,07 ha.

 

6. Šinkunas Aleksandras (1890), žmona Juozapota (1887), sūnūs: Aleksas (1918), Vytautas (1922), Kazys (1924), Jonas (1932), dukros: Pranciška (1923), Stasė (1925), Elena (1926), Valerija (1930), Aldona (1933), žemė 17,33 ha.

 

7. Šinkuniene Konstancija (1900), dukros: Marytė (1926), Genovaitė (1931), Julija (1933), Konstancija (1935), žemė 12,23 ha.

 

8. Vilutis Kazimieras (1883), žmona Veronika (1891), sūnus: Algis (1932), Vytautas (1935), Juozas (1936), samdinės: Babachinaitė Morta (1925), Jurkaitė Apolonija (1913), jos  duktė Ona (1939), žemė 60,21 ha.

 

 

 

                              Liulynės  vienkiemis

 

 

 

1. Balbata Leonas (1901), žmona Ona (1913), duktė Julija (1937).

 

2. Tervydavičius Juozas (1878), žmona Emilija (1880), žemė 4,37 ha.

 

3. Vaira Pranas (1905), žmona Marijona (1897), dukros: Stasė (1929), Konstancija (1931), Bronė (1938), sūnūs: Kajetonas (1934), Antanas (1937), sesuo Teresė (1897),žemė 6,55 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Vairaitė Teofilė - 2,31 ha, Vairų Jono ir Juozo įpėdiniai - 8,19 ha.

 

                              Markūniškių  kaimas

 

 

 

1. Kepalas Antanas (1875), žmona Juozapota (1884), žemė 2,61 ha.

 

Meliūnas Jonas (1896), žmona Ona (1908)

 

2. Kepalas Balys (1887), žmona Emilija (1897), žemė 8,76 ha.

 

3. Kepalienė Julijona (1882), duktė Konstancija (1924), podukra Bronislava (1914), posūnis Kepalas Aloyzas (1921).

 

4. Neniškienė Anastazija (1874), žemė 6 ha;

 

Baltakis Tomas (1901), žmona Liudvika (1910), dukros: Aldona (1933), Jūratė (1937), Ieva (1939), sūnūs: Jonas (1935), Vytautas (1940)

 

5. Neniškis Antanas (1869).

 

6. Neniškis Ciprijonas (1870), žmona Ona (1904), žemė 5,02 ha.

 

7. Neniškis Juozapas (1879), žmona Pranciška (1874), duktė Marijona (1913), sūnus Antanas (1919), žemė 14,72 ha.

 

8. Neniškis Pranciškus (1870), duktė Bronislava (1914), žemė 11,02 ha.

 

9. Vilys Juozapas (1888), žmona Agota (1898), sūnus Petras (1928), žemė 8,38 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kepalas Juozas ir Kepalienė Emilija - 7,01 ha, Kepalas Leonas - 11,61 ha.

 

                                            Matūzų  vienkiemis

 

 

 

Varškevičius Juozas (1888), žmona Pranciška (1900), duktė Janina (1941), sesuo Emilija (1884), samdinys Arūna Jonas (1918).

 

1925 metais matininko Jaroslavo Skačkausko sudarytame plane vienkiemyje nurodyta 21,34 ha žemės, kurią valdė Smalstys Vladas (LCVA F.1250, ap.4, b.10/193).

 

                                        

 

                                          Mažeikiškio  vienkiemis

 

 

 

1. Balčiūnas Ignotas (1915), motina Albina (1882), samdiniai: Šukys Antanas (1923), Jasiulionis Napalys (1928), Bagdonaitė Janina (1928).

 

 Bernotas Antanas (1908), motina Ona (1872), sesuo Marijona (1911), jos sūnus Jonas (1927), samdiniai: Čeponis Pranas (1928), Gudonytė Emilė (1912),jos duktė Aldona (1940).

 

2. Gražys Jonas (1899), žmona Ona (1912), duktė Lucija (1935), sūnus Juozas (1937), sesuo Veronika (1913), samdiniai: Bagdonas Jonas (1924), Patovaitė Lucija (1925), žemė 32,66 ha

 

3. Klebonas Petras (1866) samdinė Bernotaitė Bronė (1905); žemė 34,57 ha.

 

Klebonas Jonas (1908), žmona Viktorija (1910), sūnus Petras (1938), duktė Marytė (1942), motina Petronėlė (1874), samdiniai: Gaižius Jonas (1917), Putvytė Ona (1925).

 

1930 metais skirstant žemę keliems atskiriems vienkiemiams jos dar gavo: Balčiūnas Antanas - 40,59 ha, Balčiūnas Mykolas - 40,48 ha (LCVA F.1250, ap.3, b.6310, l. 24).

 

 

 

                                       Meliūnų  kaimas

 

 

 

1.Galvydis Jonas (1900), žmona Barbora (1905), duktė Filomena (1935), sūnūs: Algimantas (1937), Vladas (1940), samdinys Rimkus Aloyzas (1925), žemė 8,87 ha.

 

Galvydienė Julijona (1872), žemė 10,37 ha.

 

2. Gančiauskas Petras (1918), žmona Bronislava (1915).

 

3. Meliūnas Juozapas (1876), žmona Elena (1889), duktė Marijona (1924), žemė 36,07 ha.

 

4. Muralis  Antanas (1909), motina Teresė (1880), seserys: Zofija (1914), Karolina (1916), Ona (1919), žemė 22,01 ha.

 

5. Muralis Juozas (1913), tėvas Jonas (1864), motina Marijona (1877), seserys: Emilija` (1910), Bronislava (1917), sesers sūnus Stanislovas (1936), žemė 21,76 ha

 

6. Pročkys Boleslovas (1876), žmona Elena (1884), žemė 14,05 ha.

 

Pročkys Motiejus (1913), žmona Teresė (1909), dukros: Gražina (1938), Regina (1940).

 

7. Pročkys Petras (1898), žmona Ona (1899), sūnūs: Albinas (1923), Lionginas (1924), Aloyzas (1933), Romualdas (1938), Jonas (1941), dukros: Liudvika (1926), Janina (1928), Aldona (1932), žemė 9,54 ha.

 

8. Pročkytė Ona (1911), motina Anelė (1880), karo belaisvis Dobrovas Aleksandras (1915).

 

9. Trečiokas Juozapas (1900), žmona Anelė (1898), dukros: Teofilė(1927), Ona (1938), sūnūs: Boleslovas (1929), Juozapas (1934).

 

10. Tūba Kazimieras (1913), žmona Julijona (1907), dukros: Irena (1939), Nijolė (1941), motina Grasilija (1875), globotinė Pilkauskienė Teresė (1866), žemė 7,66 ha.

 

11. Vaštaka Boleslovas (1881), žmona Marcelė (1892), žemė 8,13 ha.

 

12. Vaštaka Pranciškus (1891), žmona Teklė (1895), sūnus Antanas (1929), dukros: Ona (1922), Adelė (1931), Stefanija (1933), Elena (1936), Regina (1938).

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Meliūnas Matas - 6,81 ha, Meliūnas Pranas - 13,32 ha, Pročkys Pranas, Jono - 7,80 ha, Pročkio Zigmo įpėdiniai - 10,05 ha, Vaštaka Antanas - 2,45 ha, Žilinskaitė Emilija - 0,03 ha.

 

 

 

                                  Mieliūniškio  vienkiemis

 

 

 

1. Juosponis Jonas (1891), žmona Viktorija (1895), sūnūs: Jonas (1932), Alfonsas (1934), Julius (1936), Vytautas (1939), duktė Vanda (1937), žemė 8,02 ha.

 

2. Mataras Viktoras (1914), žmona Sofija (1914),

 

3. Meliūnas Anupras (1879), žmona Anelė (1892), duktėZofija (1920), sūnūs: Albinas (1914), Bronislovas (1924), Pranciškus (1932), žemė 9,33 ha.

 

4. Meliūnas Ksaveras (1909), žmona Anelė (1908), sūnūs: Julius (1932), Vytautas (1935), dukros:Genovaitė (1934), Elvyra (1937), Bronė (1940), motina Uršulė (1871), žemė 6,65 ha.

 

 

 

                                     Mickūnų   kaimas

 

 

 

1. Girgždys Antanas (1882), žmona Ona (1885), sūnūs: Jonas (1913), Vytautas (1916), Antanas (1924), žemė 35,16 ha.

 

2. Nakas Jonas (1882), žmona Emilija (1893), dukros: Rože (1929), Domicėlė (1933), sesuo Juškienė Ona (1890), samdinys Kirlys Pranas (1925), žemė 18,41 ha.

 

3. Nakienė Anastazija (1880), duktė Antanina (1930), žemė 18,27 ha.

 

4. Pročkys Aleksas (1879), žmona Veronika (1888), duktė Zofija (1925), sūnus Henrikas (1927), motina Angelė (1847).

 

5. Pročkys Napalys (1879), žmona Ona (1897), dukros: Gražina (1937), Regina (1939), žemė 23,19 ha.

 

6. Vilutis Jurgis (1876), žmona Emilija (1885), duktė Bronė (1920), sūnus Juozas (1925), svainė Pročkytė Karolina (1883), žemė 27,30 ha.

 

7. Žilinskas Juozas (1905), žmona Elena (1901), dukros: Alma (1933), Bronė (1936).

 

8. Žiurkelis Antanas (1875), Kemeklytė Marijona (1892).

 

9. Žiurkelis Bronius (1920), motina Uršulė (1888), sesuo Zofija (1923), žemė 14,22 ha.

 

10. Žiurkelis Jonas (1882), žmona Konstancija (1898), sūnūs: Juozas (1921), Albinas (1922), Vytautas (1930), dukros: Ona (1921), Elena (1929), Stasė (1929), žemė 4,02 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Čepukas Jonas - 35,76 ha, Giriūnas Pranas - 0,63 ha, Kriukeliai Antanas ir Jonas - 18,30 ha, Nakas Kazys 9,13 ha.

 

 

 

                                 Mikniūnų  kaimas

 

 

 

1. Bačiulis Aloyzas (1916), tėvas Fabijonas (1871), motina Uršulė (1893), seserys: Ieva (1923), Uršulė (1929), brolis Jurgis (1933). teta Pajarskaitė Ona (1891), žemė 26,05 ha.

 

2. Baltakys Jonas (1903), žmona Veronika (1907), sūnūs: Jonas (1935), Kazys (1937), duktė Vida (1939), motina Viktorija (1872).

 

3. Baltakytė Emilija (1887), sesuo Ona (1892).

 

4. Bražiūnas Juozas (1875), žmona Paulina (1884), sūnūs: Petras (1920), Antanas (1922), dukros: Valerija (1921) Bronė (1924), žemė 4,38 ha.

 

5. Butkys Jonas (1862), žmona Barbora (1884), sūnūs: Kazys (1905), Juozas (1911), dukros: Ona (1913), Grasilija (1915), Zofija (1919), žemė 13,63 ha.

 

6. Butkys Kostas (1901), sesuo Veronika (1904), dėdė Kazimieras (1873), žemė 27,28 ha.

 

7. Čeponis Feliksas (1869), žmona Veronika (1872), žemė 15,52 ha.

 

   Bačiulis Kazimieras (1908), žmona Ona (1896).

 

8. Dulkė Jonas (1901), žmona Ona (1907), sūnus Vladas (1934), dukros: Elena (1936), Ona (1942), sesuo Karolina (1914).

 

9. Dulkienė Ieva (1890), dukros: Adelė (1920), Rachelė (1922), sūnūs: Antanas (1924), Juozas (1929).

 

10. Dūdonis Antanas (1866), žmona Karolina (1879), marti Akvilė (1909), anūkės: Apolonija (1934), Irena (1937), žemė 3,25 ha.

 

11. Galvydis Mykolas (1873), žmona Karolina (1890), giminaitė Ubaravičiūtė Adelė (1917),  samdinys Bendorius Vladas (1926), žemė 20,66 ha.

 

12. Grigaliūnas Juozas (1898), žmona Vanda (1905), duktė Stasė (1929), žemė 4,37 ha.

 

13. Jakubonis Petras (1902), žmona Emilija (1908), dukros: Stefa (1928), Vitalija (1933).

 

14. Janukėnas Jonas (1896), žmona Paulina (1899), dukros: Aldona (1926), Valerija (1929), Alma (1935), sūnus Jonas (1932), žemė 9,58 ha.

 

15.Janukėnas Kazys (1892), žmona Salomėja (1892), duktė Bronė (1926), sūnus Vladislovas (1928), žemė 9,84 ha.

 

16.Janukėnas Povilas (1877), žmona Angelė (1888), sūnus Jonas (1923), duktė Ona (1925), žemė 16,59 ha.

 

17. Jasaitis Pranas (1899), žmona Elena (1904), sūnūs Pranas (1930), Stasys (1932), Balys (1942), dukros: Jadvyga (1929), Nijolė (1937).

 

18. Juzelskis Juozas (1900), žmona Kazimiera (1904), sūnūs:Stasys (1927), Vilius (1935), Jonas (1939), dukros: Joana (1930), Elena (1934), Aldona (1936), uošvis Paršiukas Povilas (1867), žemė 17,50 ha.

 

19. Kemeklis Jonas (1917), žmona Pranciška (1919).

 

   Žilinskas Mataušas (1878), žmona Ona (1882), žemė 8,74 ha.

 

Skardžiuvienė Ona (1912), sūnus Jonas (1941), duktė Šinkunaite Bronė (1933).

 

20. Kemeklis Klemensas (1875), žmona Ona (1882), sūnus Jonas (1921).

 

21. Kiliulis Jonas (1891), žmona Uršulė (1896), duktė Zofija (1926), žemė 7,86 ha.

 

22. Majauskas Aleksandras(1894), žmona Ona (1907), dukros:Elena (1924), Antanina (1930), Ona (1933), sūnūs: Bronius (1927), Aleksandras (1933) Kazys (1937), žemė 15,01ha

 

23. Mierkys Ignotas (1886), žmona Ona (1891), sūnūs: Jonas (1910), Juozas (1913), Albinas (1925), dukros: Liudvika (1916), Adelė (1921), žemė 18,26 ha.

 

24. Paršiukas Antanas (1902), žmona Marcelė (1905), dukros: Sofija (1932), Vlada (1938).

 

25. Paršiukas Jeronimas (1857), žmona Agota (1870), duktė Pranciška (1917), žemė 7,50 ha.

 

26. Paršiukaitė Elena (1916), motina Juozapota (1880).

 

27. Paunksnis Antanas (1915), žmona Bronė (1915), motina Uršulė (1873), teta Butkytė Anelė (1878), žemė 16,98 ha.

 

28. Paunksnis Jonas (1886), sesuo Elena (1891), samdinė Šukyte Domicėlė (1916), žemė 18,26 ha.

 

29. Paunksnis Juozas (1909), motina Veronika (1877), brolis Albinas (1910), seserys: Veronika (1912), Julija (1921), žemė 16,16 ha.

 

30. Paunksnis Pranas (1902), žmona Klementina (1912), sūnus Vytautas (1941), sesuo Liudvika (1918).

 

31. Pernavas Jonas (1896), žmona Elžbieta (1901).

 

32. Pernavas Kazys (1908), žmona Veronika (1911), sūnūs: Albinas (1936), Aloyzas (1941).

 

33. Pernavas Povilas (1887), žmona Ona (1897), dukros: Elena (1929), Emilija (1931).

 

34. Prievelis Jonas (1888), žmona Rozalija (1890), duktė Joana (1925), žemė 5,34 ha.

 

35. Prievelis Jurgis (1893), žmona Juozapota (1892), duktė Stanislava (1925), sūnūs: Jurgis (1925), Kazimieras (1928), Vilius (1934), žemė 8,57 ha.

 

36. Puzelis Juozas (1897), žmona Karolina (1899), sūnūs: Vytautas (1925), Povilas (1928), duktė Janina (1927), uošvė Baltakienė Karolina (1874).

 

37. Vigelis Povilas (1890), žmona Emilija (1899), dukros: Kazimiera (1924), Zofija (1927), Ona (1941), sūnūs: Balys (1925), Petras (1929), Vytautas (1939), žemė 11,48 ha.

 

38. Vilys Tadaušas (1901), žmona Karolina (1913), duktė Ona (1940), sūnus (kol kas be vardo, 1942), svainis Sabalys Juozas (1900), samdinė Pranskūnaitė Elena (1923).

 

39. Vilkas Jurgis (1906), žmona Bronė (1916), duktė Janina (1938), sūnus Antanas (1940), samdinė Dagytė Ona (1881).

 

40. Vizbaras Juozas (1887), žmona Veronika (1894), sūnūs: Pranas (1923), Juozas (1929), Antanas (1938), duktė Teresė (1931), žemė 13,40ha.

 

41. Žemaitis Kazimieras (1883), žmona Ona (1890), dukros: Natalija (1929) Virgilija (1930), žemė 3,28 ha.

 

42. Žilinskas Jonas (1897), žmona Ona (1898), dukros: Alma (1929), Stanislava (1933), sūnus Pranciškus (1935).

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Baltakys Balys - 9,43 ha, Baltakys Jonas - 23,25 ha, Čepelis Antanas - 9,83 ha, Čeponienė Kazė - 3,03 ha, Dulkė Martynas - 10,36 ha, Dulkės Napalys ir Juozas - 20,58 ha, Grigaliūnas Petras - 1,09 ha, Janukėnas Vladas - 5,57 ha, Majauskas Antanas - 6,11 ha, Majauskas Kostas - 9,76 ha, Panavaitė Agota - 1,09 ha, Panavienė Barbora - 5,78 ha, Paršiukas Jonas - 13,80 ha, Paršiukas Pranas - 6,93 ha, Paunksniai Jurgis ir Juozas - 8,35 ha, Pernavas Juozas - 26,05 ha, Prievelis Pranas - 8,87 ha, Raugas Andrius - 5,36 ha, Saladžius Jonas - 2,73 ha, Vigelis Rapolas - 13,63 ha, dar buvo 14 ha bendrų ganyklų.

 

                                                Mikšiškio  vienkiemis

 

 

 

1. Diržys Kostas (1889), žmona Jadvyga (1891), sūnūs: Balys (1921), Vladas (1924), žemė 8,69 ha. 

 

2. Diržys Petras (1922), motina Viktorija (1870), sesuo Zofija (1917), broliai: Albinas (1927), Kazimieras (1928), žemė 16,16 ha.

