Pradinis » Literatūrinė Juozo Keliuočio premija » Bendra tvarka ir nuostatai

LITERATŪRINĖS JUOZO KELIUOČIO PREMIJOS 
NUOSTATAI IR TVARKA 


BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos steigėjas ir finansuotojas -  Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras.
 2. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos dydis yra kintamas. Jį pagal einamųjų metų finansines galimybes nustato Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro taryba. Premijos dydis gali keistis ir nuo rėmėjų finansinės paramos.
 3. Literatūrinė Juozo Keliuočio premija skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicistikos, Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo, ir kitus originalius, prasmingus kūrybinius darbus, tęsiančius  Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir  tradicijų aktualizavimą bei  sklaidą.  

 

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

 1. Informacija apie Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos konkursą skelbiama birželio mėnesį internetiniuose puslapiuose: http://www.rokiskis.rvb.lt/index.php?sk=8  ir www.keliuociucentras.rvb.lt.
 2. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvui.
 3. Pretendentus premijai gauti teikia Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ir  pavieniai autoriai. 
 4. Kandidatus premijai gauti atrenka premijos skyrimo komisija.
 5. Premijos skyrimo komisiją sudaro Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro taryba.
 6. Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma.
 7. Premija teikiama kiekvienais metais rugsėjo mėnesį, minint Juozo Keliuočio gimimo metines.
 8. Nesant kandidatūrų, kurių darbai atitiktų premijos skyrimo nuostatas, premija tais metais neteikiama.