Pradinis » Tekstai » Kamajų apylinkių gyventojai

Kamajų  apylinkių  gyventojai  XIX a. pabaigoje

Dr. Jonas Šedys

 

           XIX amžiaus pabaigoje Kamajų valsčiaus nebuvo - jis įkurtas tik Lietuvai tapus nepriklausoma 1918 metais. O XIX amžiaus pabaigoje būsimo valsčiaus teritorija priklausė Aluotų, Južintų, Panemunėlio, Rokiškio ir Svėdasų valsčiams. Tad ir duomenų apie būsimo Kamajų valsčiaus gyventojus teko ieškoti tarp išlikusių paminėtų valsčių 1895 metų gyventojų surašymo duomenų: Aluotų valsčiaus (Lietuvos valstybės istorijos archyvas F 768 ap.1, bylos 29 ir 30), Panemunėlio valsčiaus (LVIA F 768, ap.1, b.48), Rokiškio valsčiaus (LVIA F 768, ap.1, b. 51, 53). Južintų ir Svėdasų valsčių išlikusių minėto surašymo duomenų archyvuose rasti nepavyko. Ieškojimai nebuvo itin  sėkmingi. Jų rezultatai fragmentiški - keliolikos kaimų ir vienkiemių gyventojų sąrašai. Jie ir pateikiami. Galimas dalykas, kad ir pateiktų kaimų surasti ne visi surašymo blankai, t.y. pateikta tik dalis gyventojų.

 

                   AUKŠTAKALNIŲ KAIMAS (Rokiškio valsčius)

 

1. Bira Konstantinas (37 metų), žmona Ona (33), dukros: Teresė (7), Kostancija (4,5), sūnūs: Jurgis (5), Juozas (3).

2. Džiugelis Juozas (40), žmona Veronika (36), dukros: Emilija (14), Ona (6), sūnūs: Pranas (12) Antanas (11), Balys (10), Kazys (4),  Matas (3), Vladas (6 mėn), brolis Petras (33).

 3. Karkonis Dominikas (56), žmona Ona (45), dukros: Anelė (17), Anastazija (6), sūnus Konstantinas (14), motina Agota (85), broliai: Ignotas (54), Jonas (52), Stanislovas (50), Antanas (40), sesuo Agota (38).

4. Karkonis Juozas (17), seserys: Ona (30), Anastazija (22), Karolina 20).

5. Kazlauskas Jacekas (17), žmona Ona (46), sūnus Kazimieras (13), duktė Teresė (6).

gyventojų šeima: Varškevičius Juozas (33), broliai: Kazimieras (26), Konstantinas (21), sesuo Semerarija (35).

6. Kiela Jurgis (60), žmona Teresė (45), dukros: Ona (18), Konstancija (7), sūnus Kazimieras (15); gyvenyojų šeima: Baltrūnas Juozas (27), žmona Anelė (40), duktė Emilė (1).

7. Kiela Pranas (37), seserys: Teresė (39), Anastazija (23).

8. Latvėnas Konstantinas (55), žmona Veronika (50), sūnus Jonas (23), duktė Konstancija (14), gyventojas Vigelis Augustinas (39).

9. Leikus Kazimieras (56), žmona Jugana (57), sūnūs: Jonas (20), Juozas (17), Kazimieras (14), duktė Marcelė (22), posūnis Kepalas Antanas (27), giminaitis Kliukas Juozas (18).

10. Leikuvienė Kostancija (56), duktė Uršulė (27), sūnūs: Mataušas (25), Antanas (20), Kazimieras (14).

11. Makutėnas Kazys (51), žmona Teresė (31), dukros: Ona (8), Anelė (6), Karolina (4), Konstancija (2), sūnus Jonas (1), brolis Antanas (40), brolienė Anelė (35), jų sūnus Antanas (3).

12. Mieliūnas Juozas (60), žmona Ona (35), dukros: Kazimiera (11), Teresė (10), sūnus Petras(5)

13. Mieliūnas Stanislovas (46), žmona Teresė (30), dukros: Emilija (11), Anelė (3), sūnus (vardas neįskaitomas, 5).

14. Repeikienė Karolina (48), giminaitės Malinauskaitės Teresė (20) ir Ona (18).

15. Smalskys Jonas (50), žmona Veronika (47), sūnūs: Konatantinas (23), Antanas (20), Juozas (17), Jonas (15), Kazimieras (5), duktė Konstancija (12), tėvas Juozas (81), brolis Justinas (45), sesuo Anelė (42), Raišis Antanas (18).

16. Smalskys Juozas (37), žmona Marcelė (35), duktė (vardas neįskaitomas, 6), sūnus Jonas (4), brolis Mataušas (33), brolienė Salomėja (24), jų sūnus Antanas (6 mėn), sesuo Viktorija (36), dėdė Smalskys Mataušas (61).

17. Smalskys Mykolas (60), žmona Semerarija (65), sūnus Juozas (36), marti Emilija (28), sūnūs: Jonas (34), Pranas (24), Mykolas (22), brolis Mataušas (64), giminaitė Smalskytė Ona (45), darbininkė Žukas Liudvika (50).

18. Terebas Antanas (75), žmona Marijona (65), sūnūs: Kazimieras (35), Antanas (20), dukros: Ona (28), Anelė (22), Kazimiera (14), marti Anastazija (36), anūkės: Emilė (10), Anastazija (2), darbininkas Vaštaka Mataušas(24).