 

1938 metais skirstant žemę atskiriems vienkiemiams jos dar gavo: Diržys Pranciškus - 8,70 ha, Diržytė Angelė - 2,01 ha, Pautienienė - Seibutienė Adelė - 4,40 ha, Raugienė Marijona - 2,05 ha. (LCVA, F.1250, ap. 3, b. 13346, l. 70).

 

 

 

                                               Minčiūnų  kaimas

 

 

 

1. Balbata Antanas (1882), žmona Agota (1882), žemė 6,69 ha.

 

Skeirys Juozas (1913), žmona Bronė (1914), duktė Milda (1937), sūnus Bronius (1939).

 

2. Balbata Jonas, Tomo (1870), žmona Emilija (1882), duktė Teresė (1914), sūnūs: Jonas (1911), Jurgis (1913), Petras (1923), žemė 11,63 ha.

 

3. Balbata Kazimieras, Anupro (1910)  motina Ona (1877), sesuo Liudvika (1914, žemė 15,83 ha.

 

4. Barzdonienė Elžbieta (1892), sūnūs: Pranas (1914), Jonas (1918), žemė 9,21 ha.

 

5. Barzdonis Mataušas (1891), žmona Veronika (1892), dukros: Marytė 1930), Veronika (1932), žemė 14,22 ha.

 

6. Lapinskas Albinas (1910), žmona Anelė (1913), duktė Stasė (1941), žemė 5,41 ha.

 

7. Lapinskas Aleksandras (1909), žmona Elena (1914), sūnus Algirdas (1935), duktė Eleonora (1937).

 

8. Lapinskas Jurgis (1907), žmona Marijona (1912), dukros: Bronė (1940), Lucija (1942), motina Uršulė (1862), žemė 16,07 ha. 

 

9. Lapinskas Kazimieras (1875), žmona Bronė (1897), sūnūs: Bronius (1918), Petras (1922), Stasys (1924), duktė Kazimiera (1926), žemė 8,09 ha.

 

10. Lapinskas Kazimieras, Justino (1906), žmona Ona (1898), duktė Janina (1938), žemė 6,76 ha.

 

11. Lapinskas Kostas, Anupro (1882), žmona Karolina (1881), žemė 12,85 ha;

 

  Lapinskas Leonas (1918), žmona Antanina (1921).

 

12. Macijauskas Jonas (1903), žmona Ona (1916), sesuo Kazimiera (1901), samdiniai: Pranskūnas Vytautas (1922), Saladžiūtė Vanda (1924), žemė 20,84 ha.

 

13. Smalstys Kazimieras (1903), žmona Adelė (1913), dukros: Ona (1935), Aldona (1940), sūnus Julius (1938), uošvė Čeponienė Marcelė (1879), samdinė Vaštakaitė Anelė (1912), žemė 20 ha.

 

14. Vaira Vladas (1896), žmona Veronika (1896), sūnūs: Liudvikas (1926), Jonas (1934), Balys (1934), duktė Stasė (1932), samdinė Niauraitė Bronė (1924), žemė 25,22 ha.

 

 1934 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Aleknavičius Jurgis - 9,81 ha, Balbata Juozas - 14,10 ha, Barzdonytė Barbora - 4,50 ha, Lapinskaitė Valerija - 10,05 ha, Lapinskas Pranas - 0,15 ha, Lapinskienė Uršulė - 2,57 ha, Vaira Antanas - 15,60ha, Žilinskas Izidorius - 0,86 ha. (LCVA F.1250, ap. 3, b. 6449, l. 115 -119).

 

 

 

                                     Narbučių  kaimas

 

 

 

1. Dapkus Povilas (1903), žmona Konstancija (1914), dukros: Laimutė (1939), Vida (1942), tėvas Jonas (1843), brolis Pranas (1906), samdinė Semionovaitė Fima (1926), žemė 16,39ha

 

2. Dapkus Teodoras (1870), žmona Juozapota (1878), sūnūs: Jonas (1918), Balys (1920), Leonas (1922), sesuo Diržienė Anastazija (1875), žemė 16,39 ha.

 

3. Indriūnaitė Emilija (1889), pusseserė Indriūnaitė Emilija (1925), sesuo Šlamiene Veronika (1882), samdinė Kėlinkauskaitė Felicija (1925).

 

4. Kvedaras Juozas (1905), žmona Bronė (1908), sūnūs: Jonas (1931), Vytautas (1934), Aloyzas (1936), Alfonsas (1938), dukros: Zofija (1933), Vida (1941), žemė 3,28 ha.

 

5. Merkys Jonas (1894), žmona Paulina (1902), duktė Janina (1932).

 

6. Sirvydis Justinas (1901), žmona Kotryna (1900), sūnūs: Albinas (1929), Bronius (1935), duktė Genovaitė (1931), motina Ona (1861), žemė 13,03 ha.

 

7. Sirvydis Petras (1894), žmona Rozalija (1898), dukros: Stasė (1923), Bronė (1937), sūnus Algimantas (1927), žemė 11 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Iganauskas Ignas - 4,37 ha, Indriūnas Izidorius - 25,67 ha, Merkys Ciprijonas - 3,28 ha.

 

 

 

                                    Naujasodės  kaimas

 

 

 

1. Balaišis Kazys (1897), žmona Konstancija (1897), duktė Veronika (1924), sūnus Vytautas ( 1930).

 

2. Baronas Aleksandras (1907), žmona Akvilė (1916);

 

uošvis Tamošiūnas Jonas (1869), žmona Ona (1869).

 

3. Baronas Justinas (1870), žmona Veronika (1891), dukros: Stefanija (1921), Aldona (1923), sūnus Albinas (1928), žemė 18,85 ha.

 

4. Baronas Kostas (1912), motina Karolina (1866).

 

5. Bazukienė Ona (1905).

 

6. Čirūna Aleksandras (1904), motina Juozapota (1858), dukterėčia Elena (1925), samdinys Lesmanavičius Česlovas (1926), žemė 19,39 ha.

 

7. Dabrega Jonas (1897), žmona Emilija (1890), sūnūs: Vytautas (1930), Alfonsas (1936), duktė Danutė (1932), žemė 8, 09 ha.

 

8. Dabregaitė Konstancija (1903).

 

9. Davainis Jonas (1874), žmona Marijona (1889), sūnūs: Vytautas (1921), Albinas (1932), duktė Bronė (1932), žemė 8,47 ha.

 

10. Davainis Jonas (1906), žmona Ona (1909), sūnūs: Povilas (1932), Vladas (1936).

 

11. Didžgalvis Jonas (1912), žmona Bronė (1910), duktė Dalia (1940);

 

uošviai Vilys Kostas (1875), žmona Marijona (1886), žemė 8,20 ha.

 

12. Gavėnas Jonas (1890), žmona Marijona (1882), sūnūs: Steponas (1926), Jonas (1930), duktė Kazimiera (1929), žemė 4,64 ha.

 

13. Gurnikas Juozas (1898), žmona Ona (1901), dukros: Aldona (1935), Danutė (1936), Bronė (1937),  samdinė Tūskaitė Julija (1925), žemė 20,21 ha.

 

14. Jakubonytė Liudvika (1906), sesuo Anelė (1908), žemė 10,11 ha.

 

15. Jovaiša Juozas (1896), žmona Karolina (1892).

 

16. Jovaišas Jurgis (1900), motina Marijona (1871), seserys: Anelė (1903), Marijona (1909).

 

17. Jovaišas Mykolas (1861), sesuo Marijona (1876), žemė 8,74 ha.

 

18. Kepalas Jonas (1872), žmona Anelė (1872),  sūnus Aleksandras (1918), duktė Ona (1922), žemė 10,11 ha.      

 

 19. Matiukaitė Barbora (1877).

 

20. Matiukaitė Elena (1912), brolis Pranas (1914), sesuo Paulina (1921).

 

21. Matiukas Tadaušas (1870), žmona Uršulė (1882), samdinys Balaišis Jonas (1916), žemė 9,83 ha.                     

 

22. Mažeikis Jonas (1899), žmona Veronika (1902), sūnus Bronius (1938), ststybininkai: Zerenkinas Jonas (1910), Prokofjevas Vasilijus (1911), Kuznecovas Feodosijus (1914).

 

23. Motiejūnas Juozas (1898), žmona Ona (1898), žemė 7,85 ha.

 

24. Motiejūnas Petras (1893), žmona Uršulė (1894), dukros: Liudvika (1919), Anelė (1920), Genovaitė (1936), sūnus Jonas (1926), žemė 8,85 ha.

 

25. Neniškis Kostas (1912), žmona Emilija (1914), duktė Elena (1941), samdinė Šeinauskaite Liudvika (1925).

 

Čeponis Kazimieras (1858), žmona Konstancija (1878), brolis Kostas (1865), žemė 15,84 ha

 

26. Staniulis Juozas (1888), žmona Domicėlė (1892), duktė Elena (1933), uošvė Vilienė Veronika (1867), žemė 3,88 ha.

 

27. Šeinauskas Kazimieras (1874), žmona Elena (1890), duktė Bronė (1931), sūnūs: Steponas (1921), Jurgis (1930), Gediminas (1932), Vytautas (1933), žemė 22,40 ha.

 

28. Šimanauskiene Barbora (1870), duktė Zofija (1912).

 

29. Tamošiūnas Kazys (1900), žmona Stasė (1913), sūnus Kazys (1939), motina Stasė (1881), žemė 12,84 ha.

 

30. Vaičiūnas Jonas (1911), žmona Emilė (1911), duktė Stasė (1937), sūnus Alfonsas (1939), motina Veronka (1862), žemė 10,66 ha.

 

31. Vilienė Konstancija (1909), mošos Vilutytės: Marijona (1896), Veronika (1899),žemė 3,83 ha; Vilys Antanas (1914), žmona Rozalija (1903), duktė Eleonora (1935).

 

32. Vilys Jonas (1882), žmona Karolina (1886), duktė Stefanija (1923), žemė 9,88 ha

 

33. Vilys Juozas (1852), žmona Marijona (1904), sesuo Anelė (1847), samdinys Brasiūnas Juozas (1873), žemė 12,56 ha.

 

34. Vilys Kostantinas (1894), žmona Ona (1895), sūnūs: Alfonsas (1928), Aleksandras (1929), žemė 8,42 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Baronas Antanas - 5,41 ha, Baronas Jonas - 10, 83 ha, Baronienė Marijona - 5,46 ha, Davainis Pranas - 2,74 ha, Jovaiša Jonas - 15,30 ha, Jovaiša Mykolas - 13,01 ha, Matiukas Kostas - 8,74 ha, Motiejūnas Jonas - 10,80 ha, Tamošiūnas Juozas 1 - 5,19 ha, Tamošiūnas Juozas II - 18,03 ha, Vilys Ignas - 7,70 ha, Vilys Juozas - 4,92 ha   

                                          Nečionių  kaimas

 

1. Binkauskas Jonas (1909), žmona Teofilė (1914), sūnus Vytautas (1941), motina Angelė (1878), brolis Antanas (1913), žemė 13,93 ha.

2. Džiugelis Juozas (1915), tėvas Kostas (1851), motina Ona (1875), seserys: Teofilė (1913), Adelė (1918), žemė 18,62 ha.

3. Gimbutis Antanas (1900), žmona Akvilė (1909), sūnūs: Stasys (1931), Julius (1940), Albinas (1940), motina Anelė (1871), žemė 14,48 ha.

4. Gimbutis Jonas (1908), motina Ona (1880), seserys: Adelė (1912), Ona (1917), Pranciška (1924), žemė 15.84 ha.

5. Gimbutis Tadaušas (1882), žmona Veronika (1892), sūnūs: Bronius (1922), Petras (1925), Aloyzas (1931), dukros: Ona (1926), Genovaitė (1933), žemė 16,66 ha.

6. Gražys Antanas (1869), žemė 20,21 ha. ; Gražys Pranas (1907), žmona Ona (1904), dukros: Elena (1928), Ona (1939), sūnūs: Jonas (1930), Bronius (1934).

7. Gražys Feliksas (1887), žmona Anelė (1889), sūnus Balys (1921), dukros: Veronika (1919), Adelė (1929), Alma (1936), žemė 14,75 ha.

8. Jakubonis Pranas (1904), žmona Zofija (1906), sūnus Albinas (1940), duktė Elena (1941), uošvė Šukiene Barbora (1877), žemė 7,37 ha.

9. Kaušpadas Balys (1909), motina Ona (1880), broliai: Jonas (1898), Antanas (1913), sesuo Cecilija (1907), žemė 16,93 ha.

10. Narbutis Jonas (1887), žmona Julija (1897), sūnus: Pranas (1920), Juozas (1921), dukros: Janina (1925), Ona (1928), žemė 13,93 ha.

11. Palskys Jurgis (1904), žmona Ona (1907), duktė Elena (1939).

12. Saladžius Pranas (1908), žmona Valerija (1910), sūnus Jonas (1928), dukros: Vanda (1929), Pranciška (1939), žemė 13,65 ha.

13. Šukys Antanas (1890), žmona Anelė (1892), sūnus Juozas (1928), dukros: Bronė (1926), Aldona (1931), Ona (1931), žemė 7,10 ha.

14. Šukys Izidorius (1891), žmona Ona (1912),posūnis Šlamas Rimantas(1938),žemė 8.19ha

15. Šukys Petras (1907), žmona Veronika (1910), sūnūs: Algirdas (1931), Donatas (1938), dukros:  Palma (1936), Vladislava (1940), tėvas Rapolas (1864), žemė 4,56 ha.

16. Vaičius Petras (1906), žmona Ona (1913), duktė Stasė (1939), sūnus Vytautas (1940), tevas Petras (1867), brolis Povilas (1920), uošvė Žilienė Karolina (1884), žemė 16,61 ha.

17. Zaborskaitė Grasilda (1872).

 

                                         Nečiūniškių  kaimas

 

1. Galvydis Antanas (1907), žmona Pranciška (1907), sūnūs: Julius (1935),  Valentinas (1939), duktė Alma (1936), posūnis Petkevičius Aloyzas (1929).

2. Gildutis Antanas (1886), žmona Juozapota (1905), sūnus Antanas (1931), žemė 10,92ha.

3. Juknevičius Viktoras (1875), žmona Angelė (1891), duktė Pranciška (1925), sūnus Vytautas (1931), žemė 9,34 ha.

4. Kurkulis Jonas (1898), žmona Marijona (1910), dukros: Ona (1930), Janina (1934), Rimutė (1937), Zofija (1939), Danutė (1941).

5. Kušlys Tadaušas (1883), žmona Karolina (1902), sūnus Napoleonas (1926), duktė Aldona (1928), žemė 10,92 ha.

6. Nagurka Petras (1888), žmona Karolina (1898), duktė Valerija (1922).

7. Snarskis Aleksandras (1873), žmona Pranciška (1903), brolvaikis Romualdas (1922), samdinė Kazėlaitė Bronė (1923), žemė 13,32 ha.

8. Šukys Jonas (1883), žmona Marijona (1890), augintinė Šešelgyte Stasė (1926).

9. Vilys Kazimieras (1899), žmona Paulina (1909), dukros: Valerija (1928), Juzefa (1930), Vanda (1933), Aldona (1934).

10. Žilinskas Kazimieras (1905), žmona Marcelė (1903), dukros: Albina (1933), Genovaitė (1936), sūnus Stasys (1938).Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Cirtas Mauša ir Gita - 15,30 ha, Juosmas Peisachas ir Rucha Polovinas - 9,01 ha, Mauša Šapira - 14,20 ha, Polovinas Berka ir Kopelis - 8,74 ha, Polovinas Ošeras - 8,47 ha, Sochenas Idelis, Zelda ir Chaja - 17,35 ha, Šapira Mauša ir Zilberas Efrimas - 14,20 ha.

 

                                     Nemeniūnų  kaimas

 

1. Baltrūnas Jurgis (1904), žmona Liudvika (1900), sūnus Robertas (1927).

2. Baltrūnas Petras (1896), žmona Anelė (1885), sūnūs: Vytautas (1918), Jonas ()1924), dukros: Stefanija (1919), Bronė (1921), žemė 14,43 ha.

3. Černius Juozas (1875), žmona Emilė (1886), sūnūs: Jonas (1915), Petras (1921), samdinys Saladžius Kazys (1926), žemė 22,51 ha.

4. Černius Juozas (1877), žmona Ona (1881), duktė Stefanija (1920), karo belaisvis Kirijak Kondratas (1912), žemė 20,43 ha.

5. Galvelis Jonas (1883), žmona Veronika (1900), sūnus Petras (1922).

6. Galvelytė Veronika (1888).

7. Giedraitis Balys (1899), žmona Elena (1900), dukros Vanda (1937), Alma (1940), motina Adelė (1877), sesuo Zofija (1914), samdinys Puluikis Bronius (1923).

8. Jovaras Antanas (1889), žmona Emilė (1888), sūnus Augustinas (1920), duktė Albina (1924), žemė 10,35 ha.

9. Jovaras Feliksas (1881), žmona Veronika (1883), sūnūs: Alfonsas (1914), Jonas (1920), Vytautas (1928), žemė 8,82 ha.

10. Makšimas Antanas (1894), žmona Ona (1900), duktė Elena (1923), sūnus Kazys (1924), brolis Juozas (1882), žemė 14, 94 ha.

11. Makšimas Petras (1902), žmona Ona (1907), sūnūs: Antanas (1934), Jonas (1937), Stasys (1939), dukros: Danutė (1935), Ona (1941), brolis Povilas (1889), seserys: Teresė (1892)), Anelė (1900), žemė 8,83 ha.

12. Malcius Boleslovas (1886), žmona Teresė (1891), sūnūs: Juozas (1919), Antanas (1926), duktė Stasė (1929), žemė 27,78 ha.

13. Mikėnas Izidorius (1910), žmona Zofija (1911), sūnus Antanas (1939), duktė Zofija (1942), žemė 7,75 ha.

14. Vaičiulis Antanas (1901), žmona Ona (1888), duktė Zofija 1929), sūnūs: Jonas (1931), Algimantas (1934), Steponas (1939), žemė 9,90 ha.

