Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Vanda Vasiliauskienė

Krašto garbės piliečiai

Vanda Vasiliauskienė

 

Vanda Vasiliauskienė gimė 1926 metų spalio 31 d. Jiezne, (Alytaus apskr.), lankė Jiezno pradžios mokyklą. Baigusi šešis skyrius įstojo į Kaišiadorių gimnazijos pirmąją klasę. Okupavus Lietuvą vokiečiams, persikėlė į Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos trečiąją klasę. Baigusi tris šios gimnazijos klases, persikėlė į Prienų gimnazijos penktąją klasę ir joje baigusi septynias klases perėjo į Alytaus gimnaziją. Po gimnazijos baigimo įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, kur baigė tris kursus. Persikėlus fakultetui į Vilnių pasidarė nepalankios sąlygos, studijoms truko lėšų, todėl studijas tęsė eksternu ir nuo 1949 metų pradėjo mokytojauti Butrimonių vidurinėje mokykloje.1953 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo klasikinės filologijos specialybę, 1963 m. baigė lietuvių filologiją. Nuo 1953 metų Vanda Vasiliauskienė pradėjo dirbti Rokiškio vidurinėje mokykloje, vėliau pavadintoje E. Tičkaus vardu. Čia dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, redagavo mokyklos laikraštį, dainavo Rokiškio miesto chore. 1972 m. pradėjo dirbti Rokiškio 3-ioje vidurinėje mokykloje (dabar Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija) užklasinio darbo organizatore, direktoriaus pavaduotoja mokymo-auklėjimo reikalams. Dirbdama mokytoja ir mokyklos vadovo pareigose darbą atlikdavo sąžiningai, kūrybingai, buvo gerbiama kolegų ir mokinių. Sovietmečiu mokytoja mokinių širdyse skiepijo meilę Tėvynei, lietuvių kalbai, istorijai. Mokytoja iš didžiosios raidės, sąžinės ir pasiaukojimo matmuo - taip šią asmenybę apibūdina ne tik buvę mokiniai, bet ir ją pažįstantys, bei bendražygiai. Prasidėjus Atgimimui Vanda Vasiliauskienė aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, įkūrė Rokiškio rajono mokytojų iniciatyvinę grupę Sąjūdžiui remti, aktyviai rėmė Lietuvos Nepriklausomybės siekį, publikavo straipsnių spaudoje, pasisakė pirmajame LPS (Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio) mitinge 1988 rugsėjo 8 d. Rokiškyje, 1989 rugpjūčio 23 d. dalyvavo ir kitus kvietė į „Baltijos kelio“ pilietinę akciją. 1990 metais atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ji, kaip misionierė, išvyko į Karaliaučiaus kraštą skleisti lietuvybės nutautėjusiame krašte. Įsidarbino lietuvių kalbos mokytoja ir dvidešimt metų sudėtingomis gyvenimo sąlygomis, dažnai patirdama vietos valdžios abejingumą, V. Vasiliauskienė mokė vaikus lietuvių kalbos Karaliaučiaus krašto Kaukėnų, Ližaičių, Naujosios, Kalnininkų, Gastų, Tilžės vidurinėse mokyklose. Daugelyje šių mokyklų ji įkūrė lietuvių kalbos fakultatyvus, sudarydama galimybes lietuvių kalbos mokyti ir suaugusius. Aktyviai dirbdama lietuvių kalbos mokytoja ji lietuvybei skleisti telkė bendraminčius. 1991 m. ji tapo Gastų lietuvių draugijos steigėja ir pirmininke, 1991-1992 m. Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės ir Vydūno lietuvių kultūros draugijos tarybos nare, Karaliaučiaus-Kaliningrado krašto regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos viena iš įkūrėjų. 1995 m. mokytoja dalyvavo Kalnininkų apylinkių lietuvių bendruomenės „Savi“, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros draugijos „Birutė“ veikloje (įkurta 1996 m.), nuo 1996 m. buvo jos tarybos narė, 1998-2012 šios draugijos laikraščio „Naujoji Aušra“ redaktorė. V. Vasiliauskienės pastangomis Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikai mokėsi vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ (nuo 2011 m. -Vilniaus lietuvių namų gimnazija). Mokytojos straipsniai spausdinami laikraščiuose „Gimtasis Rokiškis“, „Lietuvos Aidas“, „Naujoji Aušra“ ir kt. Pedagogės ir visuomenininkės patirtis skleisti lietuvybę Karaliaučiaus krašte aprašytos Vandos Vasiliauskienės išleistoje knygoje „Godų duženos tikrovėje“ (2011). Ji parengė ir išleido poezijos ir prisiminimų knygą „Brydė per gyvenimą“ (2012) taip pat straipsnių ir publikacijų rinktinę „Tarp dviejų krantų“ (2019). Vandai Vasiliauskienei 2007 m. įteiktas Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. Už Mokytojo autoriteto, švietėjo, visuomenininko pavyzdį Lietuvai, už daugiau nei du dešimtmečius lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiaus krašte, už savo lėšomis leistą laikraštį „Naujoji Aušra“, už ilgametę lietuvybės, patriotizmo ir pilietiškumo sklaidą rokiškėnams ir svarų indelį į Rokiškio krašto kultūrinį gyvenimą Vandai Vasiliauskienei 2020 m. buvo suteiktas Rokiškio krašto Garbės piliečio vardas. Mokytoja V. Vasiliauskienė mirė 2020 06 20.

 

 

 

Publikuota 2020 06 22