19. Vaičionis Dominikas (60), žmona Anastazija (55), sūnus Petras 28), dukros: Ona (24), Grasilda (21).

20. Vaičionis Kasparas (42), žmona Anelė (30), dukros: Karolina (7), Teresė (1), sūnūs: Antanas (6), Pranas (3).

21. Vaičionis Rapolas (40), žmona Ona (30), sūnūs: Jonas (11), Juozas (8), Konstantinas (3), Antanas (6 mėn), dukros: Veronika (6), Eugenija (4), tėvas Kazimieras (70), motina Uršulė (55), seserys: Anastazija (25), Karolina (18), broliai: Stasys (30), Jonas (28), brolienė Veronika (30).

22. Vyšniauskas Antanas (93), žmona Rozalija (60), dukros: Ona (24), Karolina (20), Agota (18), sūnus Konstantinas (15).

 

                         AŽUBALIŲ  KAIMAS  (Aluotų valsčius).

 

1. Baleišis Antanas (50), žmona Karolina (28), sūnus Jonas (1), duktė Veronika (1).

2. Baleišis Konstantinas (55), žmona Marijona (33), sūnūs: Aleksandras (14), Juozas (8), Pranas (2), dukros: Karolina (12), Marija (6), Veronika (3), viešnia Miškinytė Karolina (17).

3. Dagys Aleksandras (70), žmona Anastazija (60), sūnus Juozas (40), marti Emilija (36), anūkės: Ona (10), Karolina (8), anūkai: Petras (5), Povilas (3), sūnus Antanas (35), marti Uršulė (25), anūkas Jurgis (2), duktė Veronika (19). Kelios svečių šeimos:

Barzda Petras (40), žmona Viktorija (33), sūnus Boleslovas (13), duktė Karolina (8);

Bražiūnas Antanas (35), žmona Veronika (23), sesuo Ona (18);

Pilkauskas Mataušas (32),  žmona Ulijona (19);

Pivoriūnas Justinas (33), žmona Karolina (30), sūnus Juozas (7);

Tumienė Ksavera (55), sūnus Mykolas (20), Pranckūnienė Marcelė (80);

Dagys Aleksandras (37), Starkutė Karolina (21), Šukys Kazimieras (28).

4. Grižas Aleksandras (50), žmona Uršulė (45), dukros: Ulijona (20), Karolina (8), sūnūs: Napoleonas (17), Juozas (14), Pranas (4), sesuo Viktorija (40).

Klajojąs batsiuvis  Davainis Kazimieras (30).

5. Grižas Aleksandras (49), žmona Viktorija (47), sūnūs: Kazimieras (24), Feliksas (21), Julius (14), Silvestras (12), Jonas (5), dukros: Veronika (18), Ulijona (17), brolis Antanas (47), sesuo Karolina (60).

6. Grižas Jonas (46), žmona Marijona 46), duktė Liudvika (13), sūnūs: Rapolas (11), Petras (8), Jonas (4).

7. Grižas Konstantinas (34), žmona Ona (25), dukros: Karolina (5), Pranciška (3), Teresė (1).

8. Jurgelionis Dominikas (55), žmona Juozapota (50), dukros: Ulijona (21), Natalija (13), Veronika (9), sūnus Povilas (20).

9. Jurgelionis Jurgis (45), žmona Veronika (35), sūnus Jurgis (10), piemuo Kepalas Kazys (16).

10. Kepalas Benediktas (60), sūnūs: Marcelinas (28), Mykolas (26), Jonas (23), Kazys (19).

11. Kepalas Jonas (53), žmona Juozapota (40), duktė Veronika (13), sūnus Antanas(11), uošvis Aukštuolis Ignotas (80).

12. Kepalas Kazimieras (53), žmona Barbora (30), sūnūs: Petras (10), Konstantinas (8),  Feliksas (1), dukros: Karolina (6), Ona (3).

13. Kepalas Kazimieras (22), motina Nastazija (60), brolis Juozas (23), sesuo Uršulė (18).

14. Kepalas Silvestras (45), žmona Ona (30), sūnus Jonas (1), sesuo Karolina (48), svainė Janonytė Karolina (12).

15. Kepalienė Uršulė (37), giminaitė Čečytė Uršulė (13).

16. Kepalienė Veronika (45), duktė Veronika (26), sūnūs: Jonas (18), Adomas (15), dieveris Juozas (70).

17. Matiukas Petras (83), sūnus Mykolas (48), marti Viktorija (40), anūkės: Ona (12), Veronika (10), Konstancija (5).

18. Puida Jonas (60), žmona Elena (40), dukros: Veronika (19), Ulijona (10), Viktorija (9), sūnus Jonas (15), svečiai Jankauskas Juozas (30), žmona Barbora (26).

19. Puida Pranas (58), žmona Karolina (40), dukros: Veronika (10), Ona (8), Karolina (3), brolis Juozas (metai nenurodyti).

20. Staniulis Juozas (65), žmona Domicėlė (60), duktė Karolina (20).

21. Tumas Adomas (42), žmona Ulijona (30), sūnūs: Jonas (10), Antanas (2), duktė Karolina (1), Keliaująs siuvėjas Didžgalvis Juozas (37).