15. Vaičiulis Kazys (1912), seserys: Teresė (1904), Anastazija (1909), duktė Stasė (1936), žemė 10,38 ha.

16. Vaičiulis Kostas (1902), žmona Ona (1906), dukros: Albina (1934), Regina (1941),žemė 13,62 ha.

17. Vaičiulis Pranas (1912), žmona Albina (1912), dukros: Dalia (1936), Elena (1937), giminaitė Dasytė Anelė (1886), žemė 8,90 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Čepukai Antanas ir Jonas, Čepukienė Agota, Čepukaitės Anelė ir Ona, Stasiškis Antanas ir Stasiškytė Elena - 23,14 ha, Galvelis Juozapas - 2,20 ha, Vėbra Vincas - 21,96 ha.

                                               Pagojų  vienkiemis 

 

1. Smalstienė Anastazija (1884), samdinė Dagytė Ulijona (1901), žemė 22,40 ha.

2. Vizbaras Antanas (1919) motina Ona (1881), samdinys Cvirka Antanas (1909), žemė 22,40 ha                                  

                                            Pajuodžių  vienkiemis

 

1. Dagys Antanas (1862), žmona Karolina (1870), sūnūs: Antanas (1907), Povilas (1910), žemė 5,58 ha.

2. Matulevičius Juozas (1912), žmona Domicėlė (1907), uošvė Kužiulienė Konstancija (1880), žemė 4,40 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Bražiūnas Jonas - 2,85 ha.

 

                                          Pakalnių  kaimas

 

1. Baliūnas Povilas (1913), motina Anastazija (1873), sesuo Bronė (1915), seserėčia Stasė (1938), žemė 1,36 ha. 

2. Kepalas Leonas (1882), žmona Ona (1897), duktė Bronė (1923), sūnūs: Jonas (1922), Vladas (1926), Bronius (1935), Antanas (1941), žemė 4,88 ha.

3. Krasauskienė Barbora (1881), sesuo Čiuskienė Domicėlė (1878), žemė 1,92 ha. 

4. Krasauskienė Jugana (1860), duktė Angelė (1907), žemė 1,75 ha.

5. Žygė Antanas (1902), seserys: Veronika (1907), Julija (1909), žemė 1,21 ha.

1938 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Grižas Jonas - 1,19 ha, Šilinis Dovydas - 1,20 ha, Žygė Povilas - 2,40 ha. (LCVA F. 1250, ap. 2, b. 1035, l. 42).

 

                                       Palobės  vienkiemis

 

Paunksnis Antanas (1918), motina Ona (1900), brolis Jonas (1920), seserys: Zofija (1927), Julija (1932), senelis Povilas (1859).

 

                                      Paluolio  vienkiemis

 

1. Baltrukėnas Jonas (1904), žmona Zofija (1908), duktė Stasė (1933), sūnus Antanas (1937), samdinė Maračinskaitė Janina (1923), žemė 13,60 ha. ;Baltrukėnas Jonas (1870), žmona Ona (1879), svečias Giriūnas Albinas (1927), žemė  16,26 ha.

2. Vilutienė Marijona (1893), sūnus Lionginas (1929).

3. Vilutis Kazys (1894), žmona Ona (1897), sūnūs: Vytautas (1930), Algimantas (1932), Antanas (1934), Narcizas (1938), giminaitė Vilutytė Kazimiera (1861), samdinys Kiškis Stasys (1912), žemė 23,50 ha.

4. Vilutis Vladas (1909), žmona Ona (1910), sūnus Aloyzas (1936), dukros: Vitalija (1938), Regina (1942). 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Dūdonis Jonas - 5,97 ha, Samas Petras - 5,93 ha ir Vilučio Jono įpėdiniai - 7,58 ha.

                                                Papiškių kaimas

 

1. Baltuška Ignas (1877), žmona Veronika (1901), sūnūs: Vytautas (1923), Jonas (1931), duktė Laimutė (1928), samdinė Beregytė Juzefa (1921), žemė 25,28 ha.

Čerškutė Stefanija (1919), mokytoja.

2. Čypas Petras (1870), brolis Jurgis (1869), brolienė Marijona (1880), seserys: Karolina (1866), Ona (1876), Marijona (1880), įnamė Lapinskaitė Juozapota (1870), samdiniai: Jegorovas Leonas (1919), Jovaraitė Liudvika (1917), Ingaunytė Genovaitė (1925), Paunksnis Petras (1925), žemė 50,27 ha.

3. Macijauskienė Angelė (1900), sūnus Antanas (1937), sugyventinis Jauniškis Justinas (1881), duktė Ona (1941), žemė 1,91 ha.

4. Petronis Juozas (1872), žmona Sempalijona (1876), sūnūs: Antanas (1911), Kazys (1913), Juozas (1920), žemė 6,56 ha.

5. Petronis Jurgis (1881), žmona Karolina (1896), sūnūs: Petras (1926), Vytautas (1934), dukros: Joana(1936), Eugenija (1937), žemė 2,55 ha.

6. Rimas Antanas (1867), žmona Juozapota (1874), sūnus Kostas (1914), marti Adelė (1917), žemė 1,84 ha.

7. Šklerys Petras (1881), žmona Natalija (1883), sūnūs: Jonas (1914), Jurgis (1922), Antanas (1930), dukros: Ona (1921), Veronika (1925), Antanina (1928), žemė 15,30ha.

8. Trečiokas Kostas (1886), žmona Eleonora (1901), duktė Sofija (1930), žemė 9,83 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Petronis Dominikas - 4,53 ha, Rimas Juozas - 1,64 ha.

 

                                     Pašilių  kaimas 

 

1. Čeponis Antanas (1907), žmona Anelė (1903), duktė Elvyra (1935), sūnus Rimantas (1941), tėvas Adomas (1862), motina Veronika (1882),  žemė 16,40 ha.

2. Dagys Juozas (1884), žmona Marijona (1894), duktė Kazimiera (1925), uošvė Puriuškienė Uršulė (1862), žemė 31,92 ha.

3. Dagys Kazimieras (1894), žmona Marijona (1880), dukros: Antanina (1930), Anelė (1931), sūnūs: Kazys (1935), Petras (1937).

4. Daminauskas Antanas (1909), žmona Emilė (1912), sūnus Julius (1937), duktė Irėna (1938).

5. Jasiūnas Antanas (1879), žmona Anelė (1888), duktė Felicija (1914), sūnus Petras (1919), žemė 14.02 ha.

6. Juronas Antanas (1894), žmona Stefanija (1908), sūnūs: Antanas (1940), Bronius (1941), podukra Čerkauskaitė Stasė (1932), samdinys Matiukas Bronius (1924), žemė 20,07 ha.

7. Juronas Vladas (1914), brolis Viktoras (1916), brolienė Matilda (1912), jų duktė Alma (1941), pamotė Anelė (1890), sesuo Valerija (1927).

8. Kriukelienė Albina (1904), vyras Kazimieras (1897), duktė Vanda (1927), sūnus Vytautas (1932), tėvas Čeponis Jurgis (1877), žemė 21,85 ha.

9. Pipinys Matas (1913), žmona Veronika (1902), brolis Vladas (1920), motina Konstancija (1880), senelė Laurinavičienė Ona (1852), žemė 0,25 ha.

10. Rimša Aleksandras (1895), žmona Marcelė (1905), dukros: Vanda(1929), Valerija (1931), motina Kazimiera (1862), žemė 9,64 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Baltrukėnas Petras - 12,01 ha, Jasiūnas Jurgis - 9,16 ha, Juronas Jurgis - 8,74 ha, Juronas Kazys - 19,25 ha.

 

                                  Patiltės  vienkiemis

 

1. Janulis Jonas (1903), žmona Uršulė (1891).

2. Matuliauskas Juozas (1871), žmona Natalija (1897), duktė Pranciška (1912), sūnūs: Vytautas (1919), Petras (1920), Antanas (1929), žemė 43,70 ha.

 

                                  Paunksnių  kaimas

 

1. Būga Izidorius (1898).

2. Būga Jonas (1901), žmona Marijona (1919), sūnus Romualdas (1940), motina Pernavienė Ksaverija (1872), samdinė Bruciūtė Anelė (1921).

3. Jankauskas Antanas (1929), motina Uršulė (1900), broliai: Bronius (1928), Aloyzas (1930), Stasys (1933), Teofilis (1933), seserys: Albina (1926), Birutė (1937), žemė 3.91 ha.

4. Kilas Antanas (1902), motina Juozapota (1882).

5. Kilas Jonas (1900), žmona Ona (1902), duktė Valerija (1930), sūnūs: Vilius (1934), Valentinas (1935), uošvis Vigelis Jurgis (1867).

6. Kilas Juozas (1873), dukros: Bronė (1912), Klementina (1919),anūkas Leonas (1936), žemė 6,42 ha.

7. Paunksnienė Marijona (1892), samdiniai: Sdarkevičius Napalys (1917), Paunksnytė Ona (1912), žemė 25,41 ha.

8. Paunksnis Alfonsas (1916), motina Uršulė (1886), seserys: Ona (1908), Stefanija (1911), Pranciška (1913),žemė 26,78 ha.

9. Paunksnis Ignotas (1872), žmona Ona (1882), dukros: Teresė (1912), Stefanija (1919), Stasė (1923), samdinys Navickas Juozas (1923), žemė 34,92 ha.

10. Pernavas Antanas (1897), žmona Ona (1902), duktė Aldona (1930), sūnus Rimantas (1940), žemė 6,34 ha.

1930 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Būga Kazys - 48,32 ha, Bernoto Juozo įpėdiniai - 3,32 ha, Paunksnienė Rozalija - 2,70 ha, Pranskūnienė Karolina - 1,96 ha (LCVA, F.1250, ap. 3, b. 6284, l. 63).

 

                                     Pažvirbliškio   vienkiemis

 

Urbonas Jonas (1883), žmona Emilija (1911), sūnūs: Kazys (1933), Aloyzas (1935), dukros: Zofija (1937), Zita (1939), žemė 29,22 ha.

 

                                       Petkūnų  kaimas

 

1. Čičinskas Kostas (1899), žmona Elena (1908), sūnūs: Leonas (1932), Bronius (1933), duktė Janina (1937), motina Mikalina (1872), žmonos teta Petkūnienė Mikalina (1871).                

2. Grumbinas Jonas (1892), žmona Marcelė (1882), sūnūs: Kazys (1918), Antanas (1925), žemė 7,37 ha.

3. Lapinskas Juozas (1913), motina Anelė (1886), sesuo Stefanija (1922), žemė 7,43 ha.

4. Petkūnas Petras (1904), žmona Ona (1912), sūnūs: Vytautas (1932), Algirdas (1935), duktė Virginija (1939).

5. Petkūnas Povilas(1906), žmona Marijona(1904),duktė Zofija (1929), sūnus Juozas (1933).

6. Petkūnas Vladas (1908), žmona Adelė (1918), motina Anelė (1874).

7. Sidabras Jonas (1913), žmona Zofija (1916), sūnus Pranas (1939).

8. Smalstys Kostas (1887), žmona Pranciška (1894), sūnūs: Jonas (1923), Antanas (1927), Juozas (1931), dukros: Bronė (1925), Janina (1929), Elena (1933), Aldona (1933), žemė 28,16 ha.

9. Žliubienė Emilija(1886), sūnus Kazys (1914), dukros: Kazimiera (1922), Valerija (1929), žemė 15,38 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Daunoravičius Ionas - 10,93 ha, Petkūnas Benediktas - 2,64 ha,Petkūnas Juozas I -11,06 ha,Petkūnas Juozas II -2,64 ha,Petkūnas Kasparas - 2,64 ha         

 

                                     Petraukos  kaimas

 

1. Babiedas Povilas(1890),žmona Liudvika(1894),dukros:Veronika(1925),Magdalena(1930),  Marytė (1931), Laimutė (1934), sūnūs: Gediminas (1936), Vytautas (1938), žemė 8,73ha.

2. Dagienė Ona (1880), duktė Viktorija (1921), sūnus Kazys (1923).

3. Gavėnas Petras (1902), žmona Zofija (1917), sūnus Petras (1940), motina Karolina (1850), sesuo Pranciška (1908), žemė 7,19 ha.

4. Gavėnas Pranas (1886), žmona Anastazija (1893), sūnus Jonas (1923), žemė 2,75 ha.

5. Jakubonis Juozas (1901), žmona Ona (1896), sūnūs: Kęstutis (1925), Algirdas (1928), dukros: Laimutė (1934), Skaistė (1937).

6. Kepalas Jonas (1914), žmona Marijona (1903), duktė Aldona (1931), žemė 4,13 ha.

7. Paulėnas Juozas (1912), žmona Elena (1906), sūnus Andrius (1939), posūnis Dagys Juozas (1936), Dagienė Ona (1875).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Dagys Jonas - 6,37 ha, Dagys Petras - 9,50 ha, Kepalienė Ona - 9,67 ha.                   

                                         Pikietos  vienkiemis

 

Gasparskas Antanas (1894), žmona Ona (1903), duktė Aldona (1928), sūnūs: Jonas (1935), Algis (1938), uošvis Uldukis Kazys (1868).

 

                                  Piliakalnio  vienkiemis  

 

Kalnietis Kostas (1878), žmona Grasilija (1887), sūnūs: Vincas (1909), Juozas (1913), dukros: Konstancija (1919), Elena (1926), samdinys Puriuškis Petras (1904), žemė 44,79 ha.

 

                                  Pimpiškių kaimas

 

1. Leikus Kazimieras (1894), žmona Karolna (1904), dukros: Janina (1923), Aleksandra (1928)), žemė 13,97 ha.

2. Mikalkėnas Juozas (1892), žmona Ona (1896), dukros: Zofija (1921), Genovaitė (1925), sūnus Jonas (1928).

3. Šermukšnis Antanas (1868), sūnūs: Petras (1905), Pranas (1925).

4. Šermukšnis Jonas (1909), žmona Zofija (1921), sūnus Jonas (1941), duktė Genė(1941).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Leikai Matas ir Vladas - 13,32 ha, Leikienė - Martinėlienė Rozalija - 2 ha.

                                     Plytnyčios  vienkiemis

 

Afanasjevas Semionas (1890), žmona Anastasija (1897), dukros: Marija (1925), Aleksandra (1933), Ekaterina (1935), sūnūs: Jonas (1927), Anatolijus (1939), žemė 9,87 ha.

 

                                      Pročkių  kaimas

 

1. Butkys Antanas (1910), motina Agota (1870), sesuo Zofija (1903), žemė 28,70 ha.

svečiai Baukys Bronius (1930), Suveizdytė Stefanija (1927).

2. Lapinskas Antanas (1887), žmona Anastazija (1883), duktė Ona (1923), samdinys Cvetkovas Terentijus (1923), žemė 9,83 ha.

3. Lapinskas Jonas (1894), žmona Konstancija (1893), dukros: Bronė (1925), Stasė (1926), sūnus Jonas (1928), žemė 10,83 ha.

4. Navikas Steponas (1908), žmona Emilija (1913), sūnus Algis (1941), uošvė Miškinienė Uršulė (1870), žemė 3,28 ha.

5. Raugas Kazimieras (1910), žmona Genovaitė (1922), sūnus Antanas (1941), motina Veronika (1872), brolis Jonas (1918).

6. Seibutis Balys (1894), žmona Emilė (1890), podukra Raugaitė Liudvika (1918), žemė 7,65 ha.

7. Vėbra Antanas (1913), tėvas Povilas (1862), broliai: Petras (1914), Balys (1923), seserys: Ona (1915), Emilė (1917), teta Natalija (1872), žemė 23,49 ha.

8. Vebra Steponas (1870), žmona Ona (1882), duktė Ona (1925), brolis Izidorius (1880), podukra Vanagaitė Valerija (1919), žemė 6,56 ha.

9. Vilutis Vladas (1909), tėvas Kazimieras (1861), motina Uršulė (1880), brolis Petras (1917), sesuo Bronė (1923), žemė 19,66 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Vėbra Jonas - 6,56 ha, Žemaitis Kazys - 2,28 ha.

 

                                   Prūdiškio  vienkiemis

 

Kirlys Antanas (1878), žmona Emilija (1885), sūnus Jonas (1908), duktė Birutė (1922), samdiniai: Ivonytė Emilė (1924), Tūbelis Pranas (1925), karo belaisvis Sipylovas Nikolajus (1909), žemė 51,35 ha.

 

 

                                    Ramanaičių   kaimas

 

1. Barčys Antanas (1907), žmona Valerija (1904), duktė Irėna (1942), podukra Vėbraitė Stefanija (1930).

2. Daščioras Adomas (1909), žmona Bronė (1910), dukros: Stasė (1932), Marytė (1935), Aldona (1940).

3. Kriaučionis Antanas(1906), žmona Ona(1903),sūnus Jonas(1936),motina Marijona (1876) 

4. Lapinskas Kazys (1883), žmona Bronė (1895), sesuo Paknienė Ona (1853), žemė 15,85ha

Mierkys Pranas (1915), žmona Zofija (1924).

5. Petrulienė Ona (1906), vyras Ignas (1889), sūnus Jonas (1932), duktė Janina (1933), motina Šeinauskiene Veronika (1873).

6. Petrulis Augustas (1898), žmona Ona (1909), sūnūs: Algis (1933), Raimundas (1937), duktė Elvyra (1939), teta Petrulytė Teresė (1857), žemė 54 ha.

7. Petrulis Balys (1913), motina Karolina (1884), sesuo Ksavera (1919), broliai: Antanas (1921), Jonas (1922), dėdė Juozas (1864).

8. Petrulis Juozas (1900), sesuo Marijona (1897), teta Karolina (1870).

9. Petrulis Kazimieras (1870), žmona Ona (1896), sūnus Kazys (1922), duktė Ona (1923), žemė 55,37 ha.

10. Statulevičienė Ona (1914), dukros: Janina (1937), Julija (1938).

11. Vaštaka Kostas (1907), žmona Anastazija (1913), sūnūs: Petras (1938), Jonas (1940), Antanas (1942), brolis Viktoras (1909), samdinė Jadlomskienė Emilė (1876).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Ingeleika Antanas - 11,38 ha, Kvedaras Nikodemas - 15,5 ha, Petruliai Antanas ir Ignas - 21,68 ha, Petrulis Kazys - 9 ha, Petrulis Petras - 11,23 ha, Pročkai Ignas ir Jonas - 23,97 ha, Sadauskas Zigmantas - 27,83 ha, Zaveckas Antanas, Antano - 11,42 ha, Zaveckas Antanas, Petro - 14,29 ha.