22. Tumas Feliksas (39), žmona Veronika (30), duktė Ona (8).

23. Tumas Juozas (52), žmona Karolina (40).

24. Tumas Petras (40), žmona Karolina (20), duktė Julija (1 mėn), tėvas Julius (84), piemuo Kepalas Kazys (10).

 

                    BOGUŠIŠKIŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Augulis Mataušas (60), sūnūs: Antanas (35), Pranas (10), marti  Teresė (30), dukros: Kazimiera (20), Emilija (12), darbininkė Muralytė Teresė (20).

2. Čepukas Aleksandras (40), žmona Karolina (25), duktė Marija (2 mėn), motina Monika (70), brolis Juozas (38), seserys: Karolina (35), Agnieška (27).

3. Diržys Antanas (70), žmona (vardas neįskaitomas, 57), sūnūs: Jonas (36), Mataušas (26), vardas neįskaitomas (24), dukros: Emilija (20), Anastazija (17).

4. Diržys Juozas (70), žmona Karolina (60), sūnus Antanas (37), marti Teresė (30), anūkė Liudvika (2 mėn), sūnus Juozas (29), duktė Domicėlė (28), darbininkė Mikėnaitė Ona (15).

5. Kalnietis Mataušas (55), žmona Emilija (45), sūnūs: Antanas (24), Vincentas (20), Konstantinas (18), Mataušas (10), dukros: Emilija (21), Veronika (12), Anastazija (1), sesuo Karolina (50).

6. Kirlys Juozas (55), žmona (vardas neįskaitomas, 45), sūnūs: Mataušas (22), Antanas (16), Juozas (12), Petras (6), dukros: Anelė (16), Konstancija (9), brolis Kazimieras (54), brolienė Anastazija (53), broliai: vardas neįskaitomas (50), Izidorius (48).

7. Puriuškis Antanas (36), žmona Viktorija (26), sūnus Juozas (4), duktė Ona (3 mėn), brolis Mataušas (24).

8. Tervydis Ambraziejus (70), žmona Pranciška (60), sūnūs: Juozas (26), Antanas (22), duktė Ona (23).

9. Veikšnys Ignotas (66), žmona Pranciška (54), dukros: Karolina (18), Anastazija (15).

 

                          ČIŽIŠKIO  VIENSĖDIS (Rokiškio valsčius)

 

1. Kazanavičius Vincentas (47), sūnus Konstantinas (20), dukros: Karolina (25), Teklė (20), Paulina (19), Anastazija (10).

2. Trumpickas Jonas (45), žmona Ona (40), sūnūs: Ignotas (13), Juozas (4), dukros: Karolina (10), Ona (7), Barbora (2). Gyventojos: Kondraškienė V(ktorija (30), Grižienė Viktorija (70).

 

                           DAVAINIŠKIO  DVARAS  (Panemunėliovalsčius)

 

Tijūšas Jonas (55), žmona Uršulė (48), sūnus Juozas (6).

 

                         DMITRELIŠKIŲ  VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius)

 

Kiškis Juozas (35), žmona Konstancija (31), dukros: Teresė (10), Konstancija  (7), Uršulė (3), sūnus Antanas (5), broliai: Antanas (50), Dominikas (40), Mataušas (32).

 

                       JUODONIŲ  KAIMAS  arba POSVADIS  (Aluotų valsčius)

 

1. Baleišis Alfonsas (80), sūnus Jonas (34), marti Cecilija (30), anūkas Antanas (5), anūkės: Marija (2), Angelė (3 savaitės), sūnus Napoleonas (23).

2. Baleišis Jonas (56), sūnūs: Jonas (32), Augustinas (29), dukros: Ona (19), Veronika (16).

3. Baltuška Juozas (53), dukros: Marija (20), Ona (10), sūnūs: Jonas (18), Tadaušas (14), Antanas (12),  Pranas (7).

4. Baronas Juozas (46),  žmona Veronika (46), sūnūs: Jonas (18), Kazimieras (13), dukros: Marija (16), Ona (8), posūnis Tumas Juozas (22).

5. Bražiūnas Jonas (45), žmona Veronika (35), sūnūs: Jonas (4), Kazimieras (6 mėn), brolis Antanas (35),  brolienė Veronika (20);

sesuo Tumienė Uršulė (40), sūnūs: Jonas (21), Mykolas (20), duktė Emilija (13).

6. Bražiūnas Konstantinas (67), žmona Juzepota (45), dukros: Ona (20), Emilija (18), Anastazija (3), sūnūs: Jonas (17), Juozas (13).

7. Bražiūnas Rapolas (20), brolis Juozas (17), seserys: Ona (18), Domicėlė (15), tėvas Ciprijonas (67), tetos: Juzepota (50), Marijona (45).

8. Budreika Dominikas (58), žmona Anastazija (45).

9. Dagys Jonas (58), žmona Ksavera (52), sūnus Antanas (33), marti Karolina (22), dukros: Veronika (20), Viktorija (16).

10. Gavėnas Mykolas (39), žmona Barbora (38), duktė Karolina (6), sūnus Antanas (4),  posūniai Vilučiai: Juozas (17), Jonas (10), podukra Vilutytė Emilija (13).

11. Grižas Juozas (30), žmona Ona (35), duktė Veronika (8), sūnūs: Jonas (6), Juozas (4).

12. Grižas Mykolas (42), žmona Elžbieta (48), dukros: Veronika (16), Angelė (13), Ona (8).

13. Jankauskas Juozas (30), sesuo Barbora (26).

14. Jurgelionis Povilas (43), žmona Liudvika (33), sūnūs: Jonas (14), Juozas (3), dukros: Liudvika (8), Bronislava (6 mėn), motina Juozapota (101), darbininkai: Baronas Ignotas (18), Kepalaitė Uršulė (17).