 

                             Ramoniškio  vienkiemis

 

Beragis Jonas (1905), žmona Ona (1896), sūnus Jonas (1929), duktė Janina (1938), svainė Petronytė Domicėlė (1886), žemė 12 ha.

 

                             Redžionių  kaimas

 

1. Bagdonas Antanas (1895), žmona Marcelė (1906), sūnūs: Edvardas (1932), Juozas (1936), Vytautas (1942).

2. Baltakys Jonas (1889), žmona Ona (1902), duktė Ona (1942).

3. Bernotas Pranas (1879), žmona Marijona (1894), sūnūs: Juozas (1923), Jonas (1929).

4. Indriūnas Napalys (1908), žmona Zofija (1914), duktė Aldona (1938).

5. Indriūnas Vincas (1908), žmona Teresė (1921), seserys: Barbora(1888), Uršulė (1905).

6. Jankauskas Jonas (1882), žmona Mikalina (1906), sūnūs: Napalys (1926), Jonas (1928), duktė Elena (1941), samdinė Molotokaitė Olga (1887).

7. Jankauskas Vladas (1908), žmona Anelė (1900), dukros: Vanda (1926), Adelė (1928), Anelė (1935), sūnus Stasys (1932), žemė 30,59 ha.

8. Kužiulis Povilas (1897), žmona Ona (1908), duktė Janina (1934), sūnus Bronius (1937), sesuo Emilija (1900), uošvė Motiejūnienė Anastazija (1879).

9. Matuliauskas Dominikas (1878), žmona Ona (1890), dukros: Zofija (1912), Ona (1920), sūnūs: Jonas (1913), Justinas (1917), Vytautas (1931), žemė 20,76 ha.

10. Matuliauskienė Anastazija (1889), dukros: Klementina (1911), Konstancija (1920), sūnūs: Bronius (1921), Jonas (1922), žemė 20,76 ha.

11. Pankevičienė Valerija (1890), duktė Teklė (1919), sūnus Kostas (1921), samdinys Leitonas Kazys (1914), žemė 14 ha.

12. Pankevičius Antanas (1864), žmona Agota (1868), žemė 1,09 ha.

13. Pankevičius Juozas (1912), motina Marijona (1880), sesuo Kazimiera (1910).

14. Rapkauskas Nikodemas(1898), žmona Ona(1888),sūnus Jonas (1923), sesuo Ona (1891)

15. Repšienė Ona (1885), dukros: Zofija (1911), Kazimiera (1920), žemė 17,48 ha.

16. Repšys Balys (1913), motina Ona (1875), brolis Alfonsas (1919), žemė 8,74 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bakanauskas Antanas - 9 ha, Indriūnas Ignas - 15, 84 ha, Indriūno Kazio įpėdiniai - 21,85 ha, Merkys Vincas - 3,28 ha, Pankevičius Anupras - 2,73 ha, Pankevičius Napalys - 49,01 ha, Pankevičius Vladas - 4,31 ha.

 

                                     Rimšionių  kaimas

 

1. Bitinas Jurgis (1887), žmona Ulijona (1886), žemė 6,43 ha.

2. Česonis Pranas (1910), žmona Veronika (1910), sūnus Bronius (1940), sesuo Konstancija (1920), samdinys Šešelgis Bronius (1922), žemė 16,26 ha.

3. Čirūna Jonas (1898), žmona Marijona (1902), sūnus Aloyzas (1936), samdinys Šukys Kazys (1914), žemė 19,65 ha.

4. Čiurlys Jurgis (1887), sūnus Kazys (1920), dukros: Bronė (1921), Elena (1927), žemė 17,92 ha.    

5. Čiurlys Matas (1874), žmona Ona (1901), dukros: Ona (1914), Bronė (1930, sūnūs: Kazys (1918), Pranas (1922), Antanas (1936), žemė 18,18 ha.

6. Dagys Kazimieras (1857), žmona Veronika (1882), žemė 4,49 ha.

7. Dagys Kazys (1874), žmona Janina (1882), sūnūs: Antanas (1924), Jonas (1929), duktė Ona (1915).

8. Dagys Povilas (1875), žmona Elžbieta (1872), žemė 10,29 ha,

  Dagys Pranas (1905), žmona Marijona (1912), sūnus Bronius (1941).

9. Didžgalvis Dominikas (1908), žmona Elena (1913), duktė Valerija (1942), motina Anelė (1865), sesuo Ona (1905).

10. Didžgalvis Kazys (1890), žmona Marijona (1902), sūnūs: Balys (1926), Petras (1927), Pranas (1929), Bronius (1935), Stasys (1940), Steponas (1942), duktė Zofija (1933), žemė 13,27 ha.

11. Didžgalvis Kazys (1910), žmona Anelė (1914).

12. Kaušpadas Antanas (1915), žmona Akvilė (1919), žemė 4,43 ha.

Mikuckis Jonas (1892), žmona Domicėlė (1885), sūnus Vladas (1923), žemė 9,39 ha.

13. Kilas Kazys (1922), motina Emilija (1889), sesuo Marijona (1912), broliai: Marcelinas (1914), Petras (1920), Antanas (1929), Juozas (1930).

14. Leikus Juozas (1895), žmona Uršulė (1892), motina Maželienė Ona (1869), samdinė Maželytė Elena (1922), žemė 14,08 ha.

15. Matiukas Antanas (1869), samdinė Gurnikienė Marijona (1890), žemė 21,18 ha.

Stankūnas Simonas (1889), žmona Marijona (1891), sūnūs: Kazys (1926), Leonas (1930), Kostas (1935), Stasys (1937), duktė Ona (1934).

16. Motiejūnas Jonas (1905), žmona Konstancija (1908), duktė Vanda (1935) ,žemė 14,45ha 17. Nakutienė Karolina (1901), dukros: Janina (1921), Bronė (1927), žemė 7,21 ha.

18. Nakutis Jurgis (1887), žmona Uršulė (1890), dukros: Anastazija (1907), Bronė (1922), žemė 9,57 ha.

19. Neniškis Antanas (1888), žmona Elena (1887), dukros: Bronė (1922), Stasė (1924), sūnus Balys(1930),žemė 9,07 ha; svečiai Budreckienė Marija (1915), sūnus Edvardas (1940)

20. Neniškis Jonas (1872), žemė 5,01 ha.

21. Neniškis Kazys (1904), žmona Bronė (1913), sūnus Julius (1935), duktė Janina (1938). 

22. Neniškis Petras (1910), motina Ona (1871), sesuo Ona (1908), brolis Juozas (1915), brolvaikis Kazys (1935).

23. Stasiūnas Juozas (1893), žmona Ona (1898), sūnūs: Antanas (1927), Jonas (1939), duktė Aldona (1932), žemė 8,25 ha.

24. Šilinis Juozas (1893), žmona Stefanija (1901), duktė Albina (1926).

25. Šukys Aleksandras (1898), žmona Anastazija (1900), dukros: Elena (1934), Zofija (1937), motina Gavėnienė Marijona (1877), žemė 4,60 ha.

26. Vilutis Antanas (1897), žmona Ona (1900), sūnus Kazys (1931), duktė Eugenija (1939).

27. Zumbrickas Antanas (1901), žmona Liudvika (1893).

28. Žiaugrienė Pranciška (1889).

29. Žiukys Pranas (1894), žmona Pranė (1899), dukros: Janina (1922), Danutė (1935), sūnūs: Alfonsas (1923), Bronius (1926), tėvas Benediktas (1863), žemė 20,27 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Arūna Antanas - 6,43 ha, Didžgalvis Juozas - 6,06 ha, Gavėnas Jonas - 9,48 ha, Gavėnas Kazys - 10,23 ha, Gavėnas Vladas - 9,33 ha, Jurkštas Jonas - 2,01 ha, Kaira Antanas - 8,58 ha, Kilas Nikodemas - 8,67 ha, Kilas Silvestras - 4,26 ha, Kilienė Veronika - 4,27 ha, Neniškis Domas - 6,29 ha, Neniškis Stasys - 11,74 ha, Pumputis Stasys - 8,73 ha, Stasiūnai Domas ir Pranas - 5,08 ha, Stasiūnas Juozas, Antano - 6,99 ha, Šešelgis Petras - 2,86 ha, Širmiene Teresė - 6,58 ha, Šnioka Stasys - 9,56 ha.

 

                                   Rudbalio   vienkiemis

 

Gruoblys Kazimieras (1893), žmona Ona (1900), sūnūs: Jonas (1924), Justinas (1927), duktė Jadvyga (1931), žemė 10,19 ha.

 

                                       Rudžių   kaimas 

 

1. Dagys Silvestras (1890),žmona Konstancija (1889), giminaitė Matuzonytė Konstancija (1915).

2. Dūdonis Jonas (1870), duktė Liudvika (1914), žemė 5,97 ha. ; Blaževičius Petras (1904), žmona Ona (1910), dukros: Jarūnė (1935), Aldona (1941), sūnus Algirdas (1935);

svečias Šermukšnis Juozas (1918) iš Vilniaus.

3. Dūdonis Juozas (1889), žmona Ksavera (1896), dukra Elena (1919), sūnūs: Kazys (1920), Vladas (1926), Kostas (1929), žemė 21 ha.

4. Dūdonis Jurgis (1901), žmona Veronika (1896), sūnūs: Jonas (1936), Vytautas (1937), duktė Regina (1940);

Dudonienė Ona (1851), dukros: Emilė (1910), Teresė (1905) sūnus Kazys (1920).

5. Gūra Klemensas (1911), žmona Veronika (1917).; Martinėlienė Ona (1900) sūnus Martinėlis Aloyzas (1930), motina Matuzonienė Veronika (1876). sesuo Matuzonytė Elena (1911), giminaitis Eigminas Algis (1931), karo belaisvis Chomstovas Nikolajus (1915), žemė 29,50 ha.

6. Indrelė Kostas (1874), žmona Ona (1870), sūnus Kazys (1918), duktė Elena (1920), žemė 8,92 ha.

7. Indrelė Petras (1883), žmona Marijona (1894), sūnūs: Bronius (1925), Alfonsas (metai nenurodyti), žemė 13,50 ha.

8. Indrelienė Adelė (1886), sūnūs: Petras (1914), Antanas (1919), Jonas (1922);

Greckienė Juozapota (1874), Bareišienė Adelė (1918), duktė Bareišytė Dalia (1940).

9. Janonis Ignas (1899), žmona Pranciška (1900), sūnus Julius (1938);

Matulevičius Juozas (1878), žmona Uršulė (1888), dukros: Pranciška (1913), Stefanija (1933), sūnūs: Vytautas (1922), Alfonsas (1926), Povilas (1927).

10. Kazickas Jonas (1867), sūnūs: Antanas (1910), Petras (1912), dukros: Konstancija (1909), Bronė (1920), žemė 8,12 ha.

11. Kiškis Antanas (1903), žmona Veronika (1906), duktė Antanina (1938).

12. Matuzonis Jonas (1882), žmona Ona (1900), sūnūs: Juozas (1927), Kazys (1928), Jonas (1929), Alfonsas (1937), duktė Janina (1931), samdinės: Nakaitė Agota (1912), Šermukšnyte Ona (1913), žemė 21 ha.

13. Nakas Vytautas (1919), žmona Sofija (1922), motina Emilija (1892), žemė 18,50ha;

Nakas Alfonsas (1921) iš Vilniaus.

14. Ordienė Adelė (1907), duktė Ona (1938), giminaitė Kvietkauskaitė Jadvyga (1936).

Baliūnas Antanas (1917), žmona Kazimiera (1914).

15. Pivoriūnas Kazys (1887), žmona Uršulė (1893), samdinė Kablovaitė Natalija (1925), žemė 17,50 ha; Ciniauskas Vilhelmas (1904), Sokaitė Marija (1898).

16. Pranskūnas Pranas (1889), žmona Teresė (1893), duktė Liudvika (1923), žemė 6,9ha.

17. Sokas Jonas (1886), žmona Emilė (1886), duktė Bronė (1926), žemė 7,10 ha.

  Sokienė Jadvyga (1922), duktė Marytė (1941).

18. Šermukšniene Ona (1878), duktė Teresė (1920), sūnus Petras (1921).

19. Šermukšnis Izidorius (1878), žmona Antanina (1884), dukros: Ona (1922), Genovaitė (1930), sūnūs: Alfonsas (1925), Jonas (1926), Vytautas (1933), žemė 10,75 ha.

20. Šermukšnis Juozas (1915), žmona Ona (1914), duktė Milda (1936), tevas Juozas (1868), žemė 7 ha.

21. Žulienė Liudvika (1906), sūnus Gintautas (1932), samdiniai: Sokas Antanas (1918), Kiškytė Uršulė (1921), karo belaisvis Litvinovas Ivanas (1910).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Dūdonis Juozas - 7,6 ha, Dūdonis Pranas - 11,90 ha, Indrelė Antanas - 11,90 ha, Indrelė Juozas - 8,30 ha, Indrelienė Apolonija - 7,83 ha, Samas Petras - 22,50ha, Šermukšnis Antanas - 7 ha, Štilvydiene Bronė -32,50 ha.

Salų   kaimas

 

1. Aleksiejus  Vladas (1897), žmona Ona (1900), duktė Akvilė (1925), sūnūs: Albinas (1928), Bronius (1937), žemė 8,12 ha.

2. Andrijauskas Kazimieras (1897), žmona Mikalina (1897), sūnūs: Kazys (1921), Valerijus (1923), Albertas (1933), duktė Vanda (1937).

3. Augulis Juozas (1895), žmona Marijona (1904), sūnūs: Vytautas (1936), Jonas (1940), sesuo Emilija (1904), žemė 7,98 ha.

4. Balaišis Jonas (1911), žmona Marijona (1909), dukros: Stasė (1935), Irena (1939).

Balaišis Povilas (1883), žmona Agota (1887), žemė 13,83 ha.

Balaišienė Pranciška (1870), giminaitė Narkevičiūtė Adelė (1917).

Gabė Petras (1901), žmona Stasė (1910).

5. Baronas Jurgis (1880), žmona Bronė (1901), duktė Albina (1936), sūnus Stasys (1937), uošvis Čeičys Jonas (1858).

6. Bieliūnas Jonas (1870), žmona Anelė (1880).

7. Braknė Antanas (1891), žmona Ona (1897), duktė Vanda(1936), Labeikis Juozapas (1858), žemė 8,76ha; Kaušpadas Leonas(1911), žmona Veronika (1919), sūnus Algis (1941)           

8. Butkienė Kazimiera (1903), samdiniai: Machagonovas Grigorijus (1912), Dulkytė Konstancija (1912), žemė 8,99 ha.

9. Butkus Kazimieras (1897), žmona Emilė (1912), sūnūs: Bronius (1935), Aloyzas (1938).

10. Buzėnas Antanas (1893), žmona Konstancija (1913), sūnūs: Juozas (1923), Vytautas (1930), žemė 15,19 ha.

11. Čypas Jonas(1891),sūnūs: Petras(1922), Jonas (1924), dukros: Ona (1923), Bronė (1927)

12. Davainis Juozas (1904), žmona Uršulė (1904), sūnūs: Bronius (1932), Stasys (1936),  motina Veronika (1870), brolis Pranas (1901), žemė 7,98 ha.

13. Gailiūnas Juozas (1906), žmona Ona (1911), duktė Aldona (1937), tėvas Jonas (1878), brolis Petras (1909), žemė 8,28 ha.

14. Grabauskas Adomas (1906), žmona Anelė (1908) dukros: Kazimiera (1929), Janina (1931), sūnus Bronius (1938), žemė 9,61 ha.

15. Ivanauskas Jonas (1878),  žmona Mikalina (1889), žemė 2,03 ha.

16. Jakubonis Povilas 1892), žmona Ona (1897), sūnus Juozas (1931), duktė Vanda (1933), žemė 11,34 ha.

17. Kaušakys Juozas (1893), samdinė Vrubliauskaitė Konstancija (1903), žemė 10,26 ha.

18. Lapinskas Pranas (1894), žmona Bronė (1897), sūnus Vytautas (1930), dukros: Vanda (1934), Valerija (1936), žemė 10,33 ha.

19. Lasinskas Aleksandras (1890), žmona Veronika (1895), dukros: Stasė (1919), Ona (1921), žemė 0,99 ha.

20. Lasinskienė Veronika (1902), sūnus Steponas (1928), duktė Jūratė (1931), anyta Viktorija (1868), žem 8,43 ha.

21. Matiukas Feliksas (1898), žmona Ona (1907), duktė Genė (1931), sūnus Vytautas(1936).

22. Matiukas Jonas (1895), žmona Anastazija (1900), duktė Stasė (1937), žemė 8,29 ha.

23. Mažeika Kasparas (1879), žmona Bronė (1890), dukros: Stasė (1926), Stefanija (1928), žemė 8,13 ha. ; žentas Pilkauskas Kazys (1910), žmona Vlada (1914).

24. Mėginis Vincas (1864), žmona Rozalija (1876), duktė Bronė (1909), žemė 9,78 ha.

žentas Masalskis Vaclovas (1910), žmona Paulina (1915), duktė Vanda (1942).

 25. Prievelis Jonas (1910), žmona Konstancija (1900), dukros: Nijolė (1939), Birutė (1940), posūnis Sakalauskas Julius (1932), uošvė Sakalauskienė Juozapota (1865), žemė 9,77 ha.

26. Rimkienė Veronika (1890), duktė Ona (1924), sūnūs: Jonas (1927), Povilas (1931), žemė 8,12 ha.

27. Rudokas Jurgis (1871), duktė Viktorija (1917); Rudokas Juozas (1911), žmona Zofija (1921), duktė Jadvyga (1941); Rudokas Antanas (1906), žmona Emilija (1904).

28. Ruželė Steponas (1875), žmona Veronika (1874), žemė 9,05 ha.

29. Stipinas Aleksas(1896), žmona Anelė(1893), sūnus Aloyzas(1931), duktė Danutė(1934).

30. Stipinas Mataušas (1907), žmona Elena (1914); Stipinienė Anastazija (1896).

31. Stipinas Tamošius (1888), žmona Veronika (1897), dukros: Jadvyga (1922), Stasė (1929), Elena (1935), žemė 7,99 ha.

32. Šlekys Jurgis (1890), žmona Marijona (1899), sūnūs: Steponas (1922), Jonas (1925), žemė 8,08 ha.

33. Tamošiūnas Juozas (1886), žmona Julija (1910), sūnūs: Bronius (1931), Juozas (1936), duktė Gendrina (1937), motina Konstancija (1876).

34. Tereškevičius Antanas (1886), žmona Paulina (1890), sūnūs: Bronius (1924), Albinas (1930), dukros: Elena (1928), Genovaitė (1929), žemė 8,18 ha,

35. Trumpickas Adomas (1884), žmona Anastazija (1895), dukros: Janina (1929), Rože (1930), sūnus Donatas (1936), žemė 7,98 ha. 

36. Zlatkus Pranas (1870), žmona Marijona (1879), sūnus Jonas (1909), žemė 11,38 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė:  Baikauskas Barnabas - 8,10ha, Baronas Antanas - 8,28 ha, Baronas Jonas - 9,53 ha,  Disžgalvis Jurgis - 8,05 ha, Janikėnas Pranas - 8,65 ha, Pagirys Marijonas - 9,31 ha, Paunksnis Kazys - 8,12 ha, Piliponis Adomas - 1,21 ha, Piliponis Motiejus - 11,44 ha, Stipinas Jonas - 7,85 ha, Šepka Kazys - 8,35 ha.

 

                                    Samaniškio  vienkiemis

 

1.Žvirblis Antanas(1906), žmona Pranciška (1905), duktė Dalė (1941), motina Teresė (1864)

2. Žvirblis Kazimieras (1864), žmona Apolonija (1870), sūnus: Antanas (1903), Jonas (1904), žemė 14,92 ha.

3. Žvirblis Petras (1900), žmona Zofija (1904), sūnūs: Vytautas (1936), Jonas (1938).

Rūšiavimo metu 12,41 ha žemės valdė Žvirblienė Teresė, Žvirbliai Antanas, Liudvikas, Petras ir Vladas.

                                         Savičiškio  vienkiemis

 

1. Kriukelienė Elena (1895), sūnus Antanas (1929), duktė Emilija (1932), žemė 21,30 ha.

Valiukas Juozas (1900), žmona Marijona (1906), sesuo Mačiulytė Marijona (1915).

2. Vainauskas Antanas (1903), žmona Marijona (1904), sūnūs: Jonas (1929), Petras (1932), Antanas (1934), dukros: Stasė (1937), Ona (1937), motina Barbora (1862).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Kilienė Anelė - 10,92 ha.

 

                                         Simoniškio vienkiemis

 

1. Jagas Antanas (1907), žmona Anelė (1908), duktė Valerija (1936).

2. Jagas Jonas (1910), žmona Ona (1915), sūnūs: Jonas (1937), Algis (1940).

3. Žvirblis Juozas (1910), žmona Bronė (1913), sūnus Stasys (1936), dukros: Vida (1934), Vanda (1937), tėvas Karolis (1871), sesuo Anastazija (1901).

Rūšiavimo metu žemę valdė Bražiūnas Jonas - 16,39 ha, Jagienė Marijona - 16,39 ha.

 

                                       Skeirių  kaimas

 

1. Bernotas Norbertas (1907), žmona Ona (1908), dukros: Stefanija (1939), Elena (1940), sūnus Adolfas (1941), samdinys Stankevičius Jonas (1924).

Čepukas Antanas (1870), žmona Anastazija (1875).

2. Budreika Antanas (1907), žmona Vitalija (1913), sūnūs: Rimantas (1930), Vytautas (1939), samdinė Janulėnaitė Stasė (1920).

3. Budreika Izidorius (1893), žmona Julija (1894), duktė Anelė (1932), sūnus Albinas (1933), sesuo Teresė (1898), žemė 32,43 ha.

4. Budreika Petras (1893), žmona Kazimiera (1909), sūnus Aloyzas (1941), sesuo Kazimiera (1891).

5. Narbutis Jonas (1911), žmona Marijona (1914), sūnus Julius (1937), uošvė Aukštuolienė Ona (1885), svainis Aukštuolis Vytautas (1926).

6. Skeirys Antanas (1875), žmona Marijona (1875), samdinė Vaštakaitė Zofija (1916), žemė 11,16 ha.

7. Skeirys Petras (1883), žmona Anelė (1884), duktė Janina (1912), sūnus Albinas (1920), žemė 11,16 ha.

8. Šatkus Antanas (1902), žmona Ona (1907), sūnus Jonas (1931), duktė Stasė (1932).

9. Vertibavičienė Teofilė (1892), duktė Zofija (1921), sūnus Kazys (1928), motina Kirlienė Karolina (1865), žemė 21,30 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė:  Budreika Adomas - 14,20ha, Budreika Viktoras - 11 ha, Budreikienė Uršulė - 15,21 ha.

 

                                  Steponavos  vienkiemis

 

1. Gavenavičius Jonas (1913), žmona Ona (1912), duktė Milda (1941), svainė Šukiene Teresė (1904).

2. Kirdeikis Juozapas (1906), žmona Anastazija (1903), sūnūs: Kazimieras (1932), Jonas (1939), Vytautas (1941).

3. Muralienė Ona (1885), dukros: Emilė (1910), Elena (1913), Zofija (1915), Aldona (1929), sūnūs: Kazimieras (1919), Petras (1921).

Rūšiavimo metu žemę valdė: Kepalai Antanas ir Balys - 4,29 ha, Kliukienė Marijona - 8,19 ha, Muralis Antanas - 10,18 ha, Muralis Matas - 17,48 ha ir valstybė - 28,50 ha.

 

                                     Šermukšnynes   vienkiemis

 

1. Grigaliūnaitė Veronika (1900), sūnus Jonas (1926), duktė Ona (1934).

2. Pernavas Kostas (1902), žmona Emilė (1913), duktė Aldona (1939), samdinys Juška Jonas (1920), žemė 17,48 ha; Pranskūnaitė Agota (1880).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Butkevičius Juozas - 3,28 ha, Pranskūnas Dominikas - 1,09 ha, Pranskūnas Jonas - 1,09 ha, Stepanonis Juoxas - 3,01 ha.

 

                                       Šilines   vienkiemis

 

Venskavičius Kazimieras (1907), motina Marcelė (1888), žemė 45,31 ha.

Venskavičius Antanas(1905),žmona Teresė(1918),duktė Eleonora(1937), sūnus Jonas(1940)    

 

                                      Špokiškio  kaimas

 

1. Bagdonas Juozas (1901), motina Julija (1861), sesuo Ona (1904).

2. Girgždys Kostas (1893), žmona Ona (1890), sūnūs: Jonas (1927), Valentinas (1928), Kostas (1930), duktė Aldona (1933), žemė 17,70 ha.

3. Guntulis Izidorius (1904), žmona Marijona (1900), augintinės Gaigalaitės: Vanda (1933), Paulina (1937).

4. Iganauskas Jonas (1876), žmona Emilija (1887), dukros: Joana (1925), Alma (1927), sesuo Ona (1874), teta Pernavienė Ona (1871), žemė 12,45 ha.

5. Iganauskienė Anelė (1889), dukros: Marytė (1922), Vanda (1927), sūnus Aloyzas (1936), žemė 7,97 ha.

6. Martinonis Leonas (1904), žmona Liudvika (1912), sūnūs: Juozas (1933), Jonas (1935), Balys (1938), duktė Bronė (1937), Tervydienė Julijona (1870), žemė 14,43 ha.

7. Matiukas Jurgis (1906), žmona Zofija (1911), sūnus Stasys (1941), samdinė Šešelgyte Anelė (1932).

8. Narbutis Antanas (1905), žmona Uršulė (1903), sūnus Petras (1937), dukros: Aleksandra (1929), Julija (1938), motina Karolina (1864), žemė 9,83 ha.

9. Remeikis Jonas (1911), žmona Anastazija (1907), sūnus Vytautas (1941).

10. Šeškus Ignas (1912), žmona Genovaitė (1918), motina Elžbieta (1888), brolis Jonas (1928), žemė 13,38 ha.

11. Tervydis Vladas (1893), žmona Ona (1906), sūnus Antanas (1929), duktė Zofija (1931), žemė 16,46 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Čiurlys Kazimieras - 0,15 ha, Martinonienė Veronika - 5,98 ha, Martinonis Anupras - 9 ha, Navackienė Marijona - 12,18 ha, Skeirys Kostas ir Skeirienė Pranciška - 34,13 ha.

 

                                        Taraldžių   kaimas

 

1. Ališauskas Jurgis (1907), žmona Konstancija (1910), sūnus Vytautas (1934), duktė Stefanija (1935), motina Mulvinienė Ona (1867), žemė 9,04 ha.

2. Andriuškevičius Antanas (1883), žmona Veronika (1895), dukros: Emilė (1924), Veronika (1925), sūnus Vladas (1927), žemė 9,47 ha.   

3. Andriuškevičius Antanas (1896), žmona Anelė (1897), duktė Zofija (1930), giminaitis Janonis Antanas (1930), žemė 9,01 ha.

4. Bimba Albinas (1910), žmona Teresė (1914), duktė Valerija (1936).

5. Bimba Feliksas (1903), žmona Liudvika (1897), dukros: Ona (1929), Teofilė (1931), Birutė (1939), sūnūs: Aleksandras (1936), Aloyzas (1941).

6. Bimba Kazys (1912), motina Uršulė (1871), brolis Juozas (1914), žemė 15 ha.

7. Bučius Antanas (1898), žmona Ona (1903), sūnūs: Zenonas (1928), Vladas (1932).

8. Bučius Jonas (1891), žmona Ona (1902), duktė Aleksandra (1934), sesuo Ona (1889), brolis Ignas (1896), žemė 21,85 ha.

9. Čepukonienė Elena (1891), sūnūs: Antanas (1912), Balys (1922), dukros: Elena (1917), Aleksandra (1924), teta Uršulė (1871).

10. Čepukonis Antanas (1882), žmona Veronika (1881), žemė 5,74 ha.

žentas Mažylis Aloyzas (1919), žmona Janina (1921).

11. Čepukonis Antanas (1896), žmona Ona (1899), sesuo Emilija (1890), brolis Jonas (1894), žemė 1,32 ha.

12. Čepukonis Jonas (1880), žmona Ona (1888), sūnus Vaclovas (1916), žemė 11,74 ha.

13. Dagys Jonas (1905), žmona Liudvika (1900), duktė Bronė (1930), samdinys Grižas Jonas (1929).

14. Dagys Tamošius (1874), žmona Ona (1902), sūnūs: Bronius (1926), Vytautas (1931), duktė Janina (1927), senelė Vilimienė Anelė (1847), žemė 8,72 ha,

15. Dagys Vincas (1895), žmona Marcelė (1895), sūnus Antanas (1926), duktė Danutė (1928), motina Ona (1865), žemė 17,48 ha.

16. Gykys Mykolas (1874), žmona Julija (1888), duktė Marytė (1928), sūnus Kasparas (1937), žemė 2,06 ha.

17. Ingeleika Antanas (1897), žmona Veronika (1899), dukros: Liudvika (1924), Bronė (1926), sūnūs: Kazys (1930), Vytautas (1940), motina Marcelė (1859).

18. Janonis Pranas(1891), žmona Elena(1922), uošvė Šeškuviene Ona (1897), žemė 12,42ha 

19. Jučas Aleksandras (1887), žmona Anelė (1889), augintinė Karužaitė Ona (1938).

20. Junakaitė Liudvika (1875).

21. Junakas Jonas (1892), žmona Ona (1902), sūnūs: Kazys (1931), Bronius (1933), duktė Stasė (1942).

22. Junakas Motiejus (1881), žmona Veronika (1887), sūnūs: Juozas (1912), Vladas (1915), Aloyzas (1920), Leonas (1929), žemė 16,38 ha.

23. Junakas Pranas (1902), žmona Konstancija (1901), sūnus Antanas (1927), duktė Birutė (1939), senelė Anelė (1853), žemė 12,34 ha.

24. Kemeklis Juozas (1912), žmona Bronė (1914), sūnūs: Rimantas (1938), Algirdas (1940), sesuo Emilė (1917), žemė 11,74 ha.

25. Klebonas Pranas (1908), žmona Konstancija (1905), dukros: Aldona (1934), Danutė (1941), sūnūs: Stasys (1935), Vytautas (1936), motina Ona (1891), žemė 13,93 ha.

26. Klebonienė Veronika (1862), duktė Marijona (1893).

27. Kuitienė Ona (1894), duktė Janina (1930), sūnūs: Bronius (1931), Julius (1935), Leonas (1936), augintinė Vilutytė Elžbieta (1930), žemė 7,92 ha.

28. Matiukas Feliksas (1898), žmona Bronė (1909), sūnus Aloyzas (1935), duktė Regina (1937), žemė 22,94 ha.

29. Mažeikis Pranas (1901), motina Veronika (1871), sesuo Ona (1903), žemė 21,85 ha.

30. Mažylis Antanas (1877), žmona Ona (1879), sūnūs: Bronius (1921), Julius (1927), žemė 8,19 ha.

31. Mikulionis Antanas (1908), žmona Ona (1906), sūnūs: Leonas (1933), Stasys (1934), duktė Aleksandra (1941), motina Emilė (1875), žemė 10,05 ha.

32. Mikulionis Antanas (1908), sesuo Kazimiera (1913), teta Barbora (1867).

33. Mikulionis Jonas (1890), žmona Antanina (1909), dukros: Janina (1928), Danutė (1931), Vlada (1935), sūnūs: Mindaugas (1927), Fabijonas (1936), Albertas (1940), žemė 6,56 ha.

34. Mikulionis Juozas (1915), žmona Ona (1915), sūnus Leonas (1941), duktė Vlada (1942), žemė 12,02 ha.

35. Motiejūnaitė Teresė (1908), sesuo Čepukonienė Ona (1902), žemė 3,82 ha.

36. Motiejūnas Pranas (1890), žmona Anelė (1900), sūnus Albinas (1929), duktė Vanda (1931), motina Uršulė (1853), žemė 9,83 ha.

37. Motiejūnienė Marijona (1870), duktė Vilienė Ona (1892), anūkas Vilys Mindaugas (1923), samdinys Bagdonas Petras (1926), žemė 1,91 ha.

38. Mulvinas Juozas (1898), seserys: Julija (1891), Veronika (1897), žemė 9,25 ha.

39. Musteikis Juozas (1882), žmona Marijona (1894), duktė Stasė (1926), giminaitės: Janulytė Uršulė (1887), Kemeklienė Marijona (1867), samdiniai: Liubertas Jonas (1906), Liubertienė Marijona (1908), Matulevičius Jonas (1922), žemė 14,20 ha.

40. Stočkus Kazys (1881).

41. Stukas Jurgis (1887), žmona Domicėlė (1903), sūnūs: Pranas (1926), Jurgis (1932), dukros: Pranciška (1929), Aldona (1941), žemė 12,29 ha.

42. Šukys Aleksandras (1912), žmona Elena (1921), dukros: Aldona (1938), Elena (1939), motina Anastazija (1867), samdinė Pilkauskaitė Eloena (1923), žemė 10,38 ha.

43. Šukys Jonas,Antano (1888), žmona Liudvika(1904), sūnūs:Donatas(1928), Romualdas (1929),Gediminas(1931),Balys(1936),duktė Nijolė(1941),brolis Jonas (1892), žemė 15,57ha.

44. Šukys Jonas (1891), žmona Ona (1890), duktė Valė (1933), sūnūs: Kazys (1926), Aloyzas (1928), Antanas (1937), žemė 6,83 ha.

45. Tebeliškis Feliksas (1912), žmona Stasė (1921).

46. Tumonis Kazys(1898), žmona Emilė (1902), duktė Aldona (1927), sūnus Antanas(1936)

47. Tumonis Vitalijus (1895), žmona Liudvika (1901), dukros: Anelė (1928), Elena (1931), sūnus Linas (1930), motina Barbora (1865), žemė 8,02 ha.

48. Vaitkūnas Mataušas (1877), , žmona Salomėja (1892), sūnus Bronius (1939), karo belaisvis Barisas Piotras (1918), žemė 8,40 ha.

49. Vaitkūnas Pranas (1894), tėvas Adomas (1864), sesuo Anastazija (1892), žemė 15,84 ha.

50. Vilys Kazimieras (1891), sūnus Albinas (1924), samdinė Zaborskaitė Marytė (1922), žemė 27,32 ha.

51. Zaborskas Juozas (1906), žmona Marcelė (1899), duktė Birutė (1938), žemė 7,37 ha.

52. Zaborskienė Zofija (1892), samdinys Sakolskis Jonas (1923), žemė 6,56 ha.

53. Zovė Kazimieras (1886), žmona Pranciška (1905), sūnūs: Alfonsas (1929), Stasys (1931), Algimantas (1936), duktė Danutė (1935), žemė 11,19 ha.

54. Zovė Petras (1908), motina Ona (1881).

55. Žyla Juozas (1876), žmona Uršulė (1882), sesuo Karolina (1871), žemė 12,75 ha.

Žyla Vincas (1909), žmona Konstancija (1904), giminaitis Žilinskas Juozas (1929).

56. Žyla Napalys (1887), žmona Uršulė (1896), sūnūs: Antanas (1927), Albinas (1928), Bronius (1929), duktė Jadvyga (1934), žemė 8,74 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bimba Jonas - 10,38 ha, Čepukonienė Julija - 4,91 ha, Čepukonis Kazys - 2,74 ha, Jagas Petras - 4,09 ha, Junakienė Marija - 8,19 ha, Jurkštienė Julija - 2,18 ha, Matiukas Jurgis - 12,29 ha, Mikulionis Kazys - 1,91 ha, Motiejūnas Antanas - 9,56 ha, Pivoriūnas Ignas - 2,18 ha, Tebeliškis Jonas - 1,37 ha, Tebeliškis Povilas - 1,09 ha,  Vilys Jonas - 14,20 ha, Zovė Aleksandras - 14,38 ha, Zovė Antanas - 14,39 ha, Zovė Jonas - 2,18 ha, Zovė Napalys - 9,28 ha.

 

                                      Teresdvario  vienkiemis

 

Bernotienė Bronė (1896), duktė Janina (1924), sūnus Gražys Antanas (1914), brolis Gražys Pranas (1904), samdinys Miasojedovas Semionas (1927).

Rūšiavimo metu žemę - 44,58 ha - valdė Bernotas Antanas.