15. Kepalas Dominikas (40), žmona Marijona (48), dukros: Emilija (17), Marija (10), sūnūs: Pranas (15), Albinas (13).

16. Kepalas Jonas (33), Žmona Veronika (29), sūnūs: Juozas (6), Jurgis (1), duktė Ona (4), brolis Konstantinas (30), darbininkas Gražys Jurgis (18).

17. Kepalienė Stanislava (90), duktė Karolina (28), anūkė Veronika (3).

18. Kužulis Juozas (70), sūnūs: Kazimieras (34), Klemensas (25), duktė Ulijona (18).

19. Mateikis Jonas (55), žmona Anelė (40), dukros: Veronika (16), Viktorija (4), sūnūs: Kazimieras (13), Juozas (7), podukra Sakalauskaitė Ona (18).

20. Paršonis Juozas (60), duktė Veronika (20), sūnus Pranas (19).

21. Paršonis Karolis (56), žmona Juozapota (45), duktė Ulijona (20), sūnūs: Petras (18), Juozas (16).

22. Sabalys Mykolas (40), žmona Ksavera (40), sūnūs: Jonas (17), Antanas (12), Konstantinas (8), sesuo Katerina (50).

23. Sabalienė Karolina (40), dukros: Marija (17), Ona (9), Pranciška (7), sūnūs: Povilas (15), Juozas (13).

24. Starkus Zigmantas (24), sesuo Karolina (21), broliai: Feliksas (17), Juozas (11), motina Barbora (50), pusbrolis Paunksnis Jonas (10).

25. Šukys Rapolas (62), žmona Uršulė (40), sūnūs: Juozas (30), Kazimieras (29), Augustinas (24),  Ignotas (20), Pranas (18), duktė Veronika (16).

 

                            KALVIŲ  KAIMAS  (Aluotų valsčius)

 

1. Baliūnas Petras (46), žmona Marijona (34), sūnūs: Antanas (25), Juozas (19), dukros: Nastė (16), Elena (6), Veronika (3).

2. Baronas Kazimieras (56), žmona Marijona (50), sūnus Povilas (30), marti Ona (45), sūnūs: Kazimieras (25), Jonas (20), Petras (18), duktė Ona (4).

3. Bilys Jurgis (27), žmona Anelė (23), duktė Marija (9 mėn), brolis Povilas (26), tėvas Mykolas (75). motina Ulijona (70).

4. Bilys Petras (36), žmona (vardas neįskaitomas, 27).

5. Binderis Juozas (34), žmona Barbora (27),  sūnūs: Pranas (5), Juozas (2), Antanas (3 mėn), motina Rozalija (80).

6. Binderis Jurgis (31), žmona Kotryna (20), sūnus Petras (1), brolis Povilas (24).

7. Binderis Rapolas (20), motina Teresė (58), seserys: Ona (19), Uršulė (14), dėdė Juozas (90).

8. Bražiūnas Napoleonas (20), motina Mazurevičienė Juzepota (50), brolis Mazurevičius Juozas (16), seserys Mazurevičiūtės: Izabelė (14), Konstancija (10).

9. Čeponis Antanas (33),  žmona Kotryna (35), sūnus Stasys (9), duktė Ona (3).

10. Didžgalvis Juozas (54), žmona Apolonija (52), duktė Emilija (16), žentas Čirūna Dominikas (24), jo žmona Ona (22), anūkai Čirūnos: Juozas (2), Jonas (2 mėn).

11. Didžgalvis Marcelinas (41), žmona Juozapota (40), duktė Karolina (6), sūnūs: Juozas (4), Pranas (2), motina Marijona (70), brolis Jonas (37).

12. Dudonis Antanas (30), žmona Kotryna (30), dukros: Marija (10), Emilija (9), Teresė (4), sūnus Jonas (1).

13. Galvydis Pranas (38), žmona Veronika (30), teta Antonelienė Petronėlė (80).

14. Gavėnas Adomas (44), žmona Juzepota (35), sūnūs: Pranas (11), Kazimieras (7), Povilas (4), dukros: Veronika (2), Konstancija (1).

15. Gavėnas Jonas (38), žmona Karolina (24), duktė Marija (4), sūnus Kazimieras (6 mėn), tėvas Tamošius (69).

16. Janavičius Aleksandras  (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).

17. Jurgelionis Steponas (64), žmona Ona (50), sūnūs: Povilas (26), Kasparas (17), Jonas (13), dukros: Juzepota (27), Liudvika (16).

18. Jurgelionienė Viktorija (56), sūnus Pranas (17), duktė Dagytė Karolina (22).

19. Kepalas Antanas (26), motina Brigita (48).

20. Kepalas Jonas (63), žmona Juzepota (55), sūnūs: Pranas (26), Kazimieras (23).

21. Kepalas Juozas (43), žmona Veronika (30), sūnūs: Jurgis (8), Kazimieras (3), duktė Ona (1).

22. Kepalas Kazimieras (65), žmona Juzepota (55), sūnūs: Mykolas (30), Povilas (28), dukros: Pranciška (25)., Karolina (19).