 

                                      Titelių  kaimas

 

1. Bagdonas Ignotas (1913), motina Eleonora (1878), samdinė Pranskūnaitė Ona (1925), žemė 5,28 ha.

2. Barzdonis Balys (1865), žmona Karolina (1886), sūnūs: Silvestras (1909), Jonas (1912), dukros: Eugenija (1912), Ona (1921), Albina (1924), žemė 9,83 ha.

3. Barzdonis Kazys (1899), žmona Veronika (1903), samdinė Lapinskaitė Stasė (1930), žemė 13 ha.

4. Braknys Juozas (1880), žmona Ona (1879), samdinė Galvydytė Barbora (1924).

5. Ketvirtis Jonas (1909), tėvas Juozas (1871), motina Anelė (1875), sesuo Sofija (1920), žemė 13,01 ha.

6. Lapinskas Antanas (1897), žmona Liudvika (1906), sūnus Algis (1930), duktė Sofija (1931), pamotė Barbora (1857); Ruzgas Juozas (1898).

7. Lapinskas Mykolas (1899), žmona Kazimiera (1907), duktė Akvilė (1929).

8. Lapinskienė Viktorija (1908), dukros: Danutė (1931), Joana (1938), sūnūs: Pranas (1934), Henrikas (1939), giminaitė Lapinskaitė Rozalija (1882).

9. Lingė Balys (1884), žmona Kazimiera (1882), sūnus Jonas (1921), dukros: Pranciška (1925), Stefanija (1927), žemė 19,67 ha.

10. Neniškienė Julija (1892), sūnūs: Juozas (1927), Vytautas (1929), duktė Albina (1932).

11. Pranskūnienė Kazimiera (1895), sūnus Ričardas (1935).

12. Pranskūnienė Konstancija (1887), sūnūs: Antanas (1925), Juozas (1928).

13. Sirvydis Izidorius(1901), žmona Konstancija(1898), samdinė Kudokaitė Antanina(1924)  

14. Trakas Antanas (1865), žmona Angelė (1877), žemė 13,60 ha.

  Trakas Petras (1905), žmona Marijona (1911), duktė Bronė (1941).

15. Trakas Bronius (1912), žmona Eleonora (1909), uošvis Černiauskas Vincas (1874).

16. Trakas Justinas (1907), žmona Salomėja (1908), sūnus Juozas (1936), žemė 11,50 ha.

17. Tumas Anupras (1879), žmona Anelė (1877), žemė 5,46 ha.

18. Tumas Juozas (1878), žmona Veronika (1884), duktė Juzefa (1914), sūnus Jonas (1922), anūkės: Zofija (1934), Aldona (1935), žemė 9,90 ha.

19. Tupalskis Edvardas (1907), žmona Viktorija (1908), sūnūs: Stanislovas (1938), Edvardas (1940), duktė Ona (1942), uošvė Tumienė Agota (1875), samdiniai: Vaira Jonas (1918), Tumaitė Stefanija (1920), žemė 7,60 ha.

20. Uokienė Karolina (1878), dukros: Sofija (1913), Stasė (1922), sūnus Jonas (1918), žemė 12,60 ha.

21. Urbonas Petras (1894), žmona Stefanija (1904), dukros: Alma (1934), Stasė (1938), žemė 12 ha.

22. Vaira Antanas (1884), žmona Konstancija (1892), dukros: Antanina (1919), Valentina (1925), Alma(1932), Pranciška (1934), sūnūs: Stasys (1920), Vytautas (1927), žemė 13,06ha

23. Vaira Juozas (1915), žmona Elena (1916), sūnūs: Antanas (1936), Vladas (1939), sesuo Konstancija (1913), sesuo Pučkienė Stasė (1906), žemė 14 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bagdonienė Grasilda -3,46 ha, Jurkštas Antanas - 12,60 ha, Ketvirtis Kazys - 10,9 ha, Lapinskas Adolfas - 8,5 ha, Lapinskas Jonas - 11 ha, Pranskūnas Juozas - 1,96 ha, Pranskūnas Jurgis - 6,54 ha, Urbonas Jurgis - 13 ha, Vėbra Jonas - 6,53 ha, Vėbrienė Marijona - 7,67 ha.

 

                                            Totoriškių  kaimas

 

1. Bagackas Jonas (1917), žmona Veronika (1908), uošvė Zaveckienė Julija (1868), svainė Zaveckaitė Ona (1896), žemė 6,71 ha.

2. Kašponas Antanas (1891), žmona Angelė (1902), sūnūs: Ksaveras (1929), Jonas (1934), Antanas (1940), dukros: Ona (1930), Stasė (1935), podukra Petrulytė Liudvika (1924), žemė 5,50 ha.

3. Mikėnas Matas (1915), žmona Elena (1926), žemė 4,5 ha; Mikėnas Antanas (1926), tėvas Mataušas (1874), motina Emilija (1878), brolis Vytautas (1928), teta Karolina (1871).

4. Petrulis Kazimieras (1872), sūnūs: Justinas (1909), Jonas (1912), Balys (1927), duktė Liudvika (1922), samdinė Pupelytė Elena (1921), žemė 0,41 ha.

5. Pročkys Antanas (1893), žmona Marijona (1895), sūnūs Algirdas (1933), motina Karolina (1857), žemė 11,68 ha.

6. Pročkys Jonas (1888), žmona Akvilė (1897), duktė Elvyra (1938), samdiniai: Gegelytė Konstancija (1915), Vanagas Antanas (1878), žemė 16,68 ha.

7. Pročkys Pranas (1908), žmona Veronika (1913), duktė Janina (1940), žemė 11,63 ha.

8. Vaičionis Antanas (1894), žmona Liudvika (1896), sūnūs: Albinas (1919), Antanas (1921), Vytautas (1935), žemė 12 ha.

9. Zaveckas Antanas (1922), motina Anastazija (1892), brolis Jurgis (1926).

10. Zaveckas Jonas (1905), žmona Vladislava (1921), žemė 7.54 ha.

11. Zaveckas Jonas (1930), motina Ona (1901).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Ingeleika Stasys - 5,69 ha, Pročkienė Marcelė - 5,48 ha.

 

                                      Trakinės   vienkiemis

 

1. Dalmotas Dominikas (1906), žmona Paulina (1901), duktė Stanislova (1932), sūnus Pranas (1933), motina Marijona (1869), žemė 13,70 ha.

2. Dalmotas Jonas (1891), žmona Ona (1889), sūnus Jonas (1922), duktė Bronislava (1923), žemė 14,70 ha; Rabsevičius Jonas (1925).

 

                                     Trumponių  kaimas

 

1. Bagdonas Bernardas (1869), žmona Ona (1880), dukros: Emilė (1908), Ona (1911), Zofija (1916), sūnūs: Juozas (1913), Pranas (1921), žemė 24 ha.

2. Piesliakas Aleksandras (1876), samdiniai: Puzelis Antanas (1926), Urbonaitė Mečislava (1918), jos sūnus Urbonas Petras (1940), žemė 45,09 ha ;

Piesliakas Vilhelmas (1908), žmona Paulina (1911), duktė Margarita (1942).

3. Prūsas Vladas (1899), žmona Marijona (1907), sūnūs: Algimantas (1935), Gimutis (1942)  duktė Aldona (1938), uošvė Pakštienė Apolonija (1882), samdinys Niaura Benjaminas(1929

4.Vėbra Anupras (1864), žmona Juozapota (1878), samdinys Niaura  Vaclovas (1929), žemė   16 ha.

5.  Vėbrienė Ona (1886), dukterėčia Statulevičiutė Anastazija (1924), žemė 15 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Piesliakas Mykolas - 45,19 ha.

 

                                     Trunciškių  kaimas

 

1. Ambrazevičius Jonas (1891), žmona Eleonora (1905), sūnūs: Bronius (1928), Jonas (1936), Kazys (1938), Antanas (1940), Petras (1941), dukros: Bronė (1927), Stasė (1935).

2. Ambrazevičius Juozas (1901), motina Barbora (1860), seserys: Emilija (1897), Angelė (1906), broliai: Kostas (1900), Dominikas (1911).

3. Ambrazevičius Petras (1899), žmona Anelė (1892), sūnūs: Jonas (1928), Povilas (1934), duktė Ona (1931).

4. Butiškis Juozas (1897), žmona Teresė (1903), sūnūs: Antanas (1928), Stasys (1933), duktė Milda (1934), tėvas Jonas (1870), motina Ona (1870), žemė 28,96 ha.

5. Butkys Adolfas (1880), žmona Konstancija (1886), dukros: Adelė (1908), Liudvika (1910), Teresė (1918), Aldona (1928), samdinys Vigelis Leonas (1923), žemė 30,31 ha.

Rūšiavimo metu 37,14 ha žemės valdė Ambrazevičiai Jonas ir Petras.

 

                                       Urlių  kaimas

 

1. Ališauskas Ignas (1912), žmona Ona (1912), sūnus Povilas (1935), duktė Janina (1938).

2. Balaišienė Elžbieta (1877), duktė Veronika (1915), žemė 1 ha.

3. Balaišienė Uršulė (1887), Baltakis Jonas (1919), žmona Zofija (1921).

4. Balaišis Antanas (1905), žmona Pranciška (1918), motina Anastazija (1870), samdiniai: Streikutė Emilė (1915), Krulis Jonas (1918), 

5. Balaišis Jonas (1899), žmona Marijona (1899), dukros: Birutė (1933), Elena (1938), motina Ona (1869), samdinė Boguslauskaitė Jadvyga (1923), žemė 14,49 ha.

6. Balaišis Juozas (1901), žmona Marijona (1896), dukros: Jadvyga (1932), Elena (1934), Bronė (1936), svainė Krasauskaitė Uršulė (1880).

7. Baltrūnas Ignas (1876), žmona Uršulė (1889), anūkas Veiverys Vladas (1923).

8. Bitinas Kazys (1899), žmona Vanda (1893), sūnus Kazys (1927).

9. Dagienė Ona (1860), marti Anelė (1911), anūkas Česlovas (1937), marčios motina Neniškienė Anastazija (1876), žemė 8,35 ha.

10. Dagys Antanas (1891), žmona Anelė (1891), sūnūs: Bonifacas (1926), Algimantas (1934), dukros: Eleonora (1928), Elvina (1931), žemė 16 ha.

11. Dambrauskaitė Julija (1902), sesuo Ona (1905), motina Ona (1870).

12. Gečius Vincas (1905), motina Agota (1876), žemė 1 ha.

13. Jurkštas Balys (1924), teta Jurkštaitė Veronika (1879).

14. Jurkštas Kazys (1888), žmona Julija (1888), duktė Konstancija (1922), žemė 10,85 ha.

15. Jurkštienė Julija (1866), duktė Emilija (1916).

16. Kalnietis Jonas (1893), žmona Julija (1894), dukros: Stasė (1923), Elena (1930), sūnus Vytautas (1927), tėvas Petras (1857), sesuo Petronėlė (1898), žemė 11,53 ha.

17. Kilas Pranas (1900), žmona Stefanija (1909), duktė Danutė (1934), sūnus Antanas (1935), žemė  11,95 ha.  

18. Kilienė Kazimiera (1891), duktė Stefa(1923), sūnūs: Romualdas (1925), Jonas (1929).

19. Lapė Antanas (1894), žmona Emilija (1888), sūnus Antanas (1927), motina Veronika (1865), žemė 17,10 ha.

20. Lukoševičius Pranas (1912), žmona Adelė (1913), duktė Genovaitė (1941), uošvė Adomonienė Anastazija (1873), žemė 18,20 ha.

21. Medžilas Bronius (1919), žmona Bronė (1919); Neniškienė Marijona (1876).

22. Mironas Pranas (1898), žmona Ona (1911), duktė Janina (1939), samdinys Žiukys Vytautas 1925), žemė 13,03 ha.

23. Neniškienė Anastazija (1912), duktė Irena (1928), samdinė Boguslauskaitė Zofija (1915), žemė 6,30 ha.

24. Neniškienė Marijona (1895), dukros: Stefanija (1930), Janina (1933), žemė 7,36 ha.

26. Neniškis Aleksandras (1877), žmona Uršulė (1878), žemė 11 ha.

27. Neniškis Jurgis (1871), žmona Marcelė (1873), duktė Viktorija (1916), sūnus Petras (1910), žemė 4,10 ha.

28. Neniškis Petras (1882), žmona Marijona (1902), sūnūs: Leonas (1927), Rimantas (1937), dukros: Vlada (1925), Eleonora (1931), Vida (1934), Neniškytė Ona (1905), žemė 8,5 ha.

29. Neniškis Pranas (1916), motina Anelė (1877), žemė 13 ha.

30. Riauba Antanas (1894), žmona Ona (1906), sūnūs: Bronius (1934), Stasys (1935), duktė Genovaitė (1939), motina Barbora (1860), žemė 8,46 ha.

31. Riauba Juozas (1871), žmona Marijona (1872), duktė Julijona (1910), žemė 8,30 ha.

Riauba Jonas (1911), žmona Bronė (1921).

32. Rudokienė Konstancija (1852).

33. Stočkus Jonas (1894), žmona Ona (1894), sūnūs: Juozas (1921), Kazys (1926), Pranas (1931), Stasys (1933), motina Magdalena (1867).

34. Šešelgis Povilas (1904), žmona Veronika (1904), sūnūs: Kazys (1930), Stasys (1931), Rimantas (1938), duktė Genovaitė (1940), motina Karolina (1858), žemė 12,65 ha.

35. Tebeliškienė Konstancija (1898), dukros: Elena (1927), Juzefa (1931), Aldona (1932), sūnūs: Steponas (1928), Povilas (1936), Valentinas (1937), žemė 9,63 ha.

36. Tebeliškis Jonas (1883), žmona Felicija (1885), žemė 1 ha;

Tebeliškis Bronislovas (1915), žmona Genovaitė (1916).

37. Trumpickas Pranas (1880), sūnūs: Kazys (1913), Alfonsas (1919), duktė Konstancija (1916), žemė 16,22 ha.

38. Vaičiulienė Anelė (1881), sūnus Alfonsas (1913), žemė 7,16 ha.

39. Vaičiulytė Ona (1907), tėvas Ignas (1871), žemė 6,50 ha.

40. Vaičiuškis Jonas (1919), žmona Anelė (1910), sūnus Kazys (1937).

41. Vilutis Albinas(1891), žmona Domicėlė(1899), sūnus Pranas(1928),duktė Aldona (1936)

Trumpickas Motiejus (1865), žmona Marijona (1867), žemė 11,03 ha.

42. Vitkevičius Kazimieras (1897), žmona Emilija (1906), sūnus Bronius (1936), duktė Irėna (1939), motina Zofija (1860).

43. Žyla Antanas (1857), žmona Domicėlė (1874), samdinė Garbauskaitė Genovaitė (1923), žemė 6,30 ha.

44. Žyla Jonas (1919), motina Petronėlė (1870), sesuo Janina (1923), žemė 8,0 ha.

45. Žyla Jurgis (1899), žmona Ona (1911), sūnus Algis (1937), duktė Jadvyga (1941), motina Elžbieta (1860), brolis Jonas (1895), sesuo Marijona (1915).

46. Žyla Petras (1913), žmona Pranciška (1919), duktė Vlada (1941), žemė 1 ha.

47. Žiukys Bronius (1911), motina Emilija (1880), sesuo Julija (1918), dėdienė Ona (1860).

1941 metų birželio 14 dienos tremtinių šeima: Jurkštas Antanas, Jono (1894), žmona Ona, Prano (1894), dukros: Kazimiera (1924), Zofija (1926), Bronislava (1928), Teresė (1930), Stanislava (1933), motina Karolina (1855) - (LGG, t.1, Vilnius, 1999, p.376), žemė 16,68 ha Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Baleišis Jonas - 14,70 ha, Baleišis Matas - 43,55 ha, Baleišis Napalys - 13,40 ha, Binkienė Emilija - 16,70 ha, Didžgalvytė Nastė - 2 ha, Kilas Jonas - 16,07 ha, Kilas Jurgis - 5,12 ha, Kilas Pranas - 11,38 ha, Neniškienė Elžbieta - 6,30 ha, Neniškienė Nastė - 6,50ha, Neniškis Adomas - 6,55 ha, Neniškis Antanas - 6,05 ha, Neniškis Juozas - 8,88 ha, Neniškis Povilas - 9,60 ha, Neniškis Pranas, Antano - 2,50 ha, Vaičiulis Kazys - 6,01 ha.

                                                     Vabolių   kaimas

 

1. Arūnaitė Ona (1893), žemė 1,05 ha.

2. Balaišis Kazimieras (1876), žmona Veronika (1890), duktė Zofija (1922), sūnūs Petras (1924), Antanas (1926), Bronius (1927), svainė Latvėnaitė Marijona(1882), žemė 36,42 ha.

3. Čypas Juozas (1892), žmona Juozapota (1896), sūnus Antanas (1929), dukros: Salomėja (1931), Stasė (1935), tėvas Jurgis (1868), žemė 25,73 ha.

4. Galvelis Antanas (1910), motina Veronika (1882), samdinys Tūska Antanas (1911), žemė 30,60 ha.

5. Kazlauskas Juozas (1875), žmona Marijona (1882), sūnūs: Antanas (1906), Jonas (1916), samdinė Morozaitė Irena (1924), žemė 49,64 ha.

6. Kvedaras Jonas (1883), brolienė  Marcelė (1896), dukros: Elena (1924), Bronė ( 1926), sūnus Antanas (1932), samdinys Gabaričius Antanas (1914), žemė 33,32 ha.

7. Makutėnas Kazimieras (1886), žmona Teresė (1898), sūnus Vytautas (1929), duktė Ona (1932), žemė 34,26 ha.

8. Mikolaičiūnas Kostas (1889), žmona Anelė (1897), dukros: Bronė (1925), Salomėja (1933), sūnus Napalys (1927), žemė 11,44 ha.

9. Mikolaičiūnienė Ona (1894), dukros: Zofija (1926), Elena (1927), Ona (1929), sūnus Kazys (1932).

10. Vaičionis Balys (1911), žmona Marytė (1920).

 

                                        Vaičionių  kaimas

 

1. Bražiūnas Feliksas(1907), žmona Bronė(1902), duktė Bronė(1939), sūnus Feliksas (1941)   

2. Dulkienė Teofilė (1912), sūnūs: Juozas (1933), Kazys (1937), Jonas (1939), duktė Elena (1935), senelė Danienė Teresė (1872), samdinys Dručiūnas Juozas (1905), žemė 31,71 ha.

3. Gančiauskas Jonas (1913), žmona Anastazija (1910), dukros: Aldona (1940), Zofija (1942), posūnis Smalstys Antanas (1933).

4. Gudelis Jonas (1880), seserys: Teresė (1875), Juozapota (1878). žemė 2,74 ha.

5. Kaukėnas Kazys (1888), žmona Ona (1892), duktė Ona (1917), žemė 12,10 ha.

Pročkys Juozas (1903), žemė 2,58 ha.

Bagdonas Jonas (1860), žmona Anelė (1895).

6. Kirlienė Anelė (1878), duktė Bronė (1921), sūnus Kazys (1926).

7. Kirlienė Bronė (1888), dukros: Ona (1917), Stefanija (1924), Valerija (1930), sūnus Stasys (1929), motina Nakienė Karolina (1867), samdinys Vilys Napalys (1919).

8. Kirlienė Ona (1902), duktė Ona (1929), samdinys Kirlys Vladas (1923).

9. Kirlienė Ulijona (1858), sūnus Juozas (1906), žemė 2 ha.

10. Kirlys Alfonsas (1903), žmona Teofilė (1899), duktė Birutė (1935), sūnūs: Vytautas (1935), Petras (1939), Antanas (1940), dėdė Jonas (1865), žemė 5,64 ha.

11. Kirlys Antanas (1879), žmona Ona (1887), sūnus Vladas (1923), sesuo Panitauskienė Uršulė (1877), giminaitės: Žindulienė Bronė (1914), Žindulytė Aldona (1939).

12. Kirlys Jonas. Juozo (1893), žmona Marijona (1907), sūnus Juozas (1941), motina Karolina (1850), sesuo Petrulienė Juozapota (1882), žemė 2,33 ha.

13. Kirlys Juozas, Adomo (1881), žmona Anastazija (1887), dukros: Ona (1924), Anastazija (1926), sūnus Aloyzas (1929), žemė 7,26 ha.

14. Kirlys Juozas (1910), žmona Teklė (1917), duktė Audronė (1940), samdinys Dainoravičius  Juozas (1913).

15. Kirlys Kazys (1892), žmona Veronika (1894), sūnūs: Jonas (1921), Vytautas (1922), duktė Stasė (1925).

16. Kirlys Kazys(1903), žmona Liudvika(1901), sūnus Antanas(1935),duktė Veronika(1940)

17. Kirlys Petras (1900), žmona Konstancija (1907), dukros: Stefanija (1931), Irena (1937), sūnus Bronius (1933), žemė 5,72 ha.

18. Klišys Juozas (1902), žmona Zofija (1911), sūnūs: Jonas (1931), Vytautas (1936), uošvė Kirlienė Juozapota (1882).

19. Narbutis Petras (1909), žmona Ona (1909), sūnūs: Antanas (1936), Povilas (1940), Jonas (1941);Davainis Dominikas(1875),žmona Marijona(1873),giminaitė Dūdėnaitė Uršulė(1850

20. Pročkys Kazys (1881), žmona Emilija (1893), duktė Ona (1922), sūnūs: Jonas (1924), Antanas (1927), motina Marijona (1853), žemė 10,33 ha.

21. Repeika Juozas (1894), žmona Adelė (1896), dukros: Pranciška (1929), Vanda (1931), Danutė (1932), Irena (1940), sūnūs: Jonas (1935), Aloyzas (1938), žemė 7,99 ha.

22. Repeika Leonas (1903), žmona Emilija (1900), dukros: Emilija (1930), Kazimiera (1931), Zofija (1938), sūnus Kazys (1932), žemė 2,04 ha.

23. Repeika Pranas (1898), žmona Karolina (1897), dukros: Janina (1924), Valerija (1932), sūnus Antanas (1928), žemė 9,49 ha.

24. Repeika Vincas (1907), žmona Zofija (1911), duktė Genovaitė (1933), sūnus Stasys (1934), motina Ona (1876), žemė 9,37 ha.

25. Smalstienė Emilija (1903), duktė Stasė (1927).

26. Šinkunas Kazys (1876), žmona Marijona (1874), sūnus Kazys (1919), duktė Ona (1923), žemė 2,20 ha.

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Buzelienė Uršulė - 1,23 ha, Kirlys Antanas - 1,84 ha, Kirlys Antanas - 3,17 ha, Kirlys Antanas, Adomo - 9,15 ha, Kirlys Antanas, Juozo - 0,79 ha, Kirlys Antanas, Silvestro - 9,60 ha, Kirlys Antanas, Stanislovo - 22,84 ha, Kirlys Jonas, Kirlytė Juozapota ir Kirlienė Karolina - 0,76 ha, Kirlys Jonas, Domo - 2,75 ha, Kirlys Juozas, Kielytė Nastė ir Kirlienė Nastė - 2,32 ha, Kirlys Juozas, Kosto - 1,46 ha, Kirlys Kazys, Adomo - 18,88 ha, Kirlys Kazys, Domo - 6,01 ha, Kirlys Kazys, Kosto - 5,23 ha, Kirlys Povilas, Igno - 9,29 ha, Smalsčiai: Jonas, Juozas, Kazys ir Karolina - 38,21 ha.

Vainatiškių (Vaineikių II)  kaimas  

 

1. Kemeklis Juozas (1902), žmona Anelė (1914), sūnus Juozas (1939), motina Ona (1878), sesuo Barbora (1904), brolis Jonas (1908).

2. Kemeklytė Akvilė (1893), teta Vileniškytė Marijona (1856).

3. Pakštas Augustas (1894), žmona Anelė (1897), sūnūs: Vytautas (1920), Julius (1929).

4. Pakštas Juozas (1882), žmona Karolina (1893), duktė Elena (1927), sūnus Aloyzas(1928).    

5. Pakštas Pranas(1891), žmona Emilė (1905), dukros: Ona(1924), Sofija(1928),Alma(1933)

6. Repšienė Anastazija (1882), sūnus Pranas (1914), duktė Valė (1918), anūkė Bronė(1936).

7. Šukys Petras (1914), motina Emilija (1887), broliai: Adomas (1910), Stasys (1919), sesuo Aldona (1931), samdinė Šlamaite Alma (1925);

Ivanauskas Jonas (1906), žmona Elena (1916).

8. Vilėniškis Antanas (1878), žmona Domicėlė (1888), dukros: Elena (1921), Eugenija (1925), Domicėlė (1927), sūnus Jonas (1922).

9. Vileniškis Jonas (1885), žmona Angelė (1910), samdinė Palskytė Ona (1900).

10. Vilėniškis Jurgis (1877), žmona Karolina (1883), dukros: Stefanija (1909), Emilija (1921), Joana (1928), sūnūs: Pranas (1919), Kazys (1924).

Vileniškis Povilas (1913), žmona Emilija (1917), sūnūs: Ignotas (1937), dar be vardo(1942).

11. Vileniškis Mykolas (1890), sūnus Feliksas (1925), duktė Aldona (1931), dukterėčia Budrytė Anelė (1904), svetima Tervydytė Teresė (1886).

 

                                    Vaineikių  kaimas 

 

1. Aukštuolis Boleslovas (1914), žmona Konstancija (1908), sūnūs: Vilius (1938), Antanas (1940), uošvė Narbutienė Petronėlė (1875).

2. Gaižauskas Kazys (1920), motina Teresė (1880), seserys: Ona (1899), Eleonora (1917), žemė 16,09 ha.

3. Ivanauskas Feliksas (1915), tėvas Tadaušas (1875), motina Elena (1893), broliai: Vladas (1917), Juozas (1928), Bronius(1930), seserys:Joana(1922), Genovaitė(1938),žemė 10,74 ha

Rabcevičienė Emilija (1891), duktė Eleonora (1923), sūnus Viktoras (1930).

4. Juodka Antanas (1910), motina Marcelė (1879), žemė 22,33 ha; Juodka Petras (1912), žmona Zofija (1915), sūnus Bronius (1939), svainė Žindulytė Anelė (1917).

5. Križinauskas Jonas (1910), žmona Ona (1913), duktė Joana (1940), motina Marijona (1876), žemė 7,28 ha.

6. Lapinskas Balys (1920), motina Karolina (1881) sesuo Kazimiera (1917),žemė 3,81 ha.

7. Lapinskas Jonas (1894), žmona Veronika (1904), dukros: Birutė (1928), Ona (1935), žemė 11,52 ha.

8. Lapinskas Juozas (1916), pamotė Ona (1876), žemė 8,89 ha.

9. Lapinskas Kazys (1897), žmona Joana (1910), duktė Elena (1932), sūnus Antanas (1935), žemė 10,72 ha.

10. Markelis Boleslovas (1920), seserys: Marytė (1922), Ona (1928), broliai: Jonas (1924), Pranas (1929), dėdienė Markelienė Marijona (1871).

11. Pranskūnas Albinas (1920), motina Anelė (1876), sesuo Teresė (1912), žemė 3,84 ha.

12. Pranskūnas Jonas(1913), motina Teresė(1875), sesuo Konstancija (1916), žemė 14,21 ha

13. Pranskūnas Juozas (1910), žmona Liudvika (1912), sūnus Julius (1942), posūnis Markelis Algimantas (1934).

14. Semėnas Pranas (1876), žmona Sofija (1894), duktė Mečislova (1926), sūnus Algirdas (1928), žemė 12,65 ha.

15. Šlamas Pranas (1906), žmona Paulina (1902), sūnus Bronius (1934), žemė 1,51 ha.

16. Žilys Antanas (1893), žmona Pranciška (1895), duktė Pranciška (1926), žemė 12,21 ha.

17. Žilys Jonas (1908), žmona Juozapota (1901), sūnus Feliksas (1937), duktė Donata (1939), motina Ona (1878), sesuo Ona (1914), brolis Motiejus (1920), žemė 5,44 ha.

18. Žilys Pranas (1898), žmona Liudvika (1905), dukros: Stasė (1928), Genovaitė (1936), sūnus Stasys (1934), žemė 11,75 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Križinauskienė Veronika - 0,08 ha, Markeliai: Antanas, Pranas ir Marytė - 8,58 ha, Markelis Vincas - 15,50 ha, Petkūnas Antanas - 0,68 ha, Sirvydis Kasparas - 28,17 ha, Žindulytė Marijona - 4,11 ha, Žindulytė Viktorija - 0,90 ha.

 

                                           Vaitkūnų   kaimas   

 

1. Arūna Juozas(1891), žmona Emilija(1897), podukra Spečytė Bronė (1926), žemė 13,87ha 

2. Arūna Kazys (1894), žmona Emilija (1892), įdukra Veronika (1928), tėvas Ignas (1867).

3. Babiedas Adomas (1886), žmona Anelė (1872), duktė Anastazija (1912), žemė 5,10 ha.

4. Baleišis Napalys (1887), žmona Ona (1889), sūnūs: Kazys (1923), Vytautas (1925), dukros: Ona (1928), Albina (1930), žemė 6,76 ha.

5. Čeponis Ignas (1874), sūnus Jurgis (1916), dukros: Ona (1914), Teofilė (1920), Genovaitė (1926), sesuo Konstancija (1877), žemė 10,15 ha.

6. Čeponis Juozas (1895), žmona Uršulė (1902), duktė Stefanija (1925), sūnus Algis (1930), motina Marcelė (1869).

7. Dagys Pranas(1897), žmonaUršulė (1898), motina Julija (1874), sesuo Konstancija(1909)

8. Didžgalvis Benediktas (1873), žmona Marijona (1880), žemė 7,22 ha.

Didžgalvis Pranas (1910), žmona Adelė (1918).

9. Didžgalvis Juozas (1894), žmona Marijona (1898), duktė Stefanija (1924), sūnūs: Alfonsas (1926), Edmundas (1933), seserėnas Didžgalvis Ignas (1920), žemė 7,74 ha.

10. Didžgalvytė Konstancija (1912).

11. Gavėnas  Mataušas (1883), žmona Veronika (1879), sūnus Jonas (1914), duktė Liudvika (1921), žemė 6,98 ha.

12.. Gavėnas Pranas (1917), motina Marijona (1890), seserys: Bronė (1916), Janina (1923), žemė  6,98 ha.

13. Jakštas Juozas (1900), žmona Anastazija (1897).

14. Kedas Kazimieras (1868), žmona Kazimiera (1873), žemė 6,19 ha.

15. Kilas Dominikas (1872), brolio dukros: Anelė (1921), Ona (1924), brolio sūnus Petras (1925), žemė 12,61 ha.

16. Kilas Jonas (1882), žmona Ona (1898), sūnūs: Juozas (1926), Alfonsas (1934), Bronius (1935), dukros: Zofija (1928), Aldona (1937), žemė 6,00 ha.

17. Klebonienė Marijona (1899), dukros: Ona (1925), Stasė (1927), žemė 13,35 ha;

Kairytė Marytė (1898).

18. Kuolas Pranas (1900), žmona Uršulė (1906), sūnūs: Pranas (1926), Balys (1936), dukros: Elena (1928), Monika (1934), Aldona (1941).

19. Kurklietis Vladas (1884), sūnūs: Vytautas (1923), Tautvilas (1932), duktė Genovaitė (1929), svečias Kurklietis Juozas (1923), žemė 21,71 ha.

20. Lapytė Marytė (1878); Neniškytė Emilija (1888).

21. Leikus Kazimieras (1909), žmona Zofija (1913), sūnūs: Petras (1938), Povilas (1940), sesuo Veronika (1910), žemė 9,79 ha.

22. Matiukas Juozas (1898), žmona Barbora (1901), dukros: Zofija (1924), Bronė (1927), Janina (1931), žemė 13,14 ha.

23. Matiukas Kazimieras (1883), žmona Uršulė (1890), duktė Veronika (1930), žemė 8,39ha

24. Matiukas Kazys, Prano (1892), žmona Karolina (1892), sūnus Juozas (1919), duktė Bronė (1927), posūnis Kazlauskas Pranas (1915), žemė 14,43 ha.

25. Matiukas Kazimieras (1905), žmona Anelė (1908), sūnus Antanas (1934).

26. Matiukas Klemensas (1905), žmona Ona (1913), sūnus Algis (1936), dukros: Danutė (1937), Mėta (1937), motina Marijona (1874).

27. Neniškis Jonas (1889), žmona Konstancija (1897), duktė Aldona (1927), sūnus Juozas (1933), žemė 9,88 ha; Šešelgyte Teofilė (1918).

28. Petryla Alfonsas (1894), žmona Juozapota (1890).

29. Petrulis Ignas (1900),žmona Ona (1900), sūnus Romualdas (1918), duktė Vanda (1930), žemė 5,97 ha.

30. Pūgžlys Juozas (1867), žmona Veronika (1878), žemė 0,80 ha.

31. Raugalė Jurgis (1903).

32. Rimkus Pranas (1870), sesuo Juozapota (1876), brolis Mykolas (1890), žemė 4,05 ha.

33. Rudokas Vincas (1899), žmona Juozapota (1893), sūnūs: Antanas (1922), Jonas (1930), dukros: Akvilė (1924), Kazimiera (1928), Elena (1936), žemė 11,94 ha.

34. Skrupskis Antanas (1905), žmona Ona (1906), sūnus Steponas (1933).

35. Stukas Jonas (1899), žmona Marijona (1905), duktė Genovaitė (1931), sūnus Alfonsas (1936), uošvė Baleišienė Uršulė (1878), žemė 23,16 ha.

Girgždienė Karolina (1860), Girgždaitė Karolina (1868), žemė 11,63 ha.

36. Stukas Stasys (1877), žmona Stasė (1877), žemė 14,40 ha.

Stukas Pranas (1905), žmona Uršulė (1906), duktė Danutė (1939), sūnus Eugenijus (1941).

37. Trumpickas Alfonsas (1903), žmona Marcelė (1904), dukros: Zofija (1924), Bronė (1933), žemė 12,48 ha.

38. Trumpickas Ignotas (1891), žmona Pranciška (1895), dukros: Stasė (1924), Elena (1933), Eugenija(1940), sūnūs: Jonas (1930), Tautvilas (1934), Juozas (1938), žemė 11,85ha

39. Trumpickas Jonas (1892), žmona Julija (1899), sūnus Vytautas (1921), dukros: Pranciška (1922), Stefanija (1933), tėvas Antanas (1860), žemė 1,50 ha.

40. Trumpickas Kazimieras (1902), žmona Bronė (1911), sūnus Rimantas (1937), motina Barbora (1880).

41. Tuskenis Kazimieras (1896), žmona Ona (1894), sūnus Stasys (1928), duktė Irena (1930), motina Juozapota (1855), žemė 9,77 ha.

42. Vilimas Jonas (1904), žmona Ona (1913), duktė Genovaitė (1940).

43. Vilimas Kazimieras (1888), žmona Stasė (1915), sūnus Bronius (1938), duktė Antanina (1940), brolis Antanas (1882), žemė 23,49 ha.

44. Vilimas Pranas, Antano (1897), žnona Anelė (1899), dukros: Stasė (1929), Ona (1931), žemė 17,84 ha.

45. Vilimas Pranas, Arijošiaus (1891), samdinys Neniškis Juozas (1926), žemė 11,64 ha.

46. Zlatkus Kazimieras (1905), žmona Liudvika (1912), duktė Jadvyga (1937). 

47. Zulonas Petras (1900), žmona Karolina (1903), dukros: Janina (1933), Elena (1940), sūnus Vytautas (1939).

48. Zumbrickas Valentinas (1918), žmona Adelė (1910), duktė Živilė (1940), motina Teklė (1877), sesuo Zofija (1916), žemė 18,61 ha.

49. Žyla Bronius (1925), motina Emilė (1896), brolis Albinas (1929), senelė Tuskenienė Ona (1864), žemė 8,30 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Čeponis Kazys - 8,94 ha, Čeponis Pranas - 10 ha, Didžgalvienė Nastė - 11,11 ha, Didžgalvis Antanas - 6,75 ha. Didžgalvis Ciprijonas - 7,48 ha, Kaira Pranas - 0,02 ha, Kazlauskienė Karolina - 5,78 ha, Matiukaitė Ieva - 10,79 ha, Matiukas Marcelinas - 6,38 ha, Mikolaičiūnas Petras -7,84 ha, Neniškienė Marijona - 9,82 ha, Neniškienė Ona - 1,27 ha, Neniškio Prano įpėdiniai: Jonas, Konstancija, Pranciška - 3,27 ha, Rimkus Jonas - 6,10 ha, Stukaitė Karolina - 7,24 ha, Šešelgis Vincas - 5,81 ha, Trumpickas Adomas - 9,57 ha, Trumpickas Pranas - 4,45 ha, Vilimas Marcelinas - 4,02 ha, Žyla Petras - 0,56 ha.