23. Kepalas Pranas (31), žmona Ona (26), sūnus Petras (6), dukros: Ona (4), Anastazija (2), tėvas Aleksandras (80).

24. Kepalas Pranas (23), broliai: Jonas (13), Petras (10), Antanas (8),  Juozas (3), motina Uršulė (44), seserys: Kotryna (24), Emilija (19), Ona (12).

25. Kepalas Rapolas (68), žmona Marijona (40), sūnus Vincas (27), marti Karolina (28), sūnūs: Juozas (25), Dominikas (12), Kazimieras (10), dukros: Ona (20), Ulijona (18), Uršulė (17).

26. Kepalienė Elžbieta (100), Kepalaitė Elžbieta (60), anūkas Tebeliškis Pranas (20).

27. Kepalienė Marijona (50), sūnus Pranas (16), dukros: Ona (20), Anastazija (18), Konstancija (12), Veronika (11).

28. Krasauskas Aleksandras (40), žmona Jogana (30), dukros: Uršulė (9), Marija (4), motina Domicėlė (65), brolis Ignotas (37),  brolienė Jogana (28).

29. Morkūnaitė Karolina (45), sesuo Nastazija (30).

30. Sabalys Aleksandras (52), žmona Ona (30), dukros: Konstancija (9), Veronika (6 mėn), sūnūs: Antanas (5), Jonas (3), sesuo Barbora (54).

31. Sabalys Benediktas (66), žmona Elena (50), sūnūs: Kazimieras (28), Stanislovas (24), dukros: Elena (21), Ona (17), Kazimiera (15).

32. Sabalys Jonas (38), žmona Karolina (26), sūnūs: Jonas (2), Pranas(1), tėvas Jonas (60), motina Anastazija (50), brolis Konstantinas (34), brolienė Emilė (20), jų duktė Ona (1 mėn).

33. Sabalys Pranas(60), žmona Ulijona (40), žentas Vilys Romualdas (34), žmona Konstancija (25), anūkai: Antanas (5), Petras (3), Kazimieras (2).

34. Sabalys Rapolas (47), žmona Teresė (35), sūnūs: Rapolas (6), Marcelinas (1), duktė Karolina (4), motina Ona (80).

35. Staniulis Adomas (38), žmona Marijona (30), sūnus Jonas (5), dukros: Karolina (6), Ona (2), Veronika (6 mėn).

36. Staniulis Aleksandras (56), žmona Uršulė (60).

37. Staniulis Stanislovas (57), žmona Agota (50), duktė Uršulė (23).

38. Staniulytė Ona (18); Labeikis (Miškinis) Tadaušas (39),  žmona Veronika (40), sūnūs: Juozas (11), Jonas (10), duktė Agota (6).

39. Šukys Kazimieras (40), žmona Viktorija (40), sūnūs: Juozas (16), Kazimieras (14), dukros: Karolina (12), Teresė (10).

40. Tumas Jurgis (33), Julius (31).

41. Tumas Kasparas (53), žmona Kotryna (34), dukros: Marija (12), Emilija (10), Juzepota (2), sūnūs: Juozas (9), Kazimieras (4), darbininkė Kepalaitė  Karolina (19).

42. Tumas Marcelinas (41), žmona Marijona (40), duktė Ona (13), sūnūs: Povilas(10), Jonas (7).

43. Tutinas Pranas (32), tėvas Ignotas (70), motina Elžbieta (70), brolis Jonas (31).

44. Vilimas Laurynas (40), žmona Ona (38), sūnus Juozas (11), posūnis Žigys Povilas (21), podukros Žigytės: Anastazija (17), Viktorija (14), darbininkas Tervydavičius Jonas (18).

45. Žigys Dominikas (45), žmona Veronika (25), duktė Ona (2).

46. Žigys Ignotas (54),  žmona Barbora (40), dukros: Uršulė (16), Anastazija (1 mėn), sūnūs: Juozas (14), Julius (9), Povilas (3).

 

                       KEISTUTIŠKIO  VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Kibilda Juozas (36), broliai (vardai neįskaitomi, 37 ir 22), sesuo Teresė (24).

2. Petrulis Kazimieras (40), žmona Veronika (28), sūnus Dominikas (12), dukros: Ona (7), vardas neįskaitomas (5), Veronika (2).

3. Petrulis Konstantinas (42), žmona (vardas neįskaitomas, 27), dukros: Emilija (19), Teresė (17) Liudvika (16), Karolina (11), sūnūs: Juozas (2), Petras (2 mėn), anūkas Antanas (3 mėn).

4. Petrulis Mataušas (76),  žmona Veronika (60), sūnus Zigmantas (27), marti Konstancija (23), anūkė Konstancija (2 mėn), duktė Ona (32), sūnūs: Napoleonas (25), Antanas (19), Balys (16).

Dudonis Mataušas (57), žmona Uršulė (67), duktė Karolina (18).

 

                     KULTUVIŠKIŲ  KAIMAS  (Aluotų valsčius)

 

1. Didžgalvis Adomas (48), žmona Grasilija (30).

2. Gavėnas Tamošius (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).

3. Šinkunas (arba Bira) Mykolas (45), žmona Samifarida (44), dukros: Ona (22), Anelė (13), Emilija (11), Ulijona (6), sūnūs: Juozas (20), Antanas (9), Kazimieras (3).

 

                         KUMŠIŠKIŲ VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius)

 

Vilutis Juozas (53), žmona Veronika (50), sūnūs: Jonas (34), Steponas (30), Petras (22), Juozas (17), dukros: Ona (23), Liudvika (19), Konstancija (9).

 

                    KURKLIEČIŲ  KAIMAS  arba PASALIEJIS  (Aluotų valsčius)

 

1. Baronas Pranas (35), žmona Ksavera (21), duktė Ona (3), sūnus Jonas (1), darbininkas Šilinis Antanas (19).

2. Baronas Viktoras (45), žmona Viktorija (28), darbininkas Pilkauskas Juozas (21).

3. Dagys Juozas (25), brolis Tamošius (19), motina Marijona (50).

4. Dagys Konstantinas (72), sūnus Jonas (32), marti Ona (25), anūkė Karolina (6 mėn), sūnus Dominikas (28), piemenė Grigaliūnaitė Justina (13).

5. Dagys Mykolas (43), žmona Ulijona (29), sūnūs: Juozas (6), Dominikas (3), Jonas (3 mėn).

6. Dagys Pranas (24), motina Ona (60), seserys: Veronika (19), Antanina (16), Liudvika (14).

7. Dagys Zigmantas (43), žmona Uršulė (30), sūnūs: Mykolas (9), Jonas (7), Juozas (6). Antanas (3).

8. Didžgalvis Antanas (50), žmona Karolina (35), sūnus Feliksas (12), duktė Ona (11), tėvas Valerijonas (78), žmonoa giminaitė Juzelskytė Karolina (2), darbininkai: Rudokas Juozas (19), Jakubonytė Viktorija (18).

9. Grigaliūnas Ignotas (65), žmona Ona (60), sūnus Jurgis (15).

10. Jakubonis Jonas (45), žmona Marijona (30), sūnūs: Jonas (9). Antanas (2), Juozas (1), duktė Ona (7), brolis Dominikas (33).

11. Jakubonis Pranas (40), žmona Marijona (30), dukros: Anastazija (2), Teresė (6 mėn), brolis Juozas (32), brolienė Marijona (22), motina Domicėlė (80).

12. Kepalas Jonas (40), žmona Viktorija (30), sūnus Jurgis (5), duktė Emilija (4), sesuo Ksavera (30).

13. Mažeikis Ciprijonas (80), žmona Agota (78).

14. Mažeikis Dominikas (50), žmona Rozalija (40), dukros: Viktorija (15), Ona (11), Marijona (9), sūnūs: Juozas (7), Jonas (4), Pranas (2).

15. Mažeikis Martynas (28), motina Ksavera (60), broliai: Dominikas (23), Pranas (18),  Jonas (11), Kazimieras (7),  seserys: Uršulė (22), Marija (17), Domicėlė (15).

16. Nakutienė Karolina (40), sūnus Jonas (10), duktė Marija (3), sūnus Dagys Marcelinas (18).

17. Paršonis Izijašas (65), sūnus Kasparas (44), marti Karolina (35), anūkės: Ulijona (15), Marija (12), Ona (6), Veronika (4), Karolina (1), anūkai: Liudvikas (10), Juozas (8), sūnus Pranas (35), brolis Kazimieras (60).

18. Pivoriūnas Justinas (33), žmona Karolina (30),  sūnus Juozas (7), dukros: Pranciška (3), Veronika (1), uošvis Tumas Juozas (70), uošvė Ksavera (55), svainė Ona (14).

19. Staniulis Ignotas (52), žmona Marijona (30), dukros: Angelė (6), Karolina (3), sūnus Jonas(1)

20. Staniulis Juozas (26), žmona Viktorija (30), sūnūs: Antanas (6), Juozas (4), duktė Domicėlė 2

21. Staniulis Petras (40), brolis Povilas (30), seserys: Karolina (25), Ona (20), seserėčia Konstancija (3).

22. Staniulis Viktoras (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).

23. Staniulis Zacharijus (49),  žmona Anastazija (40), dukros: Veronika (16), Uršulė (13), sūnūs: Dominikas (6), Pranas (2).

24. Vaičius Julius (36), žmona Juzepota (35), duktė Domicėlė (6), sūnūs: Jonas (5), Kazimieras (2), Antanas (1 mėn), posūnis Šilinis Juozas (15), podukra Šilinyte Viktorija (12).

 

 

                         MELIŪNŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Muralis Augustas (71), žmona Karolina (58), sūnūs: Antanas (38), Vladislovas (29), Kazimieras (19), Pranas (18), duktė Karolina (27).

2. Pračkys Jonas (55), žmona Karolina (35), sūnūs: Boleslovas (23), Motiejus (14), Juozas (4), dukros: Teresė (16),  Karolina (11).

3. Pračkys Mataušas (70),  žmona Ona (60),  sūnūs: Juozas (30), Zigmantas (26), duktė Karolina (33).

4. Vaštaka Juozas (50), žmona Anelė (36), sūnūs: Jonas (15), Pranas (6), Antanas (1), dukros: Emilija (17),  Teresė (8), tėvas Tadaušas (94), motina Alberta (96).

 

                  MICKŪNŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Baranauskas Boleslovas (26), broliai: Aleksandras (35), Juozas (23), seserys: Ona (38), Leokadija (26), seserėčios: Anelė (11), Barbora (4).

2. Davainis  Jonas (70), sūnus Kazimieras (47),  marti Marijona (40), anūkė Karolina (11), anūkas Simonas (9), dukros: Agota (23), Anelė (20), dukterėčia Anelė (2 mėn).