                                                Varlių   kaimas

 

1. Giriūnas Jonas (1928), motina Ona (1890), sesuo Vanda (1924), brolis Cezaris (1929), teta Karolina (1890), samdinys Petrulis Juozas (1925), žemė 27,49 ha.

2. Gudas Mataušas (1896), žmona Agota (1895), sūnus Jonas (1932), žemė 9,47 ha.

3. Juška Jonas (1920), motina Marijona (1894), broliai: Juozas (1929), Steponas (1939).

4. Kriukelis Antanas (1909), žmona Bronė (1901), duktė Ieva (1940), motina Anastazija (1872), žemė 10,72 ha.

5. Kriukelis Pranas (1899), brolis Steponas (1893), samdinė Tervydytė Bronė (1914), žemė 19.58 ha.

6. Kriukelis Pranas (1918), žmona Ona (1914), motina Teresė (1879).

7. Lapinskas Aleksandras (1891), žmona Teresė (1910), dukros: Elvyra (1930), Irena (1941), sūnūs: Pranas (1935), Julius (1937), giminaitė Sabalytė Ona (1913), žemė 14,57 ha.

8. Lapinskas Jonas (1884), žmona Karolina (1885), sūnus Antanas (1914), žemė 9,04 ha.

9. Martinėlis Justinas (1879), žmona Rozalija (1880), žemė 8,09 ha.

10. Martinėlis Laurynas (1895), žmona Karolina (1900), dukros: Stefanija (1926), Elena (1928), Genovaitė (1932), Ona (1937), žemė 13,13 ha.

11. Martinėlis Petras (1908), žmona Ona (1913), dukros: Nijolė (1938), Julija (1940), žemė 15,52 ha. ; Martinėlis Pranas (1895), žmona Uršulė (1902), duktė Danutė (1939).

12. Navackas Vladas (1913), tėvas Antanas (1875), motina Veronika (1889), brolis Kazys (1921), žemė 10,25 ha.

13. Petkūnas Jonas (1890), žmona Karolina (1905), sūnus Jonas (1929), duktė Stasė (1935), žemė 5,55 ha.

14. Petkūnas Juozas (1904), žmona Zofija (1909), duktė Laimutė (1935), sūnus Irenijus (1941), motina Marijona (1868), žemė 16,14 ha.

15. Petkūnienė Anelė (1869), žemė 10,19 ha.

16. Šermukšnis Tadaušas (1880), žmona Antanina (1879), sūnus Jonas (1915), duktė Ona (1919), sesuo Teresė (1884), žemė 11,37 ha.

17. Zdanevičius Feliksas (1888), žmona Konstancija (1901), dukros: Ona (1927), Zofija (1929), Aldona (1939), uošvė Klišienė Anastazija (1866), žemė 12,94 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Grigonis Izidorius - 9,80 ha, Kriukelienė Anastazija - 7,48  ha, Mikalkėnas Juozas - 7,77 ha, Mikalkėnienė Ona - 0,56 ha, Navackas Juozas - 3,28 ha,  Petrulis Juozas - 19,81 ha, Šermukšnis Adomas - 2,08 ha.

 

                                   Vaštakiškio   vienkiemis

 

1. Kvedaras Juozas (1908), žmona Teresė (1910), duktė Dalė (1941), tėvas Napalys (1869), motina Konstancija (1868), žemė 19,44 ha.

2. Kvedarienė Ona (1900), dukros: Kazimiera (1922), Zofija (1925), Stasė (1926), sūnūs: Vytautas (1923), Voldemaras (1928), Algis (1930), motina Elžbieta (1865), žemė 14,46 ha.

 

                                     Vaštakų  kaimas

 

1. Čepukas Juozas (1879), žmona Anastazija (1885), sūnus Juozas (1911), dukros: Elena (1923), Anastazija (1928), sesuo Liudvika (1885), žemė 18,36 ha.

2. Džiugelis Juozas (1909), žmona Ona (1906),sūnūs: Julius (1935), Adolfas (1936), Bronius (1938), uošviai: Čepukas Justinas (1865), Teresė (1860), samdinė Vaitkevičiūtė Stasė (1922), ženė 13,42 ha. 

3. Jaraščius Jonas (1876), žmona Barbora (1886). ; Jaraščius Jonas (1908), žmona Veronika (1907), sūnūs: Albinas (1936), Vladas (1940), duktė Ona (1938).

4. Kazickas Jonas (1906), žmona Bronė (1906), podukra Džiugelytė Vanda (1937), posūnis Džiugelis Vytautas (1939), samdinė Jakubonytė Julija (1920).

5. Šeškus Antanas (1907), motina Emilija (1881), teta Kundrotienė Karolina (1887).

6. Vaštaka Izidorius (1890), žmona Ona (1900), dukros: Emilija (1920), Zofija (1926), Marytė (1929), sūnus Valentinas (1936), žemė 14,97 ha.

7. Vaštaka Kazys (1910), motina Veronika (1885), broliai: Antanas (1916), Vytautas (1926), Pranas (1930), žemė 4,25 ha.

8. Vaštaka Vladas (1886), žmona Emilija (1884), sūnūs: Petras (1919), Bronius (1925), duktė Stasė (1929, žemė 9,56 ha.

1939 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Alubeckas Vincentas - 1 ha, Džiugelienė Ona - 16,05 ha, Džiugelis Vladas - 20,22 ha, Vaštaka Antanas - 2,18 ha, Vaštaka Jonas - 12,79 ha, Vaštakienė Ėmilija - 0,54 ha (LCVA, F.1250, ap.2, b.1037, l.52)

 

                                       Verksnionių   kaimas 

 

1. Bučius Jonas (1899), dukros: Stasė (1925), Valerija (1927), Danutė (1931), teta Liudvika (1888), žemė 19,37 ha.

2. Budreika Petras (1882), žmona Teresė (1892), sūnūs: Jonas (1922), Juozas (1930), dukros: Bronė (1925), Elena (1928), uošvė Bačiulienė Liudvika (1862), žemė 26,25 ha.

3. Čypaitė Liudvika (1890), seserys: Pranciška (1882), Viktorija (1885), Sampaljona (1888), Juozapota (1892), Kavoliūnaitė Ona (1902).

4. Davainis Pranas (1884), žmona Marijona (1875), posūnis Dagys Aloyzas (1916), žemė 14,86 ha.

5. Diržys Pranas (1872), žmona Domicėlė (1868), žemė 15,86 ha.

Diržys Jonas (1903), žmona Karolina(1902), sūnus Algimantas (1933), duktė Kristina(1939)

6. Gavėnaitė Juozapota (1884), dukterėčia Gavėnaitė Albina (1922), seserėnas Gavėnas Petras (1923).

7. Groblys Feliksas (1907), žmona Konstancija (1905), dukros: Irena (1930), Reda (1940), brolis Kazimieras (1913), žemė 10,28 ha.

8. Groblys Jonas (1871), žmona Barbora (1894), duktė Bronė (1914), sūnus Stasys (1918), žemė 9,04 ha.

9. Jurgelionis Petras (1908), žmona Karolina (1917), duktė Janina (1941), motina Rozalija (1887); Kaušakys Petras (1886), žmona Marijona (1893), sūnus Vladas (1928).

10. Jurkštas Aloyzas (1909), motina Marijona (1893), sesuo Ona (1922).

11. Jurkštas Pranas (1907), žmona Bronė (1900), duktė Irena (1939), teta Čečienė Juozapota (metai nenurodyti).

12. Kaušakys Antanas, Alekso (1901), žmona Ona (1895), duktė Valerija (1925), motina Anastazija (1852).

13. Kaušakys Antanas, Alekso (1906), sesuo Antanina (1908).

14. Kaušakys Antanas, Antano (1914), žmona Bronė (1919), duktė Vincenta (1941),žemė 12,50 ha.

15. Kaušakys Jonas (1898), žmona Elžbieta (1912), dukros: Danutė (1936), Janina (1940), samdiniai: Birkaitė Konstancija (1922), Kolkas Povilas (1913), žemė 5,50 ha.

16. Kaušakys Kazys (1904), motina Anelė (1882), broliai: Jonas (1903), Stasys (1910), žemė 20,45 ha.

17. Kaušakys Kostas (1902), žmona Uršulė (1905), sūnus Romualdas (1925), dukros: Alisija (1936), Nijolė (1941).

18. Kaušakys Petras (1908), žmona Veronika (1914), sūnus Henrikas (1942), žemė 10,5 ha.

19. Kaušakys Povilas (1914), žmona Veronika (1921).

20. Neniškienė Ona (1876), žemė 4,74 ha. ; Kaušakys Vladas (1904), žmona Genovaitė (1902), sūnūs: Algirdas (1929), Romualdas (1934).

21. Orda Bronius (1875).

22. Petryla Bronius (1922), sesuo Aldona (1926), žemė 5,69 ha.

23. Petryla Juozas (1896), žmona Teresė (1900), dukros: Elena (1926), Bronė (1927), Stasė (1929), Birutė (1931), sūnūs: Linas (1934), Aloyzas (1941), žemė 15,74 ha.

24. Rugys Juozas (1899), žmona Karolina (1895), sūnus Juozas (1929), duktė Marytė(1931).

25. Ruželė Antanas (1899), žmona Albina (1900), sūnūs: Vladas (1924), Antanas (1927), uošvė Šukiene Anastazija (1867), žemė 11,26 ha.

26. Sapka Jonas (1903), žmona Marijona (1905), dukros: Eugenija (1939), Nijolė (1940), tėvas Antanas (1867), motina Ona (1873), žemė 9,32 ha.

27. Šeinauskas Povilas (1902), žmona Konstancija (1893), uošvė Petrylienė Uršulė (1869), žemė 5,56 ha.

28. Šinkus Jonas (1868), žmona Barbora (1879), duktė Teresė (1918).

29. Tumonis Jonas (1896), žmona Veronika (1891), dukros: Janina (1922), Marytė (1923), sūnus Adomas (1935), žemė 17,44 ha.

30. Zlatkus Antanas (1903), žmona Stefanija (1912), duktė Aldona (1931), sūnūs: Algis (1936), Donatas (1941), brolis Kazys (1897), samdinė Jusytė Aldona (1926), žemė 5,02 ha.

31. Zlatkus Jonas (1914), žmona Uršulė (1904), sūnus Julius (1941), brolis Pranas (1901), samdinė Strolytė Adelė (1919), žemė 18,12 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Banys Matas - 13,72 ha, Čypas Antanas - 18,05 ha, Čypas Juozas - 14,25 ha, Jurgelionis Andrius - 9,09 ha. Jurgelionis Juozas - 13,28 ha, Jurkštas Petras - 30,25 ha, Kaušakienė Anelė - 4,74 ha, Kaušakienė Juozapota - 9 ha, Kaušakys Aleksas - 18,10 ha, Kaušakys Kazys, Antano - 13 ha, Kaušakys Pranas - 9,50 ha, Kaušakys Stasys - 5,31 ha.

                                          Viktoriškio   kaimas 

 

1. Balčiūnaitė Stasė (1918), žemė 53,53 ha.

2. Dabkevičius Boleslovas (1870), žmona Angelė (1882), duktė Ona (1913), samdinys Paškonis Petras (1929), žemė 54,39 ha.

3. Kiukienė Uršulė (1877), duktė Marijona (1908), žemė 1,64 ha.

4. Kuitys Juozas (1908), žmona Bronė (1911), sūnus Bronius (1941), tėvas Juozas (1870), žemė 1,09 ha.

5. Makuška Antanas, Karolio (1907), žmona Marijona (1904), dukros: Birutė (1933), Ona (1938), sūnūs: Vytautas (1934), Stasys (1936).

6. Makuška Pranas (1889), dukros: Stefanija (1920), Bronė (1934), sūnūs: Albinas (1921), Petras (1928), samdinė Pipinytė Teklė (1924). 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Danys Stasys - 3,70 ha, Makuška Kazys - 2,18 ha.

 

                                      Vilkeliškio  vienkiemis

 

1. Čepukas Jonas (1877), duktė Stasė (1921), sūnus Vytautas (1925), žemė 21,85 ha.

Čepukas Kajetonas (1906), žmona Marijona (1911), sūnus Algis (1937), duktė Janina (1939)

Daukutienė Bronė (1913), sūnūs: Vaižgantas (1933),Antanas (1939), duktė Rita (1941).    

2. Prakapavičius Juozas (1887), žmona Natalija (1887), dukros: Konstancija (1912), Ona (1923), sūnus Petras (1926).

 

                                       Žališkių   vienkiemis

 

Kriukelis Kostas (1901), žmona Ona (1913), dukros: Aldona (1934), Janina (1941), samdiniai: Tumaitė Elžbieta (1912), Pankevičius Juozas (1926).

Rūšiavimo metu žemę - 28,48 ha - valdė Moliūnas Juozas.

 

                                         Žeimių  kaimas

 

1. Adomonis Kazimieras (1862), žmona Anelė (1879), duktė Anelė (1922); Bačiulis Petras (1917); Čypas Kazys (1919), žmona Genovaitė (1919), uošvė Jurkštienė Ona (1894).

2. Čypas Jonas (1902), žmona Ona (1900), duktė Aldona (1928), sūnūs: Vladas (1934), Jonas (1938), motina Salomėja (1870).

3. Čypas Justinas (1893), žnona Apolonija (1898), sūnūs: Antanas (1928), Vytautas (1931), Justinas (1936), dukros: Elena (1929), Zita (1934), Salomėja (1940), Apolonija (1942), žemė 14,19 ha.

4. Jagas Jonas (1877), žmona Teklė (1874),giminaitė Kepalaitė Juzefa (1924).    

Ališiūnas Jonas ( 1902), žmona Konstancija (1900), žemė 12,13 ha.

5. Jurkštas Jonas (1879), duktė Anelė (1912), giminaitės: Vapsvienė Uršulė (1879), Vapsvaitė Genovaitė (1922), samdinys Muravjovas Mykolas (1892), žemė 16,05 ha.

6. Matiukas Mykolas (1894), žmona Ona (1877), dukros: Sofija (1920), Elena (1928), Ona (1933), sūnūs: Kazys (1923), Jonas (1925), Petras (1927),.

7. Šešelgiene Marijona ()1900), duktė Marytė (1928), sūnūs: Petras (1927), Povilas (1935), Vladas (1936), Jonas (1938), Antanas (1940).

8. Šešelgis Kazimieras (1874), žmona Konstancija (1872). ; Rasčius Jonas (1909), žmona Ona (1910), sūnus Vytautas (1939), duktė Stasė (1942), giminaitis Rakauskas Jonas (1924).

9. Šešelgis Pranas (1883), žmona Emilija (1908), duktė Genovaitė (1932).

10. Šešelgyte Elžbieta (1866), giminaitė Smalstytė Liudvika (1924).

11. Šukys Antanas (1901).

Šukys Jonas (1904), motina Ona (1864), sesuo Veronika (1898).

12. Šukys Pranas (1890), žmona Uršulė (1898), sūnus Pranas (1932), dukros: Ona (1933), Valerija (1935), Elena (1938), sesuo Konstancija (1888), žemė 10,23 ha.

13. Tuskenis Jonas (1865), žmona Apolonija (1895), sūnus Jonas (1934), duktė Jadvyga (1938), sesuo Elžbieta (1870), žemė 19,34 ha.

1931 metais kaimą skirstant į vienkiemius žemės dar gavo: Čypas Kostas ir Čypaitė Ona - 14,43 ha, Matiukas Mykolas ir Čypo Jono įpėdiniai: Čypas Jonas, Čypienė Salomėja, Čypaitė Aleksandra - 24,15 ha, Šešelgis Jonas, Šešelgytes Elžbieta ir Uršulė - 8,28 ha. (LCVA, F.1250, ap.3, b. 6321, l. 43,44).                                                                

 

                                             Žiurkeliškio  vienkiemis

 

Lašinskas Petras (1878), žmona Marijona (1880), duktė Vincenta (1925), žemė 6,01 ha.

Barkauskaitė Stefanija (1920), siuvėja.

 

                                          Žliubų   kaimas

 

1. Nakas Leonas (1880), žmona Joana (1893), sūnus Antanas (1925), dukros: Albina (1927), Elena (1929), žemė 10,53 ha.

2. Nakas Mykolas (1912), motina Ona (1876), samdiniai: Kvietkauskaitė Paulina (1860), Venclovaitė Bronė (1926), žemė 24,29 ha.

3. Petrulienė Monika (1906), sūnus Juvencijus (1935), svainis Juozas (1862), samdiniai: Žalytė Anelė (1880), Šeikauskas Juozas (1889);  Turla Adolfas (1904).

4. Petrulis Jonas (1872), žmona Anastazija (1897), sūnus Albinas (1920), dukros: Stefanija (1924), Birutė (1926), Teresė (1935), Alma (1941), samdinys Brašiškis Bronius (1920). 

Rūšiavimo metu Petrulis Juozas valdė 34,74 ha žemės.

 

                                   Žvirbliškio  kaimas

 

1. Baleišis Kazimieras (1890), žmona Eleonora (18977),žemė 9,60ha.

2. Petryla Kostas (1872), žmona Karolina (1889), sūnus Antanas (1925), žemė 3,18 ha.

3. Puriuškis Kazimieras (1866), duktė Stasė (1926);

žentas Vilutis Antanas (1910), žmona Pranciška (1919), sūnus Petras (1940), žemė 34,32 ha.

Narbutis Petras (1913), žmona Konstancija (1913), duktė Stasė (1939).

4. Vaštaka Kazimieras (1896), žmona Juozapota (1896), sūnus Vytautas (1930), dukros: Zofija (1933), Janina (1937), podukra Puriuškytė Ona (1921), posūnis Puriuškis Jonas (1924), žemė 11,77 ha.

5. Vienažindienė Uršulė (1894), duktė Rozalija (1921), sūnus Jonas (1923), žemė 3,19 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Nakas Kazys - 9,13 ha, Vilutis Jurgis - 5,12 ha, Žiurkelis Jonas - 4,02 ha.