3. Girgždys Mataušas (75), sūnus Konstantinas (46), marti  Grasilda (37), anūkės: Teofilė (15), Bronislava (7),  anūkai: Antanas (11), Konstantinas (3).

4. Nakas Antanas (50), žmona Juozapota (48), sūnūs: Kazimieras (23), Napoleonas (20), Pranciškus (5), dukros: Ona (18), Marija (15), Emilija (11).

5. Nakas Jonas (50), žmona Ona (40), dukros: Teresė (15), Ona (13), sūnus Jonas (14).

6. Pračkys Mataušas (60), žmona Angelė (45), sūnūs: Kazimieras (19), Aleksandras (17), Napoleonas (17), dukros: Ona (11), Anastazija (8), Uršulė (4).

Gyventojai: Varnienė (vardas neįskaitomas, 70), Varnas Antanas (23).

 

                             MIKŠIŠKIO   VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius).

 

1. Barkevičius Baltramiejus (31), žmona (vardas neįskaitomas, 35), dukros (vardai nįskaitomi, 4 ir 3), motina Ona (49), brolis Antanas (12).

2. Diržys Antanas, Antano (52), žmona Veronika (40),  dukros: Ona (12), Emilija (10), sūnus Konstantinas (8).

3. Diržys Antanas, Mataušo (33), motina Karolina (55), broliai: Konstantinas (27), Mataušas (21) seserys: Emilija (20), Ona (17), Teresė (14), Karolina (12), Adelė (10).

 

                        PAKALNIŲ   UŽUSIENIS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Seibutis Dominikas (50), žmona Anastazija (35), dukros: Teresė (9), Uršulė (8), Ona (5), sūnūs: Mataušas (7), Antanas (3), Jonas (1), broliai: Benediktas (60), Juozas (58).

2. Uldukis Dominikas (41), žmona Maija (40), sūnūs: Aleksandras ū(9), vardas neįskaitomas (7). Antanas (3), duktė (vardas neįskaitomas, 5), giminaitė Kaupaitė Teresė (60).

3. Uldukis Juozas (46), žmona Angelė (28), duktė Anastazija (4), sūnus Mataušas (4 mėn), motina Veronika (85), giminaitis Mackus Juozas (22).

 

                         PETROVKOS  KAIMAS  (Aluotų valsčius)

 

1. Babiedas Laurynas (38), žmona Veronika (30), sūnus Povilas (4), duktė Anelė (1), motina Juozapota (80).

2. Dagys Jonas (37), žmona Ona (30), giminaičiai: Juozas (14), Jurgis (10).

3. Dagys Kazimieras (60), žmona Veronika (41), sūnūs: Petras (15), Antanas (13), duktė Antanina (9), podukra Čepaitė Anelė (20), gyventojas Rudokas Pranas (50).

4. Dagys Mykolas (50), žmona Veronika (30), dukros: Ona (6), Veronika (5), sūnūs: Juozas (3), Jonas (9 mėn), giminaitis Dagys Kazimieras (24).

5. Gavėnas Kazimieras (56), sūnūs: Dionyzas (21), Povilas (16), Pranas (12), duktė Ulijona (14)

6. Gavėnas Konstantinas (44), žmona Marijona (31), sūnūs: Silvestras (7), Juozas (2), duktė Marija (5).

7.  Kepalas Simonas (53), žmona Ulijona (32), sūnus Kazys (6), dukros: Marija (4), Ona (5 mėn).

8. Žigys Dominikas (57), žmona  Juozapota (49), sūnūs: Antanas (31), Albertas (10), dukros: Uršulė (22), Veronika (20), Ona (8), Marija (5), Juozapota (1).

 

                     PIMPIŠKIO  VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius)

 

Leikus Kasparas (50), žmona (vardas neįskaitomas, 36), dukros: Anelė (13), Ona (5), sūnūs: Juozas (10), Jonas (8), Kazimieras (3).

 

                       RAMANAIČIŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius) 

 

1. Kvedaras Juozas (42), brolis Kazimieras (27), giminaitė Kvedaraitė Agota (11)

2, Kvedaras Justinas (70), žmona Marijona (55), sūnūs: Nikodemas (37), Konstantinas (22), duktė Anelė (28).

3. Makutėnienė Barbora (52), sūnus Antanas (15), dukros: Anastazija (14), Karolina (12), Uršulė (11), Teresė (9), Veronika (8).

4. Petrulis Juozas (85), sūnūs: Jonas (38), Antanas (30), dukros: Brigita (38), Teresė (32).

5. Petrulis Mataušas (33), žmona (vardas neįskaitomas, 25), dukros: vardas neįskaitomas (4), Ona (3), Marija (3 savaitės), motina Uršulė (55), seserys: Teresė (37), Anastazija (35), Uršulė (26), Karolina (23).

6. Petrulis Stanislovas (68), žmona (vardas neįskaitomas,55) sūnūs: Juozas (32), Jonas (28), Kazimieras (26), Petras (22), Zigmantas (19), duktė Brigita (23).

7. Puriuškis Aleksandras (55), žmona Teresė (54), duktė Karolina (26).

 

                            TOTORIŠKIŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Čechovičius Jonas (40), žmona (vardas neįskaitomas, 40), sūnūs: Jurgis (9), Pranas (5), Juozas (3), dukros: Anelė (17), Ona (14).

2. Petrulis Ignotas (60), žmona Veronika (40), sūnūs: vardas neįskaitomas (25), Pranas (22), Petras (17), dukros: Karolina (16), Veronika (11), brolis Juozas (70).

3. Pračkys Ignotas (30), žmona Veronika (26), sūnus Antanas (4), duktė Karolina (1 mėn), motina Domicėlė (75),

4. Pračkys Jonas (45), žmona Karolina (30), sūnūs: Ignas(12), Jonas(9), Pranas(3),duktė Ona (10)    

5. Pračkys Rapolas (40), žmona Ona (30), duktė Veronika (8), sūnus Jonas (4).

6. Šakalys Juozas (40), žmona Marcelė (40), sūnūs: Ignotas (12), Vladislovas (9), Petras (2), duktė Teresė (7), posūnis Mickys Jonas (25).

7. Zavadskas Petras (34), žmona Julija(29), sūnūs: Antanas (9), Juozas (6), Kazimieras (3), duktė Ona (iki mėn).

8. Zavadskis Antanas (55), sūnūs: Jonas (27), vardas neįskaitomas (22), duktė Marija (16), darbininkės: Pranskūnaitė Ona (16), Vigelytė Anastazija (23).

 

                     VARLIŲ   KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Diržys Benediktas (61), žentas Narbutis Juozas (40), žmona Uršulė (20), anūkė Teresė (1), duktė Diržytė Julija (28).

2. Felko Vasilis (55), žmona Ieva (50), pusbrolis Pračkys Jonas (26).

3. Giriūnas Kazimieras (56), žmona Agota (50), sūnūs: Antanas (30), Juozas (22), vardas nęiskaitomas (19), duktė Karolina (8).

4. Grigonis Izidorius (27), motina Domicėlė (55), brolis Mataušas (20).

5. Grigonienė Karolina (60), dukros: Anastazija (22), Marija (19). žentas Lapinskas Jonas (45), žmona Anelė (33), dukros: Uršulė (14), Emilija (7), sūnūs: Jonas (12), Aleksandras (5).

6. Gudas Mataušas (67), žmona Karolina (60), sūnus Andrius (36), marti Karolina (23), anūkas Mataušas (iki mėn).

7. Klišys Kazimieras (44), žmona Anastazija (28), duktė Teresė (3 mėn).Vaštakaitė Karolina(18)

8. Krasauskienė Veronika (60), duktė Angelė (23), sesuo Mieliūnaitė Barbora (65).

9. Kriukelis Adomas (70), sūnus Petras (31), marti (vardas neįskaitomas, 25), sūnūs: vardas neįskaitomas (27), Antanas (18), darbininkė Augulytė (vardas neįskaitomas, 20).

10. Kriukelis Antanas (31), žmona Ona (31), sūnūs: Juozas (10), Jonas (7), Mataušas (5), vardas neįskaitomas (4), Kazimieras (2), motina Barbora (60),giminaitė Kriukelytė Anelė (12).

11. Martinėlis Antanas  (44), žmona Kazimiera (35), sūnūs: Juozas (16), Justinas (15), Kazimieras (12), Laurynas (1).

12, Martinėlis Jonas (33), žmona Marijona (26), sūnūs: Jonas (5), Pranas (1), duktė Anelė (3 mėn), motina Ona (60).

13. Mikalkėnienė Domicėlė (70), sūnus Juozas (40), marti Ona (36), anūkai: Pranas (10), Juozas (3), Ignotas (1 mėn), anūkė Anastazija (5).

14. Petkūnas Jonas (72), žmona Karolina (45), sūnus Antanas (28), marti Marijona (23), duktė Karolina (20).

15. Petkūnas Juozas (42), žmona Anelė (30), sūnūs: Jonas (7), Antanas (4), uošvė Dilienė Liudvika (50), svainė Dilytė Cecilija (26), darbininkai: Merkys Jonas (17), Mickytė Ona (17), svečias Paunksnis Jonas (25).

16. Petrulis Benediktas (60), žmona Karolina (45), sūnus Jonas (28), duktė Ona (20).

17. Šermukšniene Veronika (26), duktė Anelė (5), podukros: Juozapota (22), Teresė (12), posūnis Tadaušas (14), gyventojas Balčiūnas Antanas (50).

 

                      VAŠTAGALOS  VIENSĖDIS  (Rokiškio valsčius)

 

Kvedaras Anupras (76), žmona Ona (60), sūnus Kazimieras (36), marti Albertina (24), sūnūs: Konstantinas (30), Napoleonas (28).

 

                      ŽVIRBLIŠKIŲ  KAIMAS  (Rokiškio valsčius)

 

1. Baleišis Jonas (40), žmona Uršulė (35), sūnus Kazys (8), dukros: Ona (6), Emilija (2).

2. Bimba Antanas (30), žmona Anastazija (28), duktė Marija (6 mėn).

3. Jurkštas Antanas (50), žmona Viktorija (40), dukros: Emilija (19), Uršulė (13), Teresė (7), sūnus Povilas (2).

4. Mikėnas Kazimieras (31), žmona Ieva (26), duktė Karolina (iki mėn).

5. Puriuškis Jurgis (74), žmona Uršulė (60), sūnūs: Jurgis (37), Kazimieras (35),  Jonas (33),  Anttanas (23), dukros: Uršulė (40), Ona (22), duktė Banevičienė (vardas neįskaitomas, 31), anūkės Banevičiūtės: Ona (8), Anastazija (